BOZP při frézování

BOZP při frézování

 • při upevňování obrobku musí být nástroj a upínací stůl v klidu,

 • při výměně nástrojů používáme ochranné rukavice,

 • obrobek musí být pevně upnut,

 • před samotným frézováním by na upínacím stole neměly být žádné nepotřebné a přebytečné předměty,

 • zkontrolujeme zakrytí vyčnívajících rotujících šroubů,

 • proti odletujícím třískám používáme ochranné brýle, obličejové štíty a ochranné kryty,

 • při výměně frézovacího nástroje vždy vypneme stroj hlavním vypínačem, totéž platí i při mazání, či čistění,

 • třísky odstraňujeme pouze smetákem, štětcem, nebo škrabkou.

Použití

 • Frézka je obráběcí stroj s hlavním pohybem kruhovým (otáčivým), který koná nástroj; posuv koná obrobek nebo nástroj ve směru zpravidla kolmém k ose rovinných a tvarových ploch.

Nebezpečí

 • odlet třísek, pořezání, zranění očí, popálení očí a obličeje obsluhující pracovníka, pořezání,

 • pád obráběného předmětu,

 • vyražením obrobku z upínacího zařízení, úderu obsluhy,

 • úder rotující klikou,

 • zachycení vlasů, volně vlajícího konce pracovního oděvu, neupnutých rukávů rotujícím nekrytým nástrojem (válcové a kotoučové frézy, frézovací hlavy, sdružené frézy, pilové kotouče)*, *vyčnívajícími upínacími šrouby, hlavami šroubů a maticemi k utahování upínacích trnů popř. nechráněnými řemenovými převody,

 • pořezání rukou o ostří nástrojů (válcové a kotoučové frézy, frézovací hlavy, sdružené frézy, pilové kotouče)*, *o namotanou nebo ulpělou třísku na nástroji,(při chodu i klidu nástroje), o upínané obrobky,

 • pořezání chodidel a prstů nohou ostrými třískami (po proříznutí podrážky obuvi).

Technické a organizační požadavky na bezpečný provoz

 • Pokud nelze z technologických důvodů zcela zamezit přístupu k rotujícímu nástroji, musí být dodržována alespoň tato pravidla bezpečné práce:

 • provádět upínání obrobků (rovněž tak seřizování stroje, seřizování přívodu řezné kapaliny, mazání, čištění apod.) jen za klidu nástroje,

 • odsunout stůl do bezpečné vzdálenosti od frézovaného nástroje při výměně obrobků,

 • dodržovat předepsané pracovní ustrojení (upnutí pracovního oděvu, hlavně rukávů),

 • odstranit z upínacího stolu všechny volné předměty před zahájením frézování,

 • hlavy šroubů a matic pro utahování upínacích trnů musí být zakryty, pokud jsou v dosahu

 • odletující třísky jsou příčinou zranění, zejména u svislých frézek. K zamezení rozletu třísek se používá průhledných ochranných krytů anebo přídavných jednotlivých krytů instalovaných na stroji podle skutečné potřeby. Aby třísky neodlétaly na obsluhujícího pracovníka, má si zvolit vhodný způsob frézování (nesouhlasné frézování je z hlediska bezpečnosti práce výhodnější) nebo alespoň změnit své stanoviště. Není-li v některých případech možné obsluhujícího pracovníka chránit před odlétajícími třískami a odstřikující řeznou kapalinou ochranným zařízením, je obsluhující pracovník povinen používat OOPP (brýlí, obličejového štítu apod.).

Pokyny pro obsluhu

 • Zvýšenou pozornost musí obsluha věnovat upínání obrobků. Při výměně frézovacích nástrojů lze používat ochranné rukavice, neboť hrozí pořezání rukou.

 • Před zahájením vlastního pracovního cyklu se musí z upínacího stolu odstranit všechny volné předměty (přebytečné upínky, klíče, měřidla, nástroje apod.).

 • Veškeré manipulace s nástroji (seřizování, výměna apod.) i upínání a vyjímání obrobků z upínačů jsou dovoleny pouze za klidu frézovacího vřetena upínacího stolu.

 • Za pohybu vřetena nebo upínacího stolu se smějí obrobky upínat nebo vyjímat jen tehdy, je-li upínací zařízení pro tento účel zvlášť konstruováno a je-li při výměně obrobků frézovací nástroj zakryt. Ve všech ostatních případech je obsluhující při výměně obrobků povinen odsunout stůl s obrobkem do bezpečné vzdálenosti od nástroje.

