Měkkýši

Kmen: MĚKKÝŠI (Mollusca)

Měkkýši jsou po členovcích zřejmě druhově nejbohatším živočišným kmenem (asi 112 000 popsaných druhů).

Měkkýše řadíme mezi prvoústépravou tělní dutinou COELOM. Jsou dvoustranně souměrní (bilaterálně symetričtí) nebo druhotně nesouměrní (asymetričtí). Společným znakem tohoto kmene je měkké, nečlánkované tělo bez končetin. Měkkýši mají dokonale vyvinutý mezoderm (TRIBLASTIKA). Většina žije ve vodě (převážně v moři) a druhotně někteří na souši.

Charakteristika:

 • tři zárodečné listy

 • tělní dutina coelom (druhotně redukován na dutinu osrdečníku)

 • na povrchu těla jednovrstevná pokožka - hlenové žlázky (sliz zmírňuje tření)

 • často měkké tělo kryje schránka: na povrchu organická hmota obsahující barviva, dále CaCO3, může být i perleťová vrstva

 • schránka:

  • ulita = plži (jednoduchá)

  • lastury = mlži (dvouchlopňová)

  • redukovaná (sepiová kost) nebo může i chybět (hlavonožci)

 • schránka plní funkci exoskeletu (vnější kostra) a je trvalá (roste s živočichem)

Stavba těla:

Části těla:

 • hlava (chybí u mlžů) – smyslové a nervové centrum

 • noha – na břišní straně těla, většina pohybového svalstva

 • útrobní vak – obsahuje většinu orgánů

 • plášť

  • kožní záhyb, který vybíhá z hřbetní strany útrobního vaku

  • překrývá část nebo i celé tělo

  • produkuje schránku

 • plášťová dutina

  • dutina mezi pláštěm a tělem

  • ústí sem trávicí, vylučovací a pohlavní soustava

  • dýchací orgány (žábry, plicní vak)

Trávicí soustava:

 • trubicovitá, začíná ústním otvorem a končí řitním otvorem

 • ústní dutina (radula = jazyková páska z chitinu k rozmělňování potravy, slinné žlázy) → hltan → jícen (u některých rozšířen ve vole) → žaludek (sem ústí hepatopankreas = slinivko jaterní trávicí žláza) → tenké střevo → konečník→ řitní otvor (ústí do plášťové dutiny)

Svalová soustava:

 • typ svaloviny – hladká

 • pohybové svalstvo - soustředěno do nohy

 • svěrače = svaly uzavírající lastury mlžů

 • zatahovače nohy (případně hlavy)

Dýchací soustava:

 • žábry - vychlípeniny pláště do plášťové dutiny, silně prokrvené

 • plicní vak (plíce)

  • u suchozemských a druhotně vodních měkkýšů

  • prokrvená stěna plášťové dutiny

Cévní soustava:

 • otevřená (s výjimkou hlavonožců) = krev se rozlévá volně mezi tkáně
 • funkce CS:
  • rozvod živin

  • přenos dýchacích plynů

 • stavba CS:
  • srdce (1 komora, 1 - 4 předsíně) v osrdečníku (perikard)

  • cévy

 • tělní tekutina = krvomíza (=hemolymfa)
  • vzniká mísením krve a mízy
 • krevní barvivo:
  • hemocyanin (namodralý, obsahuje měď)
  • hemoglobin - méně častý (červený, obsahuje železo)

Vylučovací soustava:

 • metanefridie

  • základem je obrvená nálevka (otevírá se do dutiny osrdečníku- coelom) + odvodné kanálky (ústí v plášťové dutině)

Nervová soustava:

 • uzlinová (= gangliová)

  • velké párové vzájemně propojené zauzliny nejen v hlavě (největší), ale i v ostatních částech těla

Smyslové orgány:

 • párové oči (miskovité nebo komorové)

 • chemoreceptory (osfradia) = v plášťové dutině vodních měkkýšů registrují kvalitu vody

 • statocysty (v přední části nohy) - orientace v prostoru, rovnováha

 • hmatové receptory (tykadla, pokožka nohy)

http://www.kbi.zcu.cz/OB/studium/invert/obra/5_gast.gif

Obr 1: Stavba těla plže

Rozmnožování:

 • gonochoristé (předožábří plži, většina mlžů, hlavonožci)

 • hermafrodité (ostatní plži)

  • výměna samčích pohlavních buněk mezi dvěma jedinci

 • oplození vnitřní

 • vývin:

  • přímý

  • nepřímý - přes larvu:

   • veliger - mořští měkkýši

   • glochidium - škeble rybničná

Význam:

 • někteří jsou významní zemědělští škůdci (plzák španělský)

 • mořští měkkýši: hlavonožci (sépie, kalmaři) a mlži (ústřice ) = potrava člověka

 • produkují perly (perlotvorky, perlorodky)

 • mezihostitelé motolic

Fylogeneze:

 • starobylá skupina živočichů, objevují se už v kambriu (starší prvohory)

 • mají pravděpodobně společné předky s mnohoštětinatci

 • skupina měkkýši nemá vývojové pokračování

Systém:

 • Třída: PLŽI

 • Třída: MLŽI

 • Třída: HLAVONOŽCI

Dílčí lekce
Zdroje

BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN 80-862-8567-7.

