Rámové lešení

Rámové lešení

 

Při práci ve výškách je zvýšené riziko ohrožení zdraví nebo života. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou je, přesahuje-li 1,5 m nad úrovní terénu nebo je, volná hloubka 1,5 m.

Obr. 1: Rámové lešeni - boční pohledObr. 2: Rámové lešení - čelní pohled

 

Rámové lešení se většinou používá:

 • Fasádní lešení – pro zhotovení fasádního systému
 • Ochranné lešení – např. pro zhovení krovu
 • Bednící lešení – jako nosič bednících prvků
 • Speciální – speciální konstrukce např. pódia, tribuny

 

U rámového lešení jsou příčné rámy:

 • Uzavřené
 • Otevřené

 

Rámy jsou propojeny podélnými dílci – podlahami, zábradlím, ztužidly. Pro většinu rámových konstrukcí je charakteristická montáž u fasády.

 

Rámové fasádní systémy tvoří:

 • Ocelové rámy, které slouží jako svislý nosný a příčný ztužující prvek. Ukládají se na ně podlahy a připevňuje se na ně zábradlí.

Obr. 3: Rám

 • Ocelové nebo dřevěné podlahy jsou ztužujícím prvkem a umožňují pohyb po lešení v horizontálním směru. Pro pohyb po výšce lešení slouží zase podlahy s padacími dveřmi a žebříkem.

Obr. 4: Ocelová podlahaObr. 5: Výstupové žebříky

 • Zábradlové rámy plní funkci venkovního, případně vnitřního zábradlí a zároveň jsou ztužujícím prvkem.

Obr. 6: Zábradlové rámy

 • Nastavitelné patky slouží k založení lešení a rektifikaci do vodorovné roviny.

Obr. 7: Nastavitelné patky

 • Podélné úhlopříčné ztužení zabezpečuje pevnost lešení v podélném směru.

Obr. 8: Úhlopříčné ztužení

 • Jednotyčové zábradlí se používá jako prvek vnitřního či venkovního zábradlí a ke stabilizaci při založení prvního po­dlaží lešení.

Obr. 9: Zábradlí

 • Koncové zábradlí je umístěné na koncích fasády.

Obr. 10: Koncové zábradlí

 • Horní držáky zábradlí a sloupků slouží k uchy­cení zábradlí v posledním podlaží lešení.
 • Kotevní trubky

Obr. 11: Kotevní trubky

 • Konzoly, které umožňují vysunutí lešení, např. u vyčnívajících částí fasády.

Obr. 12: Konzola trubky

 

 • Příhradové nosníky slouží k překlenutí větších rozpětí.
 • Přechodové rámy slouží k přechodu osob pod lešením v případě, že stojí na chodníku pro chodce.
 • Malé rámy (s výškou 0,6 až 1 m) – používají se při zakládání na šikmých svazích.
 • Zarážky se umísťují na okraj podlah a zabraňují případnému pádu předmětů ležících na nich.

Obr. 13: Podlahová zarážka

 • Zvíhací zařízení – kladka.

Obr. 14: Kladka

 •  Ochrané hrazení – používá se pro zabránění vstupu a vymezení ochranného pásma.

Obr. 15: Zabecpečení ochranného pásma

 

 

Montáž a demontáž

Montáž a demontáž lešení provádí osoby s odpovídající kvalifikací (platný lešenářský průkaz, perioda školení je 1x za rok). Musí být určen vedoucí skupiny montážní čety, který lešení uvádí do provozu zápisem ve stavebním deníku.

Pro montáž, demontáž a přemísťování lešení musí být předem určen technologický postup.

Montáž lešení můžeme zhlédnout na videu č. 1.

Při demontáži je postup opačný a musí být zajištěna stabilita všech částí demontovatelného lešení. Montážníci musí používat přidělené pracovní ochrané pomůcky jako jsou přilby, zachycovací postroj atd.

Práce na lešení musí být přerušena při dohlednosti menší jak 30 m a přesáhneli síla větru  8 m/s, v bouřce a námraze.

 

 

 

 

Zdroje
 • FLEISS, M., a kol. Stavební nauka. 3.vyd. Praha: SNTL, 1999. 185 s. ISBN 80-902 110-6-3.
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Realizační tým středních odborných škol Olomouckého kraje zapojených do projektu Profesmodul: Studijní text Lešení_PVF, vydání 1., Olomouc, EPAVA Olomouc, 2012. CZ1.07/3.2.05/01.0006.
 • KUBĚNA,L., MATOUŠEK, J. Tesařská technologie. 2.vyd.Praha: Sobotáles, 1995.147 s. ISBN 80-85920-08-5.
 • Motáž rámového lešení - teamfotoGmbH: teamfoto GmbH Videoproduktion - Gerüstaufbau In: YouTube   [online]19.2.2010 [cit. 2014-08-20]. Dostupný na WWW: <http://www.youtube.com/watch?v=UR-JKhqd_JI >.