 • Obsluha nesmí vyřazovat ochranná zařízení z činnosti a nesmí zejména odstraňovat kryty, víka, krycí panely, zábrany apod. a neotvírat přístupy do el. zařízení stroje, dodržovat pokyny na výstrahách.

 • Při opuštění pracoviště, čištění, ručním mazání, seřizování a opravách stroje musí pracovník stroj zastavit hlavním vypínačem.

 • Poruchu nebo neobvyklý jev na el. zařízení stroje musí obsluha ohlásit svému nadřízenému, a stroj dále nepoužívat, a zajistit jej proti, použití jinou osobou.

Povinnosti obsluhy před zahájením práce

 • odložit prstýnky, řetízky, náramkové hodinky, vázanky, šály apod. s ohledem na nebezpečí zachycení rotujícími částmi stroje; proti zachycení vlasů se chránit čepicí nebo správně uvázaným šátkem,

 • prohlédnout stroj, zkontrolovat jeho jednotlivé částí, zejména ochranná, spouštěcí a vypínací zařízeni, očistit a promazat nekryté vodicí plochy,

 • ověřit, zda ovládací páky jsou ve správných polohách, správně nastavit řezné parametry,

 • zkontrolovat, popř. doplnit stav oleje a mazadel, přesvědčit se o správné funkci mazacího zařízení,

 • ověřit, zda na funkčních částech stroje neleží nějaké předměty,

 • překontrolovat funkci upínacího zařízení obrobku; uložit použité nářadí,

 • zvolit správný nástroj, zkontrolovat jeho opotřebeni a správné upnutí; nastavit a překontrolovat funkci chlazení nástroje,

 • po upnutí materiálu nastavit ochranná zařízení do činné polohy.

Povinnosti obsluhy za provozu stroje

 • při výměně obrobků a nástrojů, při měření, údržbě, ručním čištění apod. zastavit vřeteno stroje nebo celý stroj,

 • při kontrole jakosti povrchu, při upínání a snímání obrobků a měření, zastavit vřeteno,

 • do upínacího zařízení upínat pouze takové předměty, pro které je určeno a jejichž tvar a velikost zaručují dokonalé upnutí,

 • pracovat s ostrými, správně upevněnými nástroji a obrobky za předem stanovených a nastavených řezných podmínek,

 • při přerušení dodávky el. proudu se musí ihned vypnout hlavní vypínač stroje a všechna ostatní zařízení a ovládací elementy nastavit tak, aby při opětném spuštění stroje nedošlo k úrazu,

 • hrozí-li při upínání nebo při výměně obrobků a nástrojů nebezpečí pořezání nebo popálení rukou, silného znečistění apod., možno používat ochranné rukavice; přičemž stroj nebo příslušná strojní část (vřeteno) musí být v klidu; při vlastní obsluze stroje (během obrábění) musí mít vždy rukavice sejmuty,

 • při výměně těžších obrobků, upínacích zařízení a přípravků (o hmotnosti větší než asi 20 kg) je používat zdvihací manipulační zařízení a případně vhodné podpěry,

 • není-li starší stroj vybaven ochranným zařízením (obvykle průhledným krytem) proti odletujícím třískám nebo není-li z technologických důvodů možné toto ochranné zařízení použít, použít k ochraně zraku dostatečně odolné uzavřené brýle nebo vhodné obličejové štíty,

 • udržovat pracoviště v pořádku a čistotě, k odstraňování třísek používat správné pracovní pomůcky, např. háčky, štětce, smetáky, škrabky apod. - při odstraňování třísek ze  stroje za provozu a při úklidu se musí používat předepsaných pracovních pomůcek a to např. háčků, a rukojeťmi a chrániči ruky, smetáků, škrabek, štětců, kartáčů apod., které mají být u stroje vždy k dispozici,

 • neprovádět čištění stroje stlačeným vzduchem; vhodná vzduchová pistole se může použít pouze k čištění obrobků, pokud je to technologickým postupem stanoveno (vzduchová pistole musí být opatřena ochranným krytem a výstupní tlak musí být zregulován na 0,2 MPa),

 • ochranná a zabezpečovací zařízení svévolně nevyřazovat z funkce nebo neodstraňovat ze stroje,

 • používat manipulační zařízení předepsaným bezpečným způsobem.

