Základy regionální geologie České republiky

Základy regionální geologie České republiky

Regionální (oblastní) geologie je obor, jehož úkolem je zkoumat geologické složení zemské kůry v určitých oblastech (regionech). Za použití různých výzkumných metod uceleně rekonstruuje vývoj určité části zemské litosféry. Využívá komplexního studia zemské kůry k jejímu členění do určitých územních jednotek, uvnitř kterých má horninové prostředí stejný či podobný vývoj. Pro každou jednotku je pak charakteristický soubor hornin, stratigrafické zařazení, tektonika, hydrogeologické podmínky a geomorfologie. Regionální geologie není univerzální geologickou disciplínou, ale shromažďuje a využívá poznatky dílčích oborů jako je mineralogie, petrografie, všeobecná geologie, historická a stratigrafická geologie atd.

Území našeho státu je z regionálně geologického hlediska tvořeno dvěma velkými celky s výrazně odlišnou geologickou minulostí: Čechy a většina Moravy a Slezska jsou součástí Českého masívu, východní část Moravy a Slezska patří vnější okrajové části Západních Karpat.

Stavba Českého masívu i Karpat je složitá a dosud ne ve všech směrech známá. Proto i bližší dělení představuje řadu otevřených problémů.

Obr. 1: Schématická geologická mapa ČR

 

 

Zdroje
  • BENEŠ, Karel. a kol.. Geologická stavba šumavského moldanubika. Rozpravy ČSAV, řada MPV. 1983, roč. 93, čís. 7.
  • CHLUPÁČ, Ivo a kol. Geologická minulost České republiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002, 436 s. ISBN 80-200-0914-0.
  • KOČÁREK, Eduard. Geologie všeobecná, historická a regionální. 2. přeprac. vyd. Praha: SNTL, 1967, 428 s.
  • POSPÍŠIL, Pavel. Geologie. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta stavební, 2004, 44 s.
  • SVOBODA, Josef. Regionální geologie ČSSR. Díl I. Český masív. Svazek 1. Krystalinikum*. 1. vyd. Praha: Nakladatelství československé akademie věd, 1964, 377 s.
  • ZEMAN, Otakar. Petrografie a regionální geologie Českého masívu. 2. přeprac. vyd. Praha: ČVUT, 1994, 147 s. ISBN 80-010-1178-X.

Obrázky

  • Obr. 1: Archiv autora.
  • Obr. 2: Archiv autora.
  • Využit projekt, číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0816
Přílohy
Geologický vývoj ČR.pptx Stáhnout
OBJEVY geol vyvoj a stavba uzemi cr PRACOVNI LISTY(1).pdf Stáhnout
Video
This div will be replaced by the JW Player.

GEOPARKY

Odkaz

http://www.gweb.cz/geologicke-mapy/

Obrázek

Obr. 2: Silně zjednodušená geologická mapa

Odkaz

http://lcmsobjevy.cfme.net/project/course/lesson/objects/object-ecoaching.aspx?project=1&course=2&lesson=13&object=15