Teplovodní vytápění

Teplovodní vytápění

 

Teplovodní vytápění je nejrozšířenější otopnou soustavou. Používá se teplá voda, u které je definována maximální teplota do 110 °C.

Podle skutečné pracovní teploty se používají soustavy:

  • klasického typu, tj. s nejvyšší provozní teplotou mezi 70 – 90 °C a výpočtovým  teplotní spádem – např. 90/70 °C, 80/60 °C nebo 70/50 °C,

  • nízkoteplotní, tj. s nejvyšší provozní teplotou do 60 °C a nižším výpočtovým teplotní spádem – např. 55/45 °C, 45/35 °C nebo 35/25 °C.

Výhody použití:

  • velká tepelná kapacita vody c = 1,16 [Wh/kg. K],

  • dobrá regulovatelnost,

  • nižší povrchové teploty teplosměnných ploch otopných těles.

Nevýhody použití:

  • voda obsahuje kyslík, a tudíž možnost koroze kovových částí soustavy,

  • možnost zamrznutí,

  • při požadavku pružných soustav je podmínkou čerpadlo a pružná soustava je pak závislá na přívodu elektrické energie.

obrazek

Obr. 1: Teplovodní vytápění

Zdroje
  • TAJBR, Stanislav. Vytápění: pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér. 2. upravené vyd. Praha: Sobotáles, 2003, 434 s. ISBN 80-859-2096-4.

Obrázky:

  • Obr. 1: Archiv autora
Kontrolní otázka

Jaké jsou výhody teplovodní otopné soustavy?

Jaké jsou nevýhody teplovodní otopné soustavy? 

 

Vhodné i pro žáky   ZŠ:

Je potřeba u pružné soustavy čerpadlo?

Opakování

Shrnující otázky z celé kapitoly:

Popiš základní části otopné soustavy.

Jaké jsou základní prvky pro zdroje tepla pro teplovodní vytápění.

Z jakých paliv získáváme energii k ohřátí vody v kotli

Jaké základní parametry charakterizují kotle?

Vyjmenuj základní možnosti rozdělení kotlů

Popiš princip tepelného výměníku?

Jaké znáš  výměníky dle směru proudění topných médií?

Jaké znáš  výměníky podle provedení teplosměnné plochy ?

Vyjmenuj základní technické údaje potrubí,

Jaké druhy potrubí znáš?

Jaké výhody má potrubí z vícevrstvých materiálů?

Vyjmenujte hlavní důvody tepelné izolace potrubí.

Jaké jsou základní technické údaje tepelné izolace potrubí?

Uveďte nejběžnější materiály pro  tepelnou izolaci potrubí?

Jaké jsou základní údaje otopných těles?

Jak můžeme rozdělit otopná tělesa podle materiálu otopné plochy?

Vyjmenuj způsoby napojení otopných těles.

Jak rozdělíme otopná tělesa podle konstrukce , uveď zástupce z každé skupiny.

Co umožňuje příslušenství otopných těles?

Jaké máme možnosti připojení otopných těles?

Jaké znáš druhy expanzních nádob?

Jakou funkci má expanzní zařízení?

Jakou funkci má pojistné zařízení?

Jaké funkce mají směšovače v otopné soustavě?

Vyjmenuj základní části čerpadla.

Co je to provozní bod v grafu u čerpadla?

Jaké druhy směšovačů znáš?

Jaké funkce mají směšovače v otopné soustavě?

Který směšovač rozděluje otopnou soustavu na dva okruhy?

Jaké problémy způsobuje přítomnost vzduchu v otopné soustavě?

Jak se vzduch může dostat do otopné soustavy?

Na jakém principu pracují odlučovače vzduchu?

Vyjmenuj základní druhy armatur dle použití.

Co všechno musíme zohlednit při výběru armatury?

Vyjmenuj základní prvky rozvaděče?

Jaké druhy rozvaděčů znáš?

Jaké jsou výhody patrových rozvaděčů?

Vyjmenuj hlavní druhy regulace? 

Jaké další vlivy mohou ovlivnit úspornost provozu.

Jaké činnosti  jsou důležité pro uvedení otopné soustavy do provozu?

Proč je důležité provádět pravidelnou údržbu otopné soustavy?

sj