Opravy skupin vozidel (podvozek, brzdy, převody, spojky, motory)

Opravy skupin vozidel

Podvozek

Opravy skupiny podvozek jsou opravami jeho jednotlivých částí, kam patří:

 • Rámy a karoserie - jsou nejčastěji poškozeny korozí, deformací nebo trhlinami. Proti korozi chráníme karoserii volbou vhodného materiálu, volbou vhodných technologických postupů, elektrochemickými způsoby nebo nejčastěji používanými ochrannými povlaky na povrchu. Trvalé deformace rámů a karoserií se zjišťují a odstraňují pomocí kontrolní a rovnací stolice. Trhliny v rámech a karoseriích se odstraňují svařením nebo výměnou celého dílu.

Obr. 1: Kontrolní a rovnací stolice

 • Pérování - závada na pérování se může projevit nárazy, neobvyklými zvuky, změnou světlé výšky, nakloněním vozidla nebo ztrátou směrové stability. Poškozené mechanické pérování, tzn. pružiny, se opravují výměnou za nové. U pneumatického nebo hydropneumatického pérování jsou nejčastější poruchy způsobeny netěsnostmi, popř. špatnou funkcí ovládacích, přepouštěcích ventilů. Tyto se opravují, vyměňují dle doporučeného postupu výrobce.

 • Tlumiče pérování - vozidlo s poruchou tlumičů se při přejetí nerovnosti rozkmitá v podélném nebo příčném směru. Je výrazně snížen kontaktní tlak kola na vozovku což výrazně zhoršuje brzdnou dráhu. Tlumiče se kontrolují prohlídkou, orientační zkouškou tlumení nebo pomocí zkušebního zařízení, a to přímo na vozidle nebo demontované. Vadné tlumiče se vyměňují. Prohlídkou se kontroluje neporušenost úchytů vč. pryžových dílů, těsnost, vůle v uchycení, váznutí a hlučnost tlumiče.

Obr. 2: Schéma zkušebního zařízení pro zkoušení tlumičů na vozidle

Obr. 3: Záznam ze zkoušky tlumičů ve vozidle,

H1 - největší výkmit při stlačování tlumiče, H2 - největší výkmit při roztahování tlumiče, n0 - klidová poloha

 • Nápravy - vzájemná poloha a postavení kol, náprav a karoserie nebo rámu souhrnně nazýváme geometrie podvozku. Hodnoty geometrie podvozku jsou pro každý typ vozidla jiné. Zařízení, kterými se měří hodnoty nastavení geometrie náprav a postavení kol je mnoho typů a provádí se za přesně daných podmínek.

Obr. 4: Příklad mechanického zařízení pro kontrolu geometrie

Brzdy

Brzdy moderních vozidel jsou složité a komplikované systémy a jejich preventivní kontrola je z pohledu bezpečnosti zásadní. Zkoušky brzd lze v zásadě rozdělit na zkoušky jízdní a zkoušky pomocí zkušebních zařízení např. válcových zkušeben brzd. Poruchy brzd nejčastěji vznikají dvěma způsoby. A to postupným narůstáním poškození (opotřebení destiček, kotoučů atd.) nebo náhlou změnou (prasknutím potrubí atd.). Snahou je tyto poruchy úplně vyloučit tak, aby nemohly nastat. Pokud se projeví musí být okamžitě odstraněny.

Obr. 5: Válcová zkušební stolice

Převody

Převody u automobilů slouží především k přenosu kroutícího momentu od klikové hřídele k rozvodovým mechanismům. Správný způsob provozu, údržby i diagnostiky podmiňuje znalost konstrukce a funkce daného zařízení. Poruchy řemenových převodů se projevují poškozením řemene a opravují se výměnou řemene, popř. řemenice. Hlavní nevýhodou řetězových převodů je, že se řetězy za provozu vytahují, tím jsou hlučnější a rychleji se opotřebovávají. Opotřebované řetězy se vyměňují vč. řetězových kol.

