Termíny a definice

Termíny a definice

Tato kapitola je úvodem do problematiky ochrany před úrazem elektrickým proudem a bude se dělit na lekce:

  • základní požadavky na bezpečnost;

  • prostory z hlediska úrazu elektrickým proudem;

  • úraz elektrickým proudem;

  • živé a neživé části, druhy vodičů a kabelů.

Pro účely této učebnice je použita terminologie podle platných norem ČSN a Mezinárodního elektrotechnického slovníku IEV. Z hlediska úrazu elektrickým proudem je upřesněn termín „Předávací místo“. U vlastní spotřeby elektrických stanic distribuční a přenosové soustavy se předávacím místem rozumí přívodní svorky hlavního rozváděče nn.

Hranice ochrany: bod v elektrickém zařízení, kde začíná odběrné elektrické zařízení, určené pro konečnou spotřebu elektřiny. Ochrana před úrazem elektrickým proudem za předávacím místem (v odběrném zařízení odběratele) musí být zajištěna podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.

Úraz elektrickým proudem (electric shock): fyziologický účinek elektrického proudu procházejícího tělem člověka nebo zvířete.

Zdroje
  • ČSN EN 33 2000-4-41 ed.2. Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Praha: Český normalizační institut, 2007.
  • KŘÍŽ, Michal. Příručka pro zkoušky elektrotechniků: požadavky na základní odbornou způsobilost. 10., aktualiz. vyd. Praha: IN-EL, 2014, 247 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-87942-01-7.
  • SOLID TEAM, s.r.o. Elektro v praxi: Právní předpisy, základní normy, silnoproud. 2014.