Ochranné osobní prostředky pracovníka

 • Obsluha musí být správně ustrojena a musí mít nepoškozený pracovní oděvu (pracovní kalhoty a pracovní blůza nebo pracovní kombinézu), bez volně vlajících částí, není dovoleno používat pracovní plášť. Obsluha frézky musí používat koženou pracovní obuv šněrovací, kotníčkovou. Vzhledem k ohrožení odletujícími třískami musí obsluha použít ochranné brýle nebo obličejový štítek. Použití příslušné OOPP závisí na riziku dle charakteru příslušného pracovního úkonu. Kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou vyučeni v příslušném oboru si mají o použití OOPP sami rozhodnout. U osob jen zaučených, zaškolených, méně zkušených apod. má o použití přísl. OOPP k ochraně zraku nebo obličeje rozhodnout mistr nebo se použití OOPP stanovit v pracovním postupu nebo pokynu. Ochranné brýle chrání pouze oči. Při rychlostním obrábění velké množství třísek ohrožuje nejen oči, ale i celý obličej. Proto se doporučuje používat u obráběcích strojů přednostně obličejových štítků, které dokonaleji zakrývají obličej.

Chladící emulze

 • Řezné kapaliny mají v různé míře dle složení schopnost vyvolat kožní onemocnění, nebo jiné biologické dráždění a to přímým působením složek řezných kapalin a jejich par, nebo zaviněných zejména mikrobiálním a mechanickým znečištěním těchto kapalin.

 • K zabránění uvedeného ohrožení a k dosažení účinné prevence poškození zdraví je nutno respektovat tato opatření:

 • v max. míře omezit přímý kontakt pokožky s kapalinou. Při přípravě kapalin a čistění strojů nutno používat důsledně ochranné rukavice (příp. i biologických nanášených před prací s kapalinami na ruce) a v odůvodněných případech i gumové zástěry. Pracovníci musí dodržovat zásady osobní hygieny,

 • při výběru pracovníků respektovat výsledky lékařské prohlídky (nebezpečí přecitlivělosti na látky obsažené v chladících kapalinách),

 • pravidelně vyměňovat a kontrolovat kapaliny dle ČSN 22 0131 (např. lhůta pro výměnu vodných roztoků a emulzí je 3 až 6 týdnů, kvalitnějších emulzí je 6 – 9 týdnů). Objeví-li se dříve hnilobný rozklad emulze provázený zápachem (hlavně v letním období) musí být emulze ihned odstraněna. Při výměně kapalin dokonale vyčistit usazovací nádrže od kalu a jiných nečistot, propláchnout celou chladící soustavu, včetně potrubí, horkou vodou s přídavkem sody. Jako maximální výměnná lhůta je stanovena doba 6 měsíců provozu a to i když roztoky nebo emulze nejeví známky rozkladu. Důvodem je hromadění jemných kalů a obohacování roztoků a emulzí škodlivými prvky, např. chrómem. Při výměně se musí dokonale vyčistit nádrž a propláchnout celou chladící soustavu horkou vodu s 3% krystalické sody.

Kvalifikační předpoklady pro obsluhu frézky

 • prokazatelné seznámení s tímto předpisem,

 • vyučení v oboru kovo nebo prokazatelný praktický zácvik v délce min. jedné směny pod dohledem zkušeného pracovníka, včetně seznámení s funkcí a obsluhou stroje.

Zdroje
 • DRIENSKY, Dušan, Pavel FÚRIK, Terézia LEHMANOVÁ a Josef TOMAIDES. Strojní obrábění I. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1988.

Obrázky:

 • Obr. 1: Autor neznámý. Rukavice [online]. [cit. 2014-10-12]. Dostupný na www: http://www.ochrannepomuckycz.cz/images/0002-03.jpg.
 • Obr. 2: Autor neznámý. Obličejový štít a sluchátka [online]. [cit. 2014-10-12]. Dostupný na www: http://catalogue.3m.eu/pcimages/9722/fullsize.jpg.
 • Obr. 3: Autor neznámý. Ochranné brýle [online]. [cit. 2014-10-12]. Dostupný na www: http://www.bsoptik.cz/images/sklady/1_944811.jpg.
 • Obr. 4: Autor neznámý. Pracovní oděv a obuv [online]. [cit. 2014-10-12]. Dostupný na www: http://www.propom.cz/_data/s_2/shop/big_pracovni-odevy-2f-emerton-summer-bunda-2-v-1-03010242.jpg.
Čti také

Vhodné pro žáky ZŠ

Ochranné pomůcky

Při veškerých pracích spojených s obráběním kovů je zapotřebí různých ochranných pomůcek:

Rukavice

Obr. 1: Rukavice

Obličejový štít a sluchátka

Obr. 2: Obličejový štít a sluchátka

Ochranné brýle

Obr. 3: Ochranné brýle

Pracovní oděv a obuv

Obr. 4: Pracovní oděv a obuv