Výrobní zařízení – strojní park

Výrobní zařízení - strojní park

Pro vypracování výrobního postupu je nutná znalost strojního parku dílny, ve které se bude součást vyrábět, neboť se musí správně určit obráběcí stroje a zařízení pro příslušné operace. Proto jsou v technologickém oddělení k dispozici karty strojů a zařízení. Na nich jsou uvedeny všechny potřebné údaje pro technologa, konstruktéra přípravků a konstruktéry speciálních nástrojů. Použití určitého stroje se uvádí ve výrobním postupu u určité operace třídicím číselným znakem.

Všechny stroje, zařízení a práce na nich jsou očíslovány a uvedeny v třídníku výrobních zařízení a prací – obsahuje tyto základní třídy pracovních prostředků:

1 - Pece a pecní zařízení

2 - Stroje a zařízení na přípravu hmot na formování, lití a svařování

3 - Stroje a zařízení na tváření kovů

4 - Stroje a zařízení na obrábění kovů

5 - Stroje a zařízení na obrábění kovů

6 - Stroje a zařízení na úpravu povrchu

7 - Stroje a zařízení v elektrotechnice, jemné mechanice a optice

8 - Stroje pro přidružená řemesla, ruční tváření a obrábění, kontrolní stroje a přístroje

9 - Ruční práce bez stroje

Jednotlivé typy obráběcích strojů se vyrábějí v různých velikostech, které jsou nejčastěji charakterizovány maximální možnou velikostí obrobku (např. maximální průměr, šířka stolu).

Obráběcí stroje hodnotíme z hlediska efektivnosti, výrobnosti, ale i kvalitativních parametrů obrábění, kterých na nich lze hospodárně dosáhnout při dané technologii.

Efektivnost a výrobnost určitého typu stroje vždy vztahujeme k základnímu typu téhož druhu a závisí na výkonu hnacích elektromotorů pro pohon pracovních vřeten a posuvů, rozsahu otáček a rovněž na tuhosti jejich základních částí a uzlů.

Tvarová a pracovní přesnost obráběcích strojů je hodnocena hospodárně dosahovanou tvarovou a rozměrovou přesností obrobených ploch. Tato přesnost závisí na konstrukčním pojetí a tuhosti stroje a na jeho provedení.

Složitost volby spočívá především v posouzení vlivu jednotlivých podmínek, které budou ovlivňovat efektivní splnění požadavků jakosti výroby, produktivity a hospodárnosti výroby. Mezi základní hlediska patří:

  • geometrický tvar obráběných ploch,
  • rozměr a hmotnost obrobku,
  • požadovaná a dosahovaná kvalita obrobených ploch,
  • dávka - tj. počet obrobků, obráběných v jednom sledu.

V některých případech je však možno plochu obrobit více způsoby na různých strojích, při dosažení stejných kvalitativních parametrů (např. rovinnou plochu můžeme hoblovat, frézovat, protahovat). V těchto případech budeme za optimální metodu považovat většinou tu, při níž dosáhneme nejmenších výrobních nákladů.

Rozměr, hmotnost obrobku určují velikost zvoleného stroje. Obecná zásada je, že volíme co nejmenší obráběcí stroj, na kterém lze součást obrobit s požadovanou přesností. Použití většího stroje, než je nutné, je nehospodárné, protože jeho strojní hodina je dražší. (1)

Zdroje
  1. Projekt: Profesní kvalifikace v systému modulárního dalšího vzdělávání, registrační číslo CZ.1.07/3.2.05/01.0006
Kontrolní otázka

Tyto otázky jsou vhodné i pro žáky ZŠ

Co rozumíme pojmem strojní park?

Z jakého hlediska hodnotíme obráběcí stroje?

Podle jakých parametrů volíme vhodný obráběcí stroj?

Komentář

Souhrnné testy pro ověření znalostí naleznete v kapitole "Technologické výrobní postupy".