Zásady práce s měřicími přístroji

Zásady práce s měřicími přístroji

Při měření jakékoliv veličiny musíme vždy správně analyzovat zadání měření a následně pak zvolit vhodnou měřicí metodu a příslušné přístroje a pomůcky.

Při volbě měřidla a měřicí metody se musí zohlednit:

 • druh měřené veličiny (hmotnost, délka, elektrické napětí apod.)
 • typ výroby (kusová, sériová, hromadná)
 • hledisko výkresu součásti se zápisem tolerancí (toleranční značky, mezní úchylky)
 • rozsah měření
 • přesnost měření

Při práci s měřicími přístroji je nezbytné dodržovat tyto zásady:

 • dodržovat základní pravidla používání a ošetřování měřidel dle návodu výrobce, popřípadě dle předpisů organizace
 • s návodem se důkladně seznámit a mít ho k dispozici při měření
 • překontrolovat platnost kalibrace, popřípadě ověření měřidla
 • před použitím měřidla zkontrolovat jeho správnou funkci
 • před měřením seřídit přístroj pomocí etalonu nebo vzorové součásti
 • dbát na čistotu funkčních částí měřidla a před měřením je důkladně očistit
 • zajistit správné osvětlení pracoviště
 • kde je to požadované měřit teprve tehdy, až je teplota součásti a měřidla stejná
 • při opakovaném používání měřidla provádět pravidelnou kontrolu jeho nastavení - např. etalonem, vzorovou součástí nebo číselníkovým úchylkoměrem
 • důležitá měření provádět opakovaně (alespoň třikrát) a z naměřených hodnot vypočítat aritmetický průměr (eliminuje se působení některých vlivů)
 • s přístroji vždy zacházet s citem
 • chránit měřidla před pádem, nárazem a otřesy (pokud by došlo k pádu měřidla, je nutné provést jeho kontrolu, popřípadě kalibraci)
 • měřidla ukládat na měkkou podložku odděleně od dalších přístrojů
 • po skončení měření měřidlo řádně očistit a uložit do ochranného pouzdra
 • pokud nebudeme měřidlo delší čas používat, provést jeho nakonzervování tenkou vrstvou oleje

 

 

Zdroje
 • NENÁHLO, Čeněk: Měření vybraných geometrických veličin. Praha: Česká metrologická společnost, 1999.

 

 

Kontrolní otázka

Otázky pro žáky ZŠ

 1. Vyjmenujte některá pravidla pro práci s měřicími přístroji.

Otázky pro žáky SŠ

 1. Na základě čeho budete volit měřicí přístroj?
 2. Vyjmenujte zásady pro práci s měřicími přístroji.
Zapamatuj si

Při práci s měřicími přístroji je nezbytné dodržovat zásady měření.