Svaloploutví

Třída: SVALOPLOUTVÍ (Sarcopterygii)

Svaloploutví spolu s paprskoploutvými dříve tvořili třídu ryby (Pisces, Osteichthyes). Tato skupina se začala vyvíjet od spodního devonu a během devonu byli svaloploutví druhově rozmanitější než paprskoploutví. Jeden z dřívějších českých názvů byl nozdratí. Protože někteří (Rhipidistia a dvojdyšní) mají vnitřní nozdry (choany). Vnitřní nozdry však u skupiny Actinistia chybí.

Znakem této skupiny jsou svalnaté párové končetiny (původně ploutve) s osní kostrou. Končetina je vybavena poměrně mohutnou svalovinou a vytváří masitý násadec (starší český název = násadcoploutví). Šupiny obsahovaly silnou vrstvu kosminu (odvozen z dentinu). Starobylými znaky  této skupiny je zachování chordy a spirální řasy ve střevě.

Z fylogenetického hlediska má zásadní význam vymřelá skupina vějířoploutví (Rhipidistia). Uvnitř této skupiny pravděpodobně vznikli první suchozemští čtvernožci, vývojově blízcí obojživelníkům. Jejich nejbližšími recentními příbuznými jsou dvojdyšní, resp. bahníci (nikoli lalokoploutví, latimerie).

Do třídy svaloploutví řadíme pouze dvě recentní podtřídy ryb (8 druhů).

Jsou to lalokoploutví se dvěma recentními druhy a dvojdyšní se šesti druhy.

Systém:

Podtřída: LALOKOPLOUTVÍ

Podtřída: DVOJDYŠNÍ

Zdroje

GAISLER, Jiří a Jan ZIMA. Zoologie obratlovců. Vyd. 2., přeprac. Praha: Academia, 2007, 692 s. ISBN 978-802-0014-849.   

SMRŽ, Jaroslav, Ivan HORÁČEK a Miroslav ŠVÁTORA. Biologie živočichů: pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 207 s. ISBN 80-7168-909-2. 

Zoologie pro veterinární mediky. Zoologie.frasma [online]. 2012. vyd. [cit. 2014-08-31]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz

Obrázky:

Obr. 1: Srovnání ploutví paprskoploutvých ryb (a) a svaloploutvých ryb (b).těla [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z:http://www.evolution-outreach.com/content/figures/1936-6434-6-8-1.jpg

Dílčí lekce
Doplňující učivo

Název Sarcopterygii je z řec. sarkos = maso, pteryx = křídlo, ploutev.

http://www.evolution-outreach.com/content/figures/1936-6434-6-8-1.jpg

Obr. 1: Srovnání ploutví paprskoploutvých ryb (a) a svaloploutvých ryb (b). (Fin rays = ploutevní paprsky, Scapulocoracoid = srostlá lopatka a kost krkavčí)