Řízení a certifikace kvality

Řízení a certifikace kvality

Kvalita - jakost

Aby byla firma úspěšná a konkurenceschopná, musí nabízet kvalitní produkty.

Cílem řízení kvality je splnění požadavků pomocí preventivních, kontrolních a korigujících činností v předepsaných tolerancích.

Mezi hlavní příčiny odchylek parametrů patří:

 • pracovník (kvalifikace, motivace, únava, spolehlivost, odpovědnost)
 • stroj (konstrukce, kvalita, nástroje apod.)
 • materiál
 • technologie (výrobní postup)
 • okolní prostředí (teplota, vibrace apod.)

Kvalita výrobku - je to vlastnost výrobku, která se týká jeho schopnosti splnit předem specifikovaná očekávání (požadavky zákazníka). Jsou to především:

 • použitelnost a funkce
 • bezpečnost a spolehlivost
 • cena
 • dodací termíny
 • servis
 • ekologická přijatelnost

Při řízení kvality musí být definovány:

 • cíle
 • odpovědnost

Management řízení jakosti QM (Quality management)

Manažeři kvality při řízení kvality zajišťují:

 • plánování kvality (dle požadavků zákazníka)
 • řízení a kontrolu kvality (vývoj, výroba, prodej)
 • zajištění kvality (opatření k zajištění a zlepšení kvality, dokumentace)

Kontrola kvality ve strojírenství

 • metody kontrol (měření, vizuální kontrola)
 • kontrolní prostředky (měřidla, kalibry)
 • rozsah kontrol (100 % kontrola, 50 % kontrola, namátková kontrola)
 • okamžik kontroly (vstupní, průběžná - výrobní, výstupní)
 • kontrolor
 • místo kontroly
 • dokumentace o kontrole (protokol apod.)

Audit a certifikace

Audit managementu jakosti - spočívá v systematickém a nezávislém posuzování s cílem odhalit slabá místa, zavést zlepšení a přezkoušet jejich účinnost. Audit provádějí v každé zemi certifikační instituce - v ČR např. Strojírenský zkušební ústav - dostupné z: http://www.szutest.cz/, akreditovaný pro tuto činnost Českým institutem pro akreditaci - dostupné z: http://www.cai.cz/.

Certifikační instituce v ČR jsou členy CQS - Sdružení pro certifikaci systému jakosti - dostupné z: http://www.cqs.cz/.

Interní audit - slouží jako nástroj řízení k posouzení vlastní činnosti.

Externí audit - posuzuje se schopnost podniku a jeho managementu.

Většina firem si nechává externí audit dělat. Audit probíhá podle ČSN EN ISO 19011 - Směrnice pro auditování systémů manegementu.

Certifikace - postup, při kterém nezávislá certifikační instituce hodnotí systém řízení jakosti.

Při splnění podmínek obdrží firma certifikát řízení jakosti.

Certifikáty odpovídají mezinárodním normám řady ČSN EN ISO 9000. Platnost certifikátu je nejčastěji na 3 roky, pak se musí žádat o nový audit.

Při auditu se ověřuje:

 • dokumentace managementu jakosti (příručka jakosti, technologické postupy, apod.)
 • zavádění dokumentovaných postupů do praxe
 • efektivita a hospodárnost procesů

Normy ČSN EN ISO 9000 - 9004

ČSN EN ISO 9000 - Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník

ČSN EN ISO 9001 - Systémy managementu kvality - Požadavky

ČSN EN ISO 9004 - Řízení udržitelného úspěchu organizace - Přístup managementu kvality

 

 

Zdroje
 • DILLINGER, Josef a kol. Moderní strojírenství pro školu i praxi. Vyd. 1. Praha: Europa-Sobotáles, 2007. 608 s. ISBN 978-80-86706-19-1.
 • FISCHER, Ulrich a kol. Základy strojnictví. Vyd. 1. Praha: Europa-Sobotáles, 2004. 290 s. ISBN 80-86706-09-5.

 

 

 

Kontrolní otázka

Otázky pro ZŠ

 1. Co má při výrobě vliv na kvalitu výrobku?

Otázky pro SŠ

 1. Vyjmenuj příčiny odchylek parametrů kvality.
 2. Čím je charakterizovaná kvalita výrobku?
 3. Co je to audit a k čemu slouží?
Zapamatuj si

Kvalita - jakost.

Cílem řízení kvality je splnění požadavků pomocí preventivních, kontrolních a korigujících činností v předepsaných tolerancích.