 

Obrázky

 • Obr. 1: Rámové lešeni - boční pohled, archiv autora
 • Obr. 2: Rámové lešení - čelní pohled, archiv autora
 • Obr. 3: Rám, archiv autora​
 • Obr. 4: Ocelová podlaha, archiv autora
 • Obr. 5: Výstupové žebříky, archiv autora
 • Obr. 6: Zábradlové rámy, archiv autora
 • Obr. 7: Nastavitelné patky, archiv autora
 • Obr. 8: Úhlopříčné ztužení, archiv autora
 • Obr. 9: Zábradlí, archiv autora
 • Obr. 10: Koncové zábradlí, archiv autora
 • Obr. 11: Kotevní trubky, archiv autora
 • Obr. 12: Konzola trubky, archiv autora
 • Obr. 13: Podlahová zarážka, archiv autora
 • Obr. 14: Kladka, archiv autora
 • Obr. 15: Zabecpečení ochranného pásma, archiv autora
 • Obr. 16: Trn, archiv autora
 • Obr. 17: Zámek, archiv autora
 • Obr. 18: Zavěšení podlážek, archiv autora

 

 

Odkaz

 

Video 1: motáž rámového lešení

https://www.youtube.com/watch?v=UR-JKhqd_JI

Doplňující učivo

Kontrolní otázky

1. Kde byste použil danný typ lešení?

2. Z jakých prvků se lešení skládá?

3. Nebál byste se na takovém lešení pracovat?

Doplňující učivo

Kontrola lešení

1x za měsíc lešení nepohyblivé

2x měsíčně lešení vystavené vibracím

2x měsíčně pojízdné lešení

2x měsíčně zavěšené lešení

Doplňující učivo

Technologický postup montáže

1. Pod každý rám (stojka lešení v rámu) je nutné namontovat patku nebo patku s vřetenem. Vřeteno může byt vytočeno do výšky dle výrobce lešení. Při montáži lešení ve svahu a k dosažení potřebné výšky se používají vyrovnávací rámy. Rámy se montují na patku lešení. Od prvního patra se rámy nasunují  trny do spodního rámu.

Obr. 16: Trn

2. Na vnější stranu je nutné namontovat zábradlí. Při montáži se většinovou  zábradlí vkládá do zámků.

 

Obr. 17: Zámek

3. Montáž zavětrování  se provádí na vnější straně prvního pole lešení, kde se umisťují vertikální diagonály, které tvoří podélnou vzpěru. Slisovaný konec diagonály se zasune do otvoru styčníkového plechu.

4. Mezi příčky svislých rámů se zavěšuji podlážky.

 

Obr. 18: Zavěšení podlážek

 

5. Po montáži prvního pole se musí celé pole vyrovnat a zkontrolovat vzdálenost od stěny.

6. Při montáži dalšího pole postupujeme podobně. Minimálně v každém pátém poli se musí namontovat diagonála (výztuha).

7. Na začátku prací na lešení je nutno namontovat vnitřní výstup se žebříkem a k tomu slouží podlážky s průlezem. Dvířka průlezu, kromě vlastního výstupu pracovníka, musí být zavřena.

8. Při montáži dalších pater lešení má být pracovník zajištěn proti pádu z lešení. V případě, že se pohybuje po podlaze, která není opatřena zábradlím, má byt pracovník vybaven bezpečnostním postrojem s lanem a sponou, která umožni zachytit lano na pevnou část lešení nebo jiné pevné konstrukce, schopné zachytit síly vyvozené eventuálně padajícím pracovníkem.

9. Rámy lešení postupně vkládáme do sebe a postupujeme stejně jako u prvního patra.

10. Zábradlí můžeme např. u lešení firmy Peri montovat ze spodního patra.

Doplňující učivo

Při kontrole lešení se kontroluje stav

1. kotvení

2. neporušenost podlah a žebříků

3. úhlopříčného ztužení

Výsledek kontroly se zapisuje do stavebního deníku.

 

 

 

 

Doplňující učivo

Ochranné pásmo

2,5 m při práci ve výšce 3 až 10 m

3 m při práci ve výšce 10 až 20 m

3,5 m při práci ve výšce 20 až 30 m

pásmo o velikosti 1/10 výšky při práci nad 30m + 1 m