Provoz a údržba teplovodních soustav

Provoz a údržba teplovodních soustav

Uvedení do provozu

Činnosti důležité při uvedení do provozu jsou následující:

 • Kontrola nastavení průtoku - armatury nastavit na maximální průtok,

 • proplach a odkalování otopné soustavy,

 • napuštění otopné soustavy topnou vodou,

 • zkouška těsnosti,

 • nastavení regulačních armatur na hodnoty uvedené v projektu,

 • dilatační zkouška,

 • topná zkouška,

 • předání otopné soustavy uživateli.

 

obrazek

Obr. 1: Část otopné soustavy

Vlastní provoz a údržba

Provoz a údržba otopných soustav spolu úzce souvisí. K zajištění hospodárného, rovnoměrného a bezporuchového provozu je potřeba věnovat dostatečnou pozornost údržbě.

Důležité poznámky k provozu:

 • Při předávání otopné soustavy je nutno dokonale seznámit uživatele s hlavními zásadami obsluhy a údržby,

 • dodržovat druh doporučeného paliva,

 • pravidelně kontrolovat hodnoty provozních parametrů vody,

 • kontrolovat a pravidelně čistit spalinové cesty,

 • pravidelně odkalovat kotel a rozvod otopné soustavy,

 • jedenkrát za topné období zkontrolovat expanzní nádoby,

 • udržovat stálý objem vody v otopné soustavě,

 • po ukončení topného období nastavit regulátory na letní provoz.

Problematika provozu a údržby je rozpracovaná v průvodní dokumentaci výrobců jednotlivých zařízení (návody). Můžeme se s ní setkat i v technických pravidlech, která vydávají profesní sdružení – cechy.

obrazek

Obr. 2: Montážní přípravek

1 - těleso přípravku, 2 - kulový ventil, 3 - vypouštěcí kohout,4 - vřeteno, 5 - uzavírací matice tělesa přípravku, 6 - ruční kolečko, 7 - připojovací část přípravku

 

obrazek

Obr. 3: Použití montážního přípravku

1 - odšroubení hlavice a povolení nástrčným klíčem ventilové části, 2 - našroubení MP na regulační ventil, 3 - uzavření vypouštěcího kohoutu a vtlačení vřetena do ventilové části, 4 - uvolnění ventilové části MP a vytažení nadoraz, 5 - uzavíření kolového kohoutu MP, 6 - otevření vypouštěcího kohoutu MP a zachycení vytékající vody, 7 - otevření uzavírací matice, 8 - vyjmutí ventilové části a její demontáž, MP - montážní přípravek

Zdroje
 • TAJBR, Stanislav. Vytápění: pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér. 2. upravené vyd. Praha: Sobotáles, 2003, 434 s. ISBN 80-859-2096-4.

Obrázky:

Kontrolní otázka

Jaké činnosti  jsou důležité pro uvedení otopné soustavy do provozu?

Vhodné i pro žáky ZŠ

Proč je důležité provádět pravidelnou údržbu otopné soustavy?

 
Doplňující učivo

kapitola komíny

http://eluc.railsformers.com/verejne/lekce/2189

zkoušky ustředního vytápění

http://www.tzb-info.cz/281-zkousky-ustredniho-vytapeni