Obr. 6: Vzájemná poloha rozvodových kol

Spojky

Ve vozidlech se spojkou rozumí konstrukční skupina zajišťující přenos točivého momentu od motoru na převodovku. V automobilech se nejčastěji používají spojky třecí, hydrodynamické, kloubové, volnoběžné, pojistné, pružné a rozběhové. Druhů spojek je celá řada a mají různé použití. Ve vozidlech je obvykle spojka provedena jako suchá třecí jednokotoučová spojka. Poškození spojky se projevuje nenormálním chováním vozidla při rozjezdu, řazení nebo při jízdě. Oprava spojek spočívá vždy v jejich demontáži, celkové revizi a opravě.

Převodovky

Umožňují měnit otáčky a točivý moment přenášený od motoru na hnací kola. Jsou složeny z velkého počtu součástí, které jsou často silně dynamicky namáhané. Poruchy převodovek jsou způsobeny postupně narůstajícím opotřebením nebo náhlým poškozením součásti. Postupně narůstající opotřebení sledujeme několika diagnostickými způsoby: tribotechnickou diagnostikou, vibrační diagnostikou, měřením mrtvého chodu nebo subjektivní diagnostikou např. pomocí technického endoskopu. Opravy převodovek většinou spočívají ve výměně poškozených součástí za nové. Používají se moderní zajišťující a utěsňující materiály předepsané výrobcem.

Obr. 7: Technický endoskop s pevným tubusem

Motory

Dnes nejrozšířenější provedení automobilových motorů je čtyřdobý řadový čtyřválec, kapalinou chlazený, zážehový nebo vznětový, s rozvodem OHC nebo OHV. Významné odlišnosti motorů existují v jejich konstrukčním řešení a z toho plynoucí montáže, demontáže a seřizování, které jsou předepisovány výrobci. Závady motorů můžeme rozdělit:

 • Závady bloku válců a klikové hřídele - k poškození bloku motoru dochází jen výjimečně např. havárií. Kontrola spočívá v prohlídce a proměření nejdůležitějších míst, např. uložení součásti. Existují metody pro opravu trhlin bloku motoru např. Metallock.

Obr. 8: Princip metody Metallock

 • Závady klikového mechanismu - kliková hřídel bývá poškozena nadměrným opotřebením hlavních a ojničních čepů, které způsobuje velké vůle. Někdy také dojde k zadření čepu. Radiální vůle v kluzných ložiskách se kontroluje zkušebními tyčinkami ze speciálního plastu. Ke zjištění axiálních vůlí a průhybu se používá číselníkový úchylkoměr. Opravy čepů se provádějí přebroušením na opravný rozměr. Setrvačník se vyvažuje staticky i dynamicky nejčastěji odvrtáváním materiálu na setrvačníku a nejčastěji se u něj vyměňuje ozubený věnec popř. opravují třecí plochy pro spojku. Ojnice jsou silně namáhané součásti a jejich poškození vede většinou k vážné havárii motoru. Opravují se výměnou celé sady za nové.

Obr. 9: Kontrola axiální vůle klikového hřídele

 • Závady pístní skupiny - mezi pístní skupinu spalovacího motoru řadíme pístní čepy, písty, pístní kroužky a vložené válce. Diagnostiku provádíme prohlídkou a kontrolou těsnosti kompresního prostoru. Opravy provádíme výměnou. U vložených válců provádíme tzv. výbrus, opracování na další rozměrovou skupinu.

 • Závady hlavy válců - hlavy válců jsou velmi namáhané a složité části motoru. Nejvíce se vyrábějí z lehkých slitin, kde ventilová sedla jsou vsazené kroužky ze speciálních materiálů. Nejčastěji prováděnými opravami jsou zabrušování ventilů, a to jak sedla v hlavě ventilů, tak i kuželové těsnící plochy ventilu, opravou vedení ventilu, popř. výměnou ventilových pružin. Při montáži a demontáži hlavy válců pak musíme dodržovat postup předepsaný výrobcem motoru.