FELLNEROVÁ, Ivana. Výukový materiál zpracovaný v rámci Projektu „Aktivní začlenění SŠ pedagogů do tvorby a využití multimediálních výukových programů ve výuce biologie“ CZ.04.1.03/3.2.15.2/0270. Zdroj: http://atraktivnibiologie.upol.cz/

HANČOVÁ, Hana a Marie VLKOVÁ. Biologie v kostce: [pro střední školy]. 1.vyd. Praha: Fragment, 1998, 151 s. ISBN 80-720-0111-6. 

PAPÁČEK, Miroslav. Zoologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 286 s. ISBN 80-858-2757-3.

SMRŽ, Jaroslav, Ivan HORÁČEK a Miroslav ŠVÁTORA. Biologie živočichů: pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 207 s. ISBN 80-7168-909-2. 

ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995, 292 s. ISBN 80-855-7274-5.

Zoologie pro veterinární mediky. Zoologie.frasma [online]. 2012. vyd. [cit. 2014-08-31]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz

Obrázky:

Obr 1: Stavba těla plže.[online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://www.kbi.zcu.cz/OB/studium/invert/obra/5_gast.gif

Obr. 2: Povrch raduly.[online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Marstonia_comalensis_radula_2.png

Obr. 3: Larva veliger. [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.zoologie.frasma.cz%2Fmmp%25200208%2520mekkysi%2Fm%25C4%259Bkk%25C3%25BD%25C5%25A1i.html&ei=gwLQVJ-3IMb1UMGQgLgO&bvm=bv.85076809,d.d24&psig=AFQjCNGPeFho7OIlyug9PCurD8795Rea7g&ust=1423004604748563

Přílohy
MEKKYSI.pdf Stáhnout
Doplňující učivo

Radula je anatomický orgán měkkýšů, umístěný v ústní dutině a určený k příjmu, posouvání a prvotnímu rozmělnění potravy. Je srovnávána s jazykem obratlovců, i když plní i odlišné funkce. Na povrchu je vybavená jemně ozubenými chitinovými pásky, používanými zpravidla pro škrábání nebo řezání potravy před tím, než vstoupí do jícnu. Radula se vyskytuje pouze u měkkýšů, a sice u všech tříd s výjimkou mlžů.

Všichni plži radulu používají při příjmu potravy. Uspořádání zubů je ale podstatně odlišné u býložravých a masožravých plžů. Někteří draví mořští plži, jako např. Naticidae používají radulu společně s kyselým sekretem k pronikání do ulit jiných měkkýšů sloužících jim za potravu. Jiní draví mořští plži, jako např. Conidae, používají zuby ze speciálně utvářené raduly jako jedovaté harpuny. Draví hlavonožci, jako je krakatice, používají radulu pro řezání kořisti.

Obr. 2: Povrch raduly.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Radula

Doplňující učivo

Mořští měkkýši mívají vývoj nepřímy přes larvu - veliger.

Obr. 3: Larva veliger

Otestuj se

Rozhodni, co platí:

Hektokotylové chapadlo je pomocný obranný / kopulační orgán.

Měkkýši dýchají plicními vaky / plicními sklípky.

Předožábří plži jsou gonochoristé / hermafroditi.

Svalnatá noha hlavonožců je přeměněna v nálevku / zvon.

Inkoustová žláza hlavonožců slouží ke komunikac i / obraně.

Otestuj se
 1. Schránka plžů se nazývá
  a) lastura
  b) ulita
  c) šnek
 2. V dutině ústní mají plži
  a) radulu
  b) radlici
  c) nic
 3. Mlžům chybí
  a) hlava
  b) noha
  c) útrobní vak
 4. Vývojově nejdokonalejší měkkýši jsou
  a) plži
  b) mlži
  c) hlavonožci
 5. Hlavonožcům chybí
  a) hlava
  b) noha
  c) útrobní vak
 6. Perly nevytváří
  a) perlorodka
  b) perlodělka
  c) perlotvorka
 7. Hlemýžď dýchá
  a) žábry
  b) celým povrchem těla
  c) plicním vakem
 8. Schránka mlžů se nazývá
  a) lastura
  b) ulita
  c) žádnou nemají
 9. Mezi mořské mlže nepatří

a) ústřice
b) slávka
c) velevrub

       10. Hlavonožci většinou nemají schránku, výjimkou je

a) chobotnice
b) krakatice
c) loděnka