Obratlovci

Podkmen: OBRATLOVCI (Vertebrata)

První zástupci obratlovců pocházejí z čínských nalezišť z doby kambrické exploze. Objevují se tedy na začátku prvohor (v kambriu, asi před 500 miliony let). Obratlovci jsou vývojově nejdokonalejší strunatci s dobře vyvinutými smysly a nervovou soustavou.

Na světě je známo asi 58 tisíc druhů obratlovců, v ČR okolo 570 druhů.

Charakteristika:

 • tělo obratlovců je dvoustranně (bilaterálně) souměrné

 • jsou pohybliví, s pevnou kostrou

 • tělo je členěno na hlavu, trup a ocas

Tělní pokryv:

 • kůže a její deriváty
  • vícevrstevná pokožka
  • škára
 • šupiny (ryb - ze škáry, plazů - z pokožky), peří (z pokožky), srst (z pokožky)

Kostra:

 • vnitřní kostěná nebo chrupavčitá kostra, nahrazuje chordu dorsalis

 • kostra členěna na: lebku, páteř a kostru končetin:

  • lebka: a/ mozkovna  b/ obličejová část - základem je 7 párových žaberních oblouků (u čelistnatců se jejich 1. pár přeměňuje na čelisti)

  • páteř: osa těla, z obratlů, zatlačuje chordu

  • končetiny: ploutve (vodní), nohy, křídla nebo mizí

Svalovina:

 • vyskytují se 3 typy svaloviny: příčně pruhovaná, hladká a srdeční

Dýchací soustava:

 • žábry
 • plíce

Trávicí soustava:

 • trubicovitá, dobře vyvinutá, její anatomie závisí na druhu

Cévní soustava:

 • uzavřená
 • srdce (několikadílné) a cévy (tepny, žíly)
 • krev - obsahuje krvinky, červené krevní barvivo (hemoglobin)

http://www.zoologie.frasma.cz/mmp%200300a%20obratlovci/Obr.%20030003.srdce_zmensenina.jpg

Obr. 2: Evoluce srdce obratlovců: paprskoploutví - bulbus arteriosus = tepenný násadec, sinus venosus = žilní splav; plazi – neúplná přepážka mezi komorami, pravý i levý aortální oblouk; ptáci - úplná přepážka mezi komorami, pravý aortální oblouk; savci – úplná přepážka mezi komorami, levý aortální oblouk. Aorta a její větve jsou znázorněny červeně, plicní arterie modře.

Vylučovací soustava:

 • párové ledviny (renes)

Smyslové orgány:

 • dobře vyvinuté
 • velmi různorodé (komorové oči, čichové ústrojí)

Hormonální soustava:

 • složitá soustava žláz s vnitřní sekrecí

Nervová soustava:

 • trubicovitá
 • rozlišena na CNS (= mozek, mícha) a obvodové nervstvo
 • mozek - pětidílný: prodloužená mícha, mozeček, střední mozek, mezimozek , koncový mozek

http://www.zoologie.frasma.cz/mmp%200300a%20obratlovci/Obr.%20030001a.mozek_zmensenina.jpg

Obr. 3: Evoluce mozku obratlovců. Žlutě – čichový lalok koncového mozku, červeně – optický lalok, šedě – koncový mozek, modře – mozeček. Je patrné zvětšování koncového mozku, u savců i jeho tvorba závitů (gyrifikace). Mozeček je nejvíce vyvinut u skupin, kde hraje významnou roli rovnováha a jemná koordinace pohybů (ptáci, ryby, savci).

Rozmnožovací soustava:

 • jsou odděleného pohlaví – gonochoristi (až na výjimky u ryb)
 • pohlavní žlázy (gonády) obratlovců jsou u samců varlata (testes) a u samic vaječníky (ovaria)

Systém:

 • Nadtřída: Bezčelistnatci

 • Třída: Kruhoústí

 • Nadtřída: Čelistnatci

Zdroje

BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN 80-862-8567-7.

GAISLER, Jiří a Jan ZIMA. Zoologie obratlovců. Vyd. 2., přeprac. Praha: Academia, 2007, 692 s. ISBN 978-802-0014-849.   

HANČOVÁ, Hana a Marie VLKOVÁ. Biologie v kostce: [pro střední školy]. 1.vyd. Praha: Fragment, 1998, 151 s. ISBN 80-720-0111-6.  

PAPÁČEK, Miroslav. Zoologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 286 s. ISBN 80-858-2757-3.

SMRŽ, Jaroslav, Ivan HORÁČEK a Miroslav ŠVÁTORA. Biologie živočichů: pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 207 s. ISBN 80-7168-909-2. 

ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995, 292 s. ISBN 80-855-7274-5.

Zoologie pro veterinární mediky. Zoologie.frasma [online]. 2012. vyd. [cit. 2014-08-31]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz

Obrázky:

Obr. 1: Kambrická exploze. [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://www.tyden.cz/obrazek/201112/4ed7abb06ef84/kambrium2-4ed7ac518731a.jpg

Obr. 2: Evoluce srdce obratlovců:[online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz/mmp%200300a%20obratlovci/Obr.%20030003.srdce_zmensenina.jpg

Obr. 3: Evoluce mozku obratlovců. [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http:http://www.zoologie.frasma.cz/mmp%200300a%20obratlovci/Obr.%20030001a.mozek_zmensenina.jpg

Doplňující učivo

Vědecký název tohoto podkmene je z lat. vertebra = obratel.