Mitóza

Mitóza

Obr. 1: Mitóza

 • Mitotické dělení je typ buněčného dělení, jehož úkolem je zajistit rovnoměrný přenos kompletní genetické informace dceřiným buňkám.
 • Při mitóze předchází samotnému rozdělení buňky složitý proces rozdělení buněčného jádra, při kterém zůstává v dceřiných jádrech zachován počet chromozómů.

Obr. 2: Schéma mitózy

Význam mitózy

 

 • Budování, růst a regenerace mnohobuněčného organismu.

 • Nepohlavní rozmnožování (u jednobuněčných a primitivnějších mnohobuněčných organismů). Produktem takovéhoto rozmnožování jsou geneticky identické buňky či organismy - klony.

Průběh a fáze mitózy

Profáze

Obr. 3: Schéma profáze

Obr. 4: Profáze

 • Spiralizují se vlákna DNA a diferencují chromozómy, u kterých jsou patrné dvě chromatidy.

 • Rozpadá se jaderná membrána a chromozómy jsou v cytoplazmě buňky.

 • Pokud je v buněčné cytoplazmě obsažen centrozom, rozdělí se, a obě jeho části se začnou vzdalovat a vytváří dělicí vřeténko.

Metafáze

Obr. 5: Schéma metafáze

Obr. 6: Metafáze

 • Chromozómy se seskupují v ekvatoriální rovině buňky (rovina kolmá k ose spojující centrioly) a vzniká tak charakteristická metafázní destička. 

Anafáze

Obr. 7: Schéma anafáze

Obr. 8: Anafáze

 • Centromery chromozómů se rozdělují na dvě části, každá s jednou chromatidou.

 • Zkracováním vláken dělicího vřeténka jsou chromatidy přitahovány k opačným pólům buňky.

Telofáze

Obr. 9: Schéma telofáze

Obr. 10: Telofáze

 • Mizí dělicí vřeténko.
 • Chromozómy jsou nahloučeny u buněčných pólů.

 • Dochází k opačnému procesu, který je pozorován v profázi. Chromozómy se despiralizují a mění se na rozvlákněný chromatin.

 • Kolem obou nově vzniklých dceřiných jader se vytváří jaderná membrána.

 • Na konci telofáze dochází u živočišných buněk k zaškrcení buňky od okrajů do středu a vzniku dvou dceřiných buněk, z nichž každá má jedno nové jádro. V případě buněk rostlinných se v telofázi vytváří přehrádka mezi nově vznikajícími dceřinými buňkami od středu ke kraji.

Zdroje
 • CAMPBELL, Neil A. a kol. Biology: concepts. 4. vyd. San Francisco: Benjamin Cummings, 2003, 781 s. ISBN 080536627X.

 • DVORSKÁ, Michaela. Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo: VY_32_INOVACE_BIO_1ROC_19.  Registrační číslo CZ.1.07/1. 5.00/34.0084. Zdroj: http://www.szesprerov.cz/9/dvorska/dum_19_BIO.pdf

 • REECE Jane B., Lisa A. URRY, Michael L. CAIN, Steven A. WASSERMAN, Peter V. MINORSKY a Robert B. JACKSON. Campbell Biology. 9. vyd. San Francisco: Benjamin Cummings, 2011, 1309 s. ISBN 978-0321558237.

 • Pokud není uvedeno jinak je autorem obrázků Mgr. František Brauner, Ph.D.

Přílohy
deleni bunek pdf.pdf Stáhnout
Opakování

Chromozóm (z řeckého chroma – barva a soma – tělo) je specifická barvitelná buněčná struktura eukaryotických buněk, které se vytváří během buněčného dělení procesem zkracování a spiralizace chromatinu. Chromatin i chromozóm mají stejné chemické složení. Jsou složeny z DNA a proteinů označovaných jako histony. Chromozómy se vytvářejí pouze v době buněčného dělení, aby bylo snadnější rovnoměrné rozdělení genetické informace do dceřiných buněk. Chromozomy jsou pozorovatelné světelným mikroskopem především při buněčném dělení.

Opakování

Stavba chromozómu

 • Chromozóm je složen z DNA (3) a histonových bílkovin, které tvoří jakousi kostru, na níž se molekula DNA namotává.
 • Chromozóm je pentlicovitý útvar tvořený dvěma podélně orientovanými sesterskými chromatidami (5), které jsou propojeny centromerou (4). Při buněčném dělení se v oblasti centromery napojují vlákna dělícího vřeténka.
 • Centromera rozděluje chromatidy na dvě ramena – krátké rameno chromatidy (1) a dlouhé rameno chromatidy (2).
 • Tvar chromozómu je nejlépe pozorovatelný ve stadiu metafáze.
Opakování
 • Pozorně si prohlédni následující schémata prědstavující buňku (její jádro a její chromozómy), která prochází mitotickým dělením. Urči správné pořadí obrázků.

Obr. 11: Úkol: Mitóza 1

ODPOVĚĎ: 4, 9, 1, 8, 2, 6, 7, 5, 3

 • Pozorně si prohlédni následujícímikrofotografie prědstavující buňku, která prochází mitotickým dělením. Urči správné pořadí obrázků.

Obr. 12: Úkol: Mitóza 2

ODPOVĚĎ: 1, 2, 3, 6, 4, 5

 • Urči fáze mitotického dělení, ve kterých se vybrané buňky na mikrofotografii nacházejí.

Obr. 13: Úkol: Mitóza 3

ODPOVĚDI: 1. profáze/metafáze, 2. telofáze, 3. interfáze

 • Urči fáze mitotického dělení, ve kterých se vybrané buňky na mikrofotografii nacházejí.

Obr. 14: Úkol: Mitóza 4

ODPOVĚDI: 1. telofáze, 2. profáze, 3. metafáze, 4. anafáze, 5. telofáze, 6. počátek profáze

 • Urči fáze mitotického dělení, ve kterých se vybrané buňky na mikrofotografii nacházejí

Obr. 15: Úkol: Mitóza 5

ODPOVĚDI: 1. metafáze, 2. anafáze/ telofáze

Odkaz

Mitosis SONG

http://www.youtube.com/watch?v=HYKesI9jL8c

Díky tomuto odkazu se můžete podívat na motivační písničku v anglickém jazyce o fázích mitózy a procesech, které se v jednotlivých fázích odehrávají.

Mitosis: Splitting Up is Complicated - Crash Course Biology

http://www.youtube.com/watch?v=L0k-enzoeOM

Díky tomuto odkazu si můžete v anglickém jazyce zopakovat průběh mitózy.

 

Tip

Mitosis Dance

http://www.youtube.com/watch?v=ZEwddr9ho-4

Díky tomuto odkazu se můžete inspirovat a podívat na motivační video studentů, kteří se snažili shrnout nejdůležitější fáze mitózy a vyjádřit je pohybem.

Rozšiřující pojmy
KŘÍŽOVKA Pokud si chceš vyzkoušet své znalosti angličtiny a biologie, můžeš si vyluštit tuto anglickou křížovku. /uploads/ckeditor/attachments/94/CROSSWORD_MITOSIS.pdf