Cívka v magnetickém poli

Cívka v magnetickém poli

Na cívku protékanou proudem v magnetickém poli působí síly otáčející cívkou.

Je-li cívka upevněná otočně dvěma tenkými kovovými pásky mezi póly podkovovitého magnetu a protéká-li cívkou proud, chová se jako dvojice vodičů kolmých ke směru pole a začne se natáčet. Směr otáčivého momentu sil závisí na směru proudu v cívce a na směru magnetického toku pole.

obrazek

Obr. 1: Cívka v magnetickém poli

 

Otáčení cívky v magnetickém poli

Pole vodičů s polem cívky vytváří otáčivý moment, který závisí na směru proudu a směru magnetického pole.

Ten se násobí s větším počtem závitů.

Proud jednoho závitu vinutí cívky vytváří magnetické pole, které lze zjednodušeně zobrazit jako pole dvojice vodičů kolmých ke směru pole. Tato pole vytváří s polem magnetu výsledné pole. Síly vychylující části závitu (oba zobrazené vodiče) vytvoří otáčivý moment, který se při větším počtu závitů násobí jejich počtem.

obrazek

Obr. 2: Silové účinky magnetického pole magnetu a cívky

 

Má-li být zachován směr otáčení cívky, musí být po otočení cívky o 180˚ opačná polarita napájení cívky, aby proud protékal opačným směrem.

U stejnosměrných strojů se k přepínání směru proudu (komutace) slouží komutátor.

 

Zdroje
  • BLAHOVEC, A. Elektrotechnika I. 1. vyd. Praha: Informatorium, 1995. ISBN 80-85427-72-9.
  • TKOTZ, Klaus et al. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vyd. Praha: Europa – Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-13-3.
  • VOŽENÍLEK, Ladislav a Miloš ŘEŠÁTKO. Základy elektrotechniky I. 3. vyd. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00435-7.

Obrázky

  • Obr. 1: TKOTZ, Klaus et al. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vyd. Praha: Europa – Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-13-3.
  • Obr. 2: TKOTZ, Klaus et al. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vyd. Praha: Europa – Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-13-3.
Procvič si

1.Jak se chová cívka, kterou prochází proud v magnetickém poli?

2. Na čem závisí, kterým směrem se bude cívka otáčet?

3. Na čem závisí rychlost otáčení cívky?