Sepsání záznamu o úrazu

Sepsání záznamu o úrazu

Úraz elektrickým proudem, pokud se stane při pracovní činnosti, je pracovním úrazem.

Dojde-li k pracovnímu úrazu, ukládá zákoník práce (§ 105) zaměstnavateli povinnost vyšetřit okolnosti a příčiny jeho vzniku. Při vyšetřování úrazu je nutná účast zaměstnance (jestliže to zdravotní stav dovoluje) a účast zástupce příslušného odborového orgánu nebo zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP. Rovněž je nutné bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu.

Zaměstnavatel vede evidenci o všech pracovních úrazech v knize úrazů, vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo:

  • ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny;

  • k úmrtí zaměstnance.

Kopii záznamu o úrazu předá zaměstnavatel postiženému zaměstnanci, v případě smrtelného úrazu jeho rodinným příslušníkům.

Povinnosti z hlediska provádění záznamu o úrazu jsou uvedeny v nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

Na tomto místě je třeba připomenout, že výše uvedené povinnosti se týkají nejen úrazu elektrickým proudem, ale obecně veškerých pracovních úrazů, ať je jejich příčina jakákoliv.

Zdroje
  • KŘÍŽ, Michal. Příručka pro zkoušky elektrotechniků: požadavky na základní odbornou způsobilost. 10., aktualiz. vyd. Praha: IN-EL, 2014, 247 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-87942-01-7.
  • SOLID TEAM, s.r.o. Elektro v praxi: Právní předpisy, základní normy, silnoproud. 2014.