Proměnlivost

Proměnlivost (variabilita)

Proměnlivost je schopnost organizmů se v nepodstatných znacích lišit od rodičovské generace. Proměnlivost organizmů je dána geneticky- dědičná proměnlivost, vlivem vnějšího prostředí- nedědičná proměnlivost. Živé organismy jsou proměnlivé v průběhu fylogenetického, ontogenetického (embryonálního) vývoje, jsou proměnlivéindividuálním rozvoji jedinců téhož druhu ve stejném vývojovém stadiu.

Faktory podmiňující proměnlivost genotypů jsou:

  • segregace chromozomů do gamet

  • crossing- over

  • kombinace chromozomů v gametách

  • spojování párových alel při oplození

    Při těchto dějích se nemění počet alel, tvoří se pouze jejich nové kombinace.

Zdroje
  • JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia. 3. vydání. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998. ISBN 80-7182-070-9.
  • KUBIŠTA, Václav. Obecná biologie. 1.vydání. Praha: Fortuna, 1992. ISBN 80-85298-92-9.
  • MIHULKA, Stanislav. Genetická proměnlivost lidí je větší, než se myslelo .............. [online]. 2006 [cit. 2015-01-15]. Dostupné z: http://www.osel.cz/index.php?obsah=6&clanek=2265
  • NEČÁSEK, Jan. Genetika. Praha: Scientia, 1993. ISBN 80-85827-04-2.
Dílčí lekce
Víte, že ...

Genetická proměnlivost lidí je větší, než se myslelo ..............

Pohled na počty a uspořádání kopií jednotlivých genů ukázal, že genom druhu Homo sapiens není tak neměnný, jak se až dosud tvrdilo (každí dva lidé na planetě mají společných minimálně 99,9 procent genomu).

Již letmé rozhlédnutí kolem sebe například v městské hromadné dopravě napoví, že lidé zcela zřetelně nejsou stejní.

Nová studie početného mezinárodního týmu molekulárních biologů přichází s převratným zjištěním, že přes 2900 genů, čili nejméně 10 procent všech lidských genů vůbec není stálých, ale že se naopak mezi jednotlivými lidmi výrazně liší.