Kondenzátory- základní typy, značení, náhradní zapojení, vlastnosti

Kondenzátory- základní typy, značení, náhradní zapojení, vlastnosti

Kondenzátor je součástka konstruovaná takovým způsobem, aby vykazovala kapacitu určité velikosti. Skládá ze dvou vodivých elektrod oddělených od sebe navzájem elektricky nevodivou látkou – izolantem, tzv. dielektrikem. Základní vztah pro výpočet kapacity rovinného kondenzátoru je

C=\varepsilon _{r}\varepsilon _{0}\frac{S}{l}

kde:

εr - dielektrická konstanta, relativní permitivita použitého izolantu [-];

ε0 - permitivita vakua (8,854.10-12 F/m);

S - plocha elektrod [m2];

l - vzdálenost mezi elektrodami [m].

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009