Biologie člověka

BIOLOGIE ČLOVĚKA

 • Biologie člověka  - nauka zahrnující několik oborů, které se zabývají lidským tělem.

 • Antropologie – věda zabývající se původem a vývoje člověka.

 • Anatomie – zabývá se tvarem a stavbou lidského těla.

 • Somatologie (soma = tělo) – věda o lidském těle (synonymum k anatomii).

 • Fyziologie – zabývá se fungováním a funkcí orgánů a soustav.

 • Histologie – zkoumá skladbu lidských orgánů.

 • Cytologie – věda zkoumající buňky lidského těla.

 • Genetika – nauka o proměnlivosti a dědičnosti.

 • Patologie – nauka zkoumající nemoci a jejich příčiny.

 • Fylogeneze – proces, který zkoumá vývoj druhů organismů.

 • Ontogeneze – proces od splynutí pohlavních buněk až do dospělosti.

 

Zdroje
 • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka I. 3. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 284 s. ISBN 14-029-76.