Produktivita a hospodárnost obrábění

Produktivita a hospodárnost obrábění

Při hospodárném obrábění se dosahuje minimálních celkových nákladů při zajištění dostatečné produktivity práce.

N_c=N_m+N_v+N_s

Nc – celkové náklady

Nm – náklady na spotřebu nástrojů

Nv – vedlejší náklady – režijní

Ns – náklady na stroje a energie.

Obrábění se hodnotí nejen po stránce kvalitativní, tj. podle dosažené tvarové a rozměrové přesnosti a jakosti obrobených ploch, ale i po stránce ekonomické. Při volbě řezných podmínek se zavádí pojem optimální řezné podmínky.

Jsou to takové podmínky, při kterých se na daném obráběcím stroji daným nástrojem dosáhne požadované kvality obrobku s minimálními celkovými náklady na obrábění.

Zdroje
  • BRYCHTA, Josef, Robert ČEP, Jana NOVÁKOVÁ a Lenka PETŘKOVSKÁ. Technologie II - 1. díl. 1. vyd. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1641-8.
  • DRIENSKY, Dušan, Pavel FÚRIK, Terézia LEHMANOVÁ a Josef TOMAIDES. Strojní obrábění I. 1. vyd. Praha: SNTL, 1986. 424 s.

 

Kontrolní otázka

Tyto otázky jsou vhodné i pro žáky ZŠ

  1. Jak se dosahuje hospodárného obrábění?
  2. Podle čeho se obrábění hodnotí?

Otázky pro žáky SŠ

  1. Vysvětlete, jak se dosahuje hospodárného obrábění.
  2. Jak se hodnotí obrábění?