Životní prostředí

Životní prostředí

Ochrana životního prostředí z hlediska provozu

Největší zátěží pro životní prostředí z hlediska autodopravy je vlastní provoz automobilů, konkrétně zplodiny uvolňované při spalování paliva. Snížení tohoto vlivu je alespoň částečně zajištěno povolením provozu jen těm automobilům, které splní technické podmínky pro daný automobil.

Hlavní podmínkou nutnou i k vydání osvědčení o technické způsobilosti vozidla je splnění emisního limitu pro dané vozidlo, což je dokladováno Osvědčením o měření emisí.

obrazek

Obr. 1: Osvědčení o měření emisí

obrazek

Obr. 2: Osvědčení o měření emisí – hodnoty stanovené výrobcem motoru

Ochrana životního prostředí z hlediska oprav

Největším nebezpečím při opravách vozidel a jejich odstavení je únik provozních kapalin, které mohou kontaminovat půdu a zejména vodní zdroje.

Hlavní zásady při práci v autoservisech:

  • Umístění nádoby pod motor a převodovku odstaveného automobilu. Slouží k zachycení případného unikajícího oleje.Umístění nádoby pod motor a převodovku odstaveného automobilu. Slouží k zachycení případného unikajícího oleje.

obrazek

Obr. 3: Umístění nádoby k zachytávání oleje

  • Zbudování sběrného kanálku v podlaze na pracovišti se zvýšeným rizikem úniku kapalin, např. v montážní jámě. Zbudování sběrného kanálku v podlaze na pracovišti se zvýšeným rizikem úniku kapalin, např. v montážní jámě. Neopravovat ani neodstavovat automobily nad kanalizačními vpustěmi.

obrazek

Obr. 4: Kanálek v podlaze na pracovišti

  • Provozní kapaliny skladovat ve vhodných uzavřených nádobách – nejlépe na vyhrazeném místě.Provozní kapaliny skladovat ve vhodných uzavřených nádobách – nejlépe na vyhrazeném místě.

obrazek

Obr. 5: Uskladněné kapaliny

Pod používanými sudy s olejem musíme mít umístěny záchytné nádoby o minimálním objemu používaných sudů.Pod používanými sudy s olejem musíme mít umístěny záchytné nádoby o minimálním objemu používaných sudů.

obrazek

Obr. 6: Záchytná nádoba pod sudem

  • Při manipulaci s kapalinami používáme vhodné pomůcky.Při manipulaci s kapalinami používáme vhodné pomůcky.

obrazek

Obr. 7: Příklady pomůcek pro manipulaci

obrazek

Obr. 8: Příklady pomůcek pro manipulaci

obrazek

Obr. 9: Příklady pomůcek pro manipulaci

  • Použité kapaliny a ostatní nebezpečný odpad ukládáme na označených místech do určených nádob tak, aby nedošlo k případnému znečištění okolí.Použité kapaliny a ostatní nebezpečný odpad ukládáme na označených místech do určených nádob tak, aby nedošlo k případnému znečištění okolí.

obrazek

Obr. 10: Označené nádoby s odpadem

 

obrazek

Obr. 11: Označené nádoby s odpadem

obrazek

Obr. 12: Označená nádoba pro použité autobaterie

obrazek

Obr. 13: Označené nádoby pro použité filtry

  • Tvorba odpadů musí být odsouhlasena příslušným odborem životního prostředí. Odpad je rozlišen podle skupin a označen přiřazeným kódem. Tvorba odpadu je potom Tvorba odpadů musí být odsouhlasena příslušným odborem životního prostředí. Odpad je rozlišen podle skupin a označen přiřazeným kódem. Tvorba odpadu je potom pravidelně evidována podle těchto skupin.

obrazek

Obr. 14: Formulář pro evidenci odpadů

  • Likvidace odpadů je prováděna Likvidace odpadů je prováděna výhradně autorizovanou firmou.

obrazek

Obr. 15: Příklad evidenčního listu

 

 

Zdroje

 

Obrázky:

Ing. Andrea Víchová - SŠA Prostějov