Vzájemné působení dvou vodičů protékaných proudy

Vzájemné působení dvou vodičů protékaných proudy

U dvou rovnoběžných vodičů vznikají kolem každého vodiče magnetická pole, která jsou nehomogenní.

Pokud protékají proudy v obou vodičích stejným směrem, vodiče jsou obklopeny společným magnetickým polem a mezi nimi je magnetická indukce menší než vně vodičů. Indukční čáry mají snahu se zkracovat a přitom vzniká mezi vodiči přitažlivá síla.

Pokud protékají proudy v obou vodičích opačným směrem, indukční čáry polí obou vodičů mají mezi vodiči stejný směr, kolmý k rovině, ve které leží vodiče. 

Síla působící mezi vodiči

Oba vodiče na sebe vzájemně působí silami F.

Měřením se zjistilo, že platí:

F=\frac{\mu }{2\pi }.\frac{I_{1}.I_{2}.l}{d}

kde:    F – síla, kterou na sebe působí dva rovnoběžné vodiče,

          l – délka vodiče,

          d – vzdálenost vodičů,

          μ – permeabilita prostředí kolem vodičů.

\mu =\mu _{0}.\mu _{r}

μ0 – permeabilita vakua,

μr – permeabilita relativní – v tabulkách.

Vztah platí pro vodiče se zanedbatelným průřezem.

obrazek

Obr. 1: Magnetická pole dvou vodičů

Dva vodiče, kterými prochází proud stejným směrem, se k sobě přitahují.

Dva vodiče, kterými prochází proud opačným směrem, se odpuzují.

obrazek

Obr. 2: Silové působení dvou vodičů 

Při zkratových proudech jsou tyto síly poměrně velké a mohou způsobit zkroucení nebo vytrhání špatně upevněných vodičů.

Zdroje
  • BLAHOVEC, A. Elektrotechnika I. 1. vyd. Praha: Informatorium, 1995. ISBN 80-85427-72-9.
  • TKOTZ, Klaus et al. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vyd. Praha: Europa – Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-13-3.
  • VOŽENÍLEK, Ladislav a Miloš ŘEŠÁTKO. Základy elektrotechniky I. 3. vyd. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00435-7.

Obrázky

  • Obr. 1: TKOTZ, Klaus et al. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vyd. Praha: Europa – Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-13-3.
  • Obr. 2: VOŽENÍLEK, Ladislav a Miloš ŘEŠÁTKO. Základy elektrotechniky I. 3. vyd. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00435-7.
Procvič si

1. Jakou silou na sebe působí dva vodiče, kterými prochází proud?

2. Jak na sebe působí dva vodiče, kterými prochází proud stejným směrem?

3. Jak na sebe působí dva vodiče, kterými prochází proud různým směrem?