Řazení cívek

Řazení cívek

Sériové řazení cívek

a) Dvě cívky L1 a L2 zařazené do série tak, že magnetický tok vybuzený proudem jedné cívky nezasahuje druhou cívku.

Vzájemná indukčnost M = 0 H. Cívky se chovají jako jedna cívka s indukčností L.

Je-li zařazeno několik cívek, pak platí:

L=L_{1}+L_{2}+.....+L_{n}

obrazek

Obr. 1: Sériové řazení dvou cívek, magnetický tok jedné cívky nezasahuje druhou cívku

 

b) Dvě cívky v sérii jsou vzájemně vázané indukčností M při působení magnetických toků ve stejném smyslu.

Magnetické toky vyvolané proudem v obou cívkách mají stejný směr a vzájemně se protínají. Vzájemná indukčnost je větší než 0 H. 

Výsledná indukčnost obou cívek je:

L=L_{1}+L_{2}+2M

obrazek

Obr. 2: Sériové řazení cívek, při působení magnetických toků ve stejném směru

 

c) Dvě cívky v sérii jsou vzájemně vázané indukčností M při působení magnetických toků proti sobě.

Proud ve druhé cívce prochází opačným směrem než v první cívce a magnetické toky pak působí proti sobě. Vzájemná indukčnost je větší než 0 H. 

Výsledná indukčnost obou cívek je:

L=L_{1}+L_{2}-2M

obrazek

Obr. 3: Sériové řazení cívek, při působení magnetických toků proti sobě

 

Paralelní řazení cívek 

a) Dvě cívky L1 a L2 zařazené paralelně tak, že magnetický tok jedné cívky nezasahuje druhou cívku.

Při paralelním zařazení dvou cívek se v obou cívkách indukuje stejně velké napětí jen tehdy, je-li jejich činný odpor zanedbatelný.
Vzájemná indukčnost M = 0 H.
Je-li zařazeno několik cívek, pak platí:
 
\frac{1}{L}=\frac{1}{L_{1}}+\frac{1}{L_{2}}+.....+\frac{1}{L_{n}}

obrazek

Obr. 4: Paralelní řazení dvou cívek, magnetický tok jedné cívky nezasahuje druhou cívku

 

b) Dvě cívky paralelně jsou vzájemně vázané indukčností M při působení magnetických toků ve stejném smyslu.

Mají-li obě cívky zanedbatelný činný odpor a jsou zařazeny paralelně tak, že magnetické toky mají souhlasný směr a vzájemně se protínají, je vzájemná indukčnost větší než 0 H.

Výslednou indukčnost vypočítáme ze vztahu:

\frac{1}{L}=\frac{1}{L_{1}+M}+\frac{1}{L_{2}+M}

obrazek

Obr. 5: Paralelní řazení cívek, při působení magnetických toků ve stejném směru

 

c) Dvě cívky paralelně jsou vzájemně vázané indukčností M při působení magnetických toků proti sobě.

Mají-li obě cívky zanedbatelný činný odpor a jsou zařazeny paralelně tak, že magnetické toky působí proti sobě a obě cívky jsou jimi protínány je vzájemná indukčnost větší než 0 H. 

Výslednou indukčnost vypočítáme ze vztahu:

\frac{1}{L}=\frac{1}{L_{1}-M}+\frac{1}{L_{2}-M}

obrazek

Obr. 6: Paralelní řazení cívek, při působení magnetických toků proti sobě

 

Zdroje
  • BLAHOVEC, A. Elektrotechnika I. 1. vyd. Praha: Informatorium, 1995. ISBN 80-85427-72-9.
  • TKOTZ, Klaus et al. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vyd. Praha: Europa – Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-13-3.
  • VOŽENÍLEK, Ladislav a Miloš ŘEŠÁTKO. Základy elektrotechniky I. 3. vyd. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00435-7.

Obrázky

  • Obr. 1: VOŽENÍLEK, Ladislav a Miloš ŘEŠÁTKO. Základy elektrotechniky I. 3. vyd. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00435-7.
  • Obr. 2: VOŽENÍLEK, Ladislav a Miloš ŘEŠÁTKO. Základy elektrotechniky I. 3. vyd. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00435-7.
  • Obr. 3: VOŽENÍLEK, Ladislav a Miloš ŘEŠÁTKO. Základy elektrotechniky I. 3. vyd. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00435-7.
  • Obr. 4: VOŽENÍLEK, Ladislav a Miloš ŘEŠÁTKO. Základy elektrotechniky I. 3. vyd. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00435-7.
  • Obr. 5: VOŽENÍLEK, Ladislav a Miloš ŘEŠÁTKO. Základy elektrotechniky I. 3. vyd. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00435-7.
  • Obr. 6: VOŽENÍLEK, Ladislav a Miloš ŘEŠÁTKO. Základy elektrotechniky I. 3. vyd. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00435-7.
Procvič si

1. Jak se vypočítá indukčnost sériově řazených cívek, které se vzájemně neovlivňují?

2. Jak se vypočítá účinnost paralelně řazených cívek, které se vzájemně neovlivňují?

3. Jak se určí indukčnost dvou cívek zapojených v sérii, jejichž toky působí stejným směrem a proti sobě?

4. Jak se určí indukčnost dvou cívek zapojených paralelně, jejichž toky působí stejným směrem a proti sobě?