Obr. 10: Ruční frézování sedla ventilů

 • Závady rozvodového mechanismu – nesprávné časování ventilů způsobuje zhoršené plnění a vyprazdňování válců, výrazný pokles výkonu a zvýšení spotřeby. Kontrola časování ventilů se provádí obvykle až po vyloučení ostatních možných příčin. Provádí se výměna rozvodového řetězu (řemene) a to spolu s oběma řetězovými (řemenovými) koly a seřízení vůle ventilů. Velikost vůle je předepsána výrobcem.

Obr. 11: Seřizování ventilové vůle u systému DOHC

 

 • Závady čerpadla chladící kapaliny – čerpadlo chladící kapaliny je samostatný celek, jehož nejčastější poruchou bývá netěsnost, která se opravuje výměnou těsnění, popř. výměnou celého čerpadla. Pro správný chod spalovacího motoru však musí bezchybně pracovat celý chladící systém, který je nedílnou součástí motoru a podléhá pravidelné údržbě a kontrole všech jeho částí např. stav a množství chladící kapaliny, funkce termostatu atd.

 • Závady těsnění motoru – těsnění motoru musí dlouhodobě odolávat provozním teplotám a tlakům bez popraskání, bez opotřebení, bez změny objemu, při zachování pružnosti. Formy a tvary těsnění jsou různé, např. hřídelové kroužky, axiální těsnící kroužky, těsnící pěny, hřídelové ucpávky, skládaná, vrstvená a sendvičová těsnění.

Omezení a předcházení vzniku závad motorů je vysoce závislé na pravidelné údržbě, kontrole a výměně provozních náplní, vč. výměny součástí a celků předepsaných výrobcem. 

Zdroje
 • Čupera, Jiří., Štěrba, Pavel. Automobily 7 Diagnostika motorových vozidel I. 2. vydání. Brno: Avid, spol.s r.o., 2010. 195 s. ISBN 978-80-87143-17-9.
 • Čupera, Jiří., Štěrba, Pavel. Automobily 8 Diagnostika motorových vozidel II. 1. vydání. Brno: Avid, s. r. o., 2011. 181 s. ISBN 978-80-87143-19-3.
 • Jan, Zdeněk., Ždánský, Bronislav., Kubát, Jindřich. Automobily 5 Elektrotechnika motorových vozidel I. 2. vydání. Brno: Avid, spol.s r.o., 2009. 234 s. ISBN 978-80-87143-13-1.
 • Jan, Zdeněk., Ždánský, Bronislav., Kubát, Jindřich. Automobily 6 Elektrotechnika motorových vozidel II. 1. vydání. Brno: Avid, spol.s r.o., 2008. 210 s. ISBN 978-80-87143-14-8.
 • Pošta, Josef. a kol. Opravárenství a diagnostika I pro 1. roč. UO Automechanik. 1. vydání. Praha: Informatorium, spol. s r.o., 2000. 154 s. ISBN 978-80-7333-058-3.
 • Pošta, Josef. a kol. Opravárenství a diagnostika II pro 2. roč. UO Automechanik. 2. vydání. Praha: Informatorium, spol. s r.o., 2008. 188 s. ISBN 978-80-7333-066-8.
 • Škoda- Bosch- Scania školící materiály

Obrázky:

 • Obr. 1: Kontrolní a rovnací stolice. Pošta, Josef. a kol. Opravárenství a diagnostika I pro 1. roč. UO Automechanik. 1. vydání. Praha: Informatorium, spol. s r.o., 2000. 154 s. ISBN 978-80-7333-058-3.
 • Obr. 2: Schéma zkušebního zařízení pro zkoušení tlumičů na vozidle. Pošta, Josef. a kol. Opravárenství a diagnostika I pro 1. roč. UO Automechanik. 1. vydání. Praha: Informatorium, spol. s r.o., 2000. 154 s. ISBN 978-80-7333-058-3.
 • Obr. 3: Příklad mechanického zařízení pro kontrolu geometrie. Pošta, Josef. a kol. Opravárenství a diagnostika I pro 1. roč. UO Automechanik. 1. vydání. Praha: Informatorium, spol. s r.o., 2000. 154 s. ISBN 978-80-7333-058-3.
 • Obr. 4: Válcová zkušební stolice. zdroj vlastní.
 • Obr. 5: Vzájemná poloha rozvodových kol. Pošta, Josef. a kol. Opravárenství a diagnostika II pro 2. roč. UO Automechanik. 2. vydání. Praha: Informatorium, spol. s r.o., 2008. 188 s. ISBN 978-80-7333-066-8.
 • Obr. 6: Technický endoskop s pevným tubusem. Pošta, Josef. a kol. Opravárenství a diagnostika II pro 2. roč. UO Automechanik. 2. vydání. Praha: Informatorium, spol. s r.o., 2008. 188 s. ISBN 978-80-7333-066-8.
 • Obr. 7: Princip metody Metallock. Pošta, Josef. a kol. Opravárenství a diagnostika II pro 2. roč. UO Automechanik. 2. vydání. Praha: Informatorium, spol. s r.o., 2008. 188 s. ISBN 978-80-7333-066-8.
 • Obr. 8: Kontrola axiální vůle klikového hřídele. Pošta, Josef. a kol. Opravárenství a diagnostika II pro 2. roč. UO Automechanik. 2. vydání. Praha: Informatorium, spol. s r.o., 2008. 188 s. ISBN 978-80-7333-066-8.
 • Obr. 9: Ruční frézování sedla ventilů. Pošta, Josef. a kol. Opravárenství a diagnostika II pro 2. roč. UO Automechanik. 2. vydání. Praha: Informatorium, spol. s r.o., 2008. 188 s. ISBN 978-80-7333-066-8.
 • Obr. 10: Seřizování ventilové vůle u systému DOHC. Pošta, Josef. a kol. Opravárenství a diagnostika II pro 2. roč. UO Automechanik. 2. vydání. Praha: Informatorium, spol. s r.o., 2008. 188 s. ISBN 978-80-7333-066-8.
 • Obr. 11: Rovnací stolice, www.starek-bosch.cz, [online], © 2014 [cit. 2014-12-04], Dostupné z: http://www.starek-bosch.cz/mechanicke-prace.htm
 • Obr. 12: Válcová zkušebna brzd RAVAGLIOLI RT009, www.profo.cz, [online], © 2012 [cit. 2014-12-04], Dostupné z: http://www.profo.cz/testovaci-linka-ravaglioli-rt009andamp-rt102andamp-rt202-639.html
 • Obr. 13: Rozvody Octavia 1.9 TDI 66 kW, www.autoopravy.eu, [online], © 2014 [cit. 2014-12-04], Dostupné z: http://www.autoopravy.eu/index.php?akce=2&id=310
 • Obr. 14: Převodovka DSG pro vůz Volkswagen Golf R32, .novinky.cz, [online], © 2014 [cit. 2014-12-04], Dostupné z: http://tema.novinky.cz/prevodovka-dsg
Kontrolní otázka

1. Jakým způsobem jsou rámy a karoserie nejčastěji poškozeny?

2. Jakými způsoby se opravují rámy a karoserie?

3. Jakým způsobem je pérování nejčastěji poškozeno?

4. Jakými způsoby se opravují pérování?

5. Jakým způsobem se provádí kontrola brzd?

6. Jaké znáte diagnostické metody používané u převodovek?

7. Do jakých skupinse rozdělují poruchy motorů?

Obrázek

Obr. 12: Rovnací stolice

Obrázek

Obr. 13: Válcová zkušebna brzd RAVAGLIOLI RT009

Obrázek

Obr. 14: Rozvody Octavia 1.9 TDI 66 kW

Obrázek

Obr. 15: Převodovka DSG pro vůz Volkswagen Golf R32