Exogenní dynamika

Exogenní dynamika

Zabývá se jevy, které probíhají na zemském povrchu a berou si ke své činnosti energii z jiných zdrojů, než je zemské jádro. Exogenní dynamika Země je podmíněna především existencí atmosféry a hydrosféry. Jejich účinky na modelování zemského povrchu jsou do značné míry závislé na intenzitě slunečního záření. Specifickým znakem všech probíhajících procesů je skutečnost, že se odehrávají v podmínkách zemské tíže, která ovlivňuje veškerý pohyb hmot na zemském povrchu. Nezanedbatelné jsou i vlivy Slunce, Měsíce a dalších těles. Projevy exogenní dynamiky jsou velmi dobře patrné, společným znakem je skutečnost, že reálné pochody se odehrávají na zemském povrchu nebo bezprostředně pod ním a lze je přímo pozorovat a studovat jejich účinky. Tyto jevy obecně snižují členitost zemského povrchu. Vnějšími exogenními činiteli jsou např. voda, vítr, gravitace, organismy, transport, akumulace atd.

Obr. 1: Erodované horniny v důsledku chemického a fyzikálního zvětrávání (Bryce Canyon National Park, USA)

 • ZVĚTRÁVÁNÍ
 • SVAHOVÉ POHYBY
 • ČINNOST DEŠŤOVÉ VODY
 • ČINNOST VODNÍCH TOKŮ
 • SEDIMENTACE
 • PODZEMNÍ VODA
 • KRASOVÉ JEVY

Georeliéf je svrchní plocha zemské kůry, na které dochází k vzájemnému působení endogenních a exogenních pochodů. Jeho tvar úzce souvisí s charakterem hornin, jejich uložením a vlastnostmi. Základní charakteristikou georeliéfu je jeho křivost (horizontální i vertikální). Nerovnosti, které se na něm nachází, vznikají vzájemným působením endogenních a exogenních sil, které působí proti sobě - jsou  antagonistické. Endogenní procesy reliéf zpravidla rozčleňují a exogenní naopak převážně zarovnávají. Uvolňují materiál, který transportují a ukládají ho v sedimentačních pánvích. Sedimenty jsou zpevňovány a následně zatlačovány do nižších částí litosféry, kde se opět zapojují do vnitřních cyklů výměny hmoty – tzv. horninového cyklu.

Obr. 2: Vztahy mezi některými exogenními a endogenními procesy

Zdroje
 • AHNERT, Frank O. Introduction to geomorphology. New York: J. Wiley, 1998, viii, 352 p. ISBN 04-702-3658-2.
 • BABUŠKA, Václav a MUŽÍK, Miroslav. 1981. Mineralogie, petrografie a geologie. Praha : SNTL.
 • CHLUPÁČ, Ivo. aj. 2002. Geologická minulost České republiky. Praha : Academia. 436 s. ISBN
 • 80-200-0914-0.
 • JAKEŠ, Petr. 1984. Planeta Země. Praha : Mladá fronta.
 • Press F., Siever R.: Understanding Earth - sekond edition,W.H.Freeman and Copany, New York, 1998
 • James M. Smythe ... [et] a Maps and diagrams by A.F MAPS AND DIAGRAMS BY A. DIANA. Physical geography. Metric ed. Toronto: Gage Pub, 1981. ISBN 07-715-8336-2.
 • ZAPLETAL, Jan. Základy geologie. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 93 s. ISBN 80-706-7855-0.

Obrázky

 • Obr. 1: Archiv autora.
 • Obr. 2: Archiv autora.

 

Doplňující učivo

V horninovém cyklu vyčleňujeme zpravidla tři podcykly, které vedou k diferenciaci (rozlišení) hornin zemské kůry. Magmatický a metamorfní podcyklus je vázán na působení procesů, které mají původ v nitru Země (endogenní procesy). V rámci exogenního podcyklu se výrazně uplatňují procesy, které působí na zemskou kůru prostřednictvím vnějších obalů Země – atmosféry, hydrosféry a biosféry. Nazývají se exogenní procesy.

Obr. 3: Horninový cyklus (upraveno James M. Smythe)

Video
This div will be replaced by the JW Player.

EXOGENNÍ ČINITELÉ

Kontrolní otázka

1 ) Čím se zabývá exogenní dynamika?

2 ) Jaké jsou projevy exogenní dynamiky?

3) Uveďte příklady exogenních činitelů.

4) Co je to georeliéf?

5) Popište princip horninového cyklu.

Pokus

Pokus (horninový cyklus)  vhodné i pro žáky ZŠ:

1) Seškrábejte nožem nebo nastrouhejte
kousky svíčky – eroze.

2) Nechte kousky vosku spadat na list
papíru – transport.

3) Kousky vosku se vrší na papíru – sedimentace.

4) Stlačte hromádku voskových odřezků dlaní a vysvětlete, že k obdobnému procesu dochází na mořském dně při nakupení sedimentů – zpevnění.

5) Stlačte a třete kousky vosku v dlaních, až změníte jejich soudržnost a tvar – přeměna.

6) Zapalte svíčku a předveďte, jak odkapává
tekutý vosk – tavení.

7) Nechte tekutý vosk skápnout na papír a ztuhnout – krystalizace.

Které přeměny nedokáže tento jednoduchý pokus napodobit?