Mutace

Mutace

Mutace je dědičná proměnlivost, postihuju, mění nejen fenotyp, ale i genotyp organizmů. Mění se počet alel, vznikají nové alely, mění se kvalita, kvantita genů. Mutace mohou zasáhnout různě velké úseky DNA na chromozomech. Mnohé mutace vznikají náhle, aniž známe jejich příčinu- živelné, spontánní mutace. Mutace vzniklé díky chybě při replikaci DNA . Četnost těchto mutací je velice nízká. Cílená mutageneze se používá výhradně pro vědecké účely. Činitelé vyvolávající mutace se nazývají mutagenní činitelé.

Mutagenní činitelé

 • chemičtí

  • výfukové plyny motorů

  • kouřové plyny (SO2, NOx)

  • umělá hnojiva

  • léky

  • barviva potravin

  • konzervační látky potravin

  • látky hubící škůdce

  • alkaloidy

  • dusíkatý yperit

  • peroxidy

  • fenoly

  • formaldehyd

 • fyzikální

  • ionizační záření

  • radioaktivní záření

  • RTG záření

  • ultrafialové záření

Zdroje
 • JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia. 3. vydání. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998. ISBN 80-7182-070-9.
 • NEČÁSEK, Jan. Genetika. Praha: Scientia, 1993. ISBN 80-85827-04-2.
 • Genetika- biologie [online]. 2010 [cit. 2014-08-27]. Dostupné z: http://www.genetika-biologie.cz/
Kontrolní otázka

1. Pojmem mutace rozumíme:

a) buněčné dělení

b) náhodnou změnu genotypu

c) náhodnou změnu fenotypu

d) proměnlivost

2. Ve které strukturální části buňky probíhají mutace?

a) vakuola

b) endoplazmatické retikulum

c) buněčné jádro

d) lyzozom

Rozšiřující pojmy
Teratogeny jsou faktory, které způsobují vznik vývojové vady, nebo pravděpodobnost vzniku této vady zvyšují. Řada látek s mutagenním účinkem působí zároveň i teratogenně, ovšem zdaleka ne všechny t... Zobrazit více