Druhy výrobních postupů

Druhy výrobních postupů

Výrobní postupy jsou velmi různorodé a ani postup pro výrobu stejné součásti v různých výrobních dílnách nemusí být stejný. Obsah, rozsah a způsob zpracování závisí na druhu a povaze výroby, složitosti výrobní činnosti a způsobu provedení. Výrobní postupy se vypracovávají do předtištěných formulářů, které se mohou lišit podle výrobních podmínek závodů. Výrobní postupy mohou mít různou formální úpravu, vždy však musí obsahovat dvě základní části:

 • všeobecnou část (záhlaví),
 • hlavní část (výrobní postup).

Z uvedeného textu je zřejmé, že existuje obrovské množství různých druhů výrobních postupů. Výrobní postupy můžeme rozdělit podle různých hledisek například takto:

 • podle výrobní činnosti,
 • propracovanosti,
 • podle sériovosti výroby,
 • podle stupně automatizace aj. (1)

Rozdělení výrobního postupu podle výrobní činnosti

Výrobní postupy lze rozdělit podle technologie použité při výrobě výrobků:

 • obrábění ruční a strojní,
 • tváření,
 • odlévání,
 • svařování,
 • tepelné zpracování,
 • povrchová úprava,
 • montáže.

Podle výrobní činnosti při zpracování celých strojů a zařízení členíme ještě výrobní postupy:

 • pro novou výrobu:
  • pro výrobu prototypu,
  • pro běžnou výrobu,
  • pro automatizovanou výrobu (patří sem také výrobní postupy pro číslicově řízené obráběcí stroje),
 • pro opravárenství:
  • opravy individuálním způsobem,
  • opravy továrním způsobem,
 • pro výrobu převzatou z jiných podniků:
  • z tuzemských podniků,
  • licenční.

Zpracování výrobních postupů má pro každý druh výroby své specifické podmínky odpovídající výrobnímu procesu. (1)

Rozdělení výrobních postupů podle propracovanosti

 • jednoduchý psaný výrobní postup - formou průvodky, je určen pro kusovou výrobu, vyžaduje vysokou kvalifikaci dělníka,
 • podrobný psaný výrobní postup - formou průvodky, je určen pro malosériovou výrobu, rozpracovaný do výrobních úseků, pro výrobu je dostačující nižší kvalita dělníka,
 • obrázkový výrobní postup – návodka, je určen pro sériovou a hromadnou výrobu, často doplňuje podrobně psaný výrobní postup, kvalifikace dělníka je nižší.

Rozdělení podle sériovosti výroby

Výrobní postupy pro výrobu podle počtu kusů ve výrobní dávce dělíme na:

 • kusovou,
 • malosériovou,
 • sériovou,
 • hromadnou.(1)

Speciální výrobní postupy

Výrobní postupy pro tepelné zpracování součástí - žíhání, kalení, zušlechťování, popouštění, chemicko-tepelné procesy aj. Postupy vypracovává specialista technolog na speciálních formulářích. V technologických podmínkách jsou uvedeny režimy tepelného zpracování (teploty, doby ohřevu, způsoby ochlazování), a to podle materiálových listů nebo instrukcí hutí.

Výrobní postupy pro povrchovou úpravu součástí - např. pokovování v tavenině, galvanické pokovování lakování, barvení fosfátování. Zpracovává je technolog povrchových úprav na speciálních formulářích nebo ve formě návodky.

Výrobní postupy pro montáže zařízení - mohou být individuální, stacionární, pohyblivé s pohybem plynulým nebo přerušovaným. Výrobní postup montáže musí být pečlivě zpracován, zejména pro velkosériovou a hromadnou výrobu. Zpracovává se ve dvou dokumentech: jako montážní schéma a jako montážní postup. Montážní schéma je grafické znázornění souvislostí všech vyráběných a kupovaných součástí pro montáž podskupiny, skupin a celku. Každý typ montáže vyžaduje specifické zpracování s využitím normování, aby montážní takty byly časově vyrovnané.

Doplňkem montážního postupu je i výrobní postup pro kontrolu hotového výrobku podle technicko-přejímacích podmínek, které obsahují i jiné údaje. Jde-li o menší výrobek, zkouší se přímo ve výrobním závodě. Jindy je nutno výrobek vyzkoušet až u zákazníka při zapojení do celého technologického procesu.

Je vhodné zpracovávat výrobní postupy i na dodávky výrobků a jejich expedici. Práce v expedici se tím zproduktivní, vypravení dodávky je kvalifikovanější, bez obtíží a závad.(1)

Výrobní postup pro výrobu na konvenčních strojích

V tomto případě pracovník obsluhující stroj realizuje výrobní proces. Výrobní postup má proto informativní charakter a může být stručný. Kvalita výroby je při tom závislá na úrovni obsluhy (dodržování technologické kázně, zkušenostech a znalostech obsluhujícího pracovníka).

