Kovy a tiskové desky

Kovy a tiskové desky

Kovy (slitiny) známe z běžného života jako materiály, které mají výjimečné a pro běžný život nepostradatelné vlastnosti. Jmenujme například kujnost, tažnost či tepelnou a elektrickou vodivost. Tyto specifické vlastnosti mají kovy díky existenci kovové vazby (kovová vazba). Vzpomínáte?

V polygrafii se kromě klasických materiálů jako je papír či různé typy plastů používají i kovy v různých podobách. Kovy lze v polygrafické výrobě označit jako materiály, ze kterých se vyrábí tiskové desky a další součásti tiskových strojů.

Zdroje

Obrázky: 

Doplňující učivo

Kovová vazba

 

Obr. 1: Ukázka kovové vazby

Atomy kovových prvků mají jeden, dva, nebo maximálně tři valenční elektrony. Model kovové vazby je velmi názorný, je založen na skutečnosti, že tyto elektrony, slabě k atomu vázané, nejsou vázány s žádným určitým atomem, ale jsou víceméně volné a pohybují se chaotickým pohybem v oblasti mezi kladnými ionty kovových atomů (které vznikly z neutrálních atomů poté, jak je elektrony opustily).

            Volné elektrony, nacházející se mezi těmito kladnými ionty jednak odstiňují jejich elektrostatické odpudivé síly a zároveň působí jako „lepidlo“, které je váže dohromady.

            Nastíněný mechanismus kovové vazby vysvětluje kvalitativně některé charakteristické vlastnosti kovů, jako je například velká tepelná
a elektrická vodivost, apod. Vazebná energie kovové vazby může být jak poměrně nízká, např. 68 kJ.mol-1 (0,7 eV / atom) pro Hg (bod tání -39 0C), až po 850 kJ.mol-1 (8,8 eV / atom) pro wolfram (bod tání 3410 0C).

Test

Máte dobré znalosti o kovech?

Udělejte si test:

http://chemie.okhelp.cz/testy/kovy.php

Kontrolní otázka

Se kterými kovy v polygrafickém průmyslu pracujeme?

Podívejte se na kapitolu Kovy v polygrafii.