Výrobní postup pro výrobu na konvenčních strojích je ovlivněn sériovostí výroby a má tyto aspekty:

 • kusová - používá se technologické uspořádání strojů, výrobní postupy jsou operační, předpokládají kvalifikovanou obsluhu,
 • malosériová - počet vyrobených kusů nepřevýší velikost dávky, výrobní postupy jsou rozčleněny až do úseků, stroje se předpokládají upravené univerzální a speciální i NC řízené,
 • sériová - stroje jednoúčelové a stavebnicové s automatickým výrobním cyklem, předmětná organizace výroby, kvalifikovaní seřizovači, méně kvalifikovaná obsluha,
 • velkosériová a hromadná - vyžaduje rozpracování až na úkony a pracovní pohyby (prostorové projektování, řešení dopravy apod.), vysoce kvalifikovaní seřizovači, speciální přípravky a nástroje, předmětné uspořádání výroby, strojů a pracovišť. (1)

Výrobní postup pro výrobu na NC strojích

NC stroj je bezprostředně řízen programem, který ovládá všechny jeho funkce. Přímý zásah obsluhy do výrobního procesu a jeho ovlivňování se snižuje na minimum. Vliv lidského činitele se přenesl z obsluhy na technologa programátora. Výrobní postupy obsahují tyto části:

 • obrázkový technologický postup,
 • souřadnicový list se stanovením důležitých bodů,
 • nástrojový list,
 • NC program.

Výrobní postup pro výrobu podle operací

Podle stupně automatizace obráběcích strojů a četnosti výroby je výrobní postup možno rozdělovat na:

 • jednoduché operace (větší počet operací na různých strojích),
 • složité operace, výroba na jedno upnutí (obráběcí centra). (1)

Stupeň propracování

Podrobnost výrobního postupu a počet operací je do značné míry ovlivněn náročností, složitostí a různorodostí technologických operací, vyjadřujících obtížnost výroby určitého výrobku. Podle toho je možno rozdělit strojírenskou výrobu na:

 • Jednoduchou, v níž jsou strojní součásti jednoduchých tvarů a menších rozměrů, avšak vyráběny malým počtem většinou jednoduchých operací bez větších nároků na rozměrovou a tvarovou přesnost.
 • Složitou, v níž jsou vyráběny součásti složitějších tvarů nebo součásti větších rozměrů a hmotností, vyžadujících ke svému zhotovení větší počet technologických operací s výrobními tolerancemi středních a přesných stupňů lícování.
 • Obtížnou, v níž jsou zařazeny součásti velmi složitých tvarů nebo součásti velkých rozměrů a hmotností, vyžadujících ke svému zhotovení větší počet technologicky obtížných nebo různorodých operací s velmi přesnými stupni lícování. (1)
Zdroje
 1.  Profesní kvalifikace v systému modulárního dalšího vzdělávání, registrační číslo CZ.1.07/3.2.05/01.0006.
 • Technologicke postupy – Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj, registrační číslo CZ.1.07/1.1.08/03.0009.
 • Zakladna strojniho sveraku – pracovni list – Projekt: Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0504.

Prezentace:

 • Projekt: EU - peníze středním školám pro Zlínský kraj CZ.1.07/1.5.00/34.0727.
Přílohy
Technologicke postupy.pdf Stáhnout
Zakladna strojniho sveraku-pracovni list.pdf Stáhnout
Zapamatuj si

Obsah, rozsah a způsob zpracování technologických postupů závisí na druhu a povaze výroby, složitosti výrobní činnosti a způsobu provedení.

Výrobní postupy musí obsahovat dvě základní části:

 • všeobecnou část (záhlaví),
 • hlavní část (výrobní postup).

Výrobní postupy můžeme rozdělit podle různých hledisek. Nejpoužívanější hlediska:

 • podle výrobní činnosti,
 • propracovanosti,
 • podle sériovosti výroby,
 • podle stupně automatizace aj.
Komentář

Zde naleznete shrnutí učiva o druzích technologických postupů.

Zde naleznete pracovní list pro zhotovení základny svěráku.

Kontrolní otázka

Tyto otázky jsou vhodné i pro žáky ZŠ

Na čem závisí zpracování výrobního postupu?

Jaké části musí obsahovat výrobní postup?

Jaké rozeznáváme druhy výrobních postupů?

Komentář

Souhrnné testy pro ověření znalostí naleznete v kapitole "Technologické výrobní postupy".