Zakládání staveb

Zakládání staveb

Zakládání staveb je jeden ze základních oborů stavebnictví. Zahrnuje návrh základů, zhotovení základů včetně provádění zemních prací, které byly popsány v kapitole Zemní práce této učebnice. Bezpečnost a stabilita každé stavby je dána správným vybudováním základových konstrukcí, což jsou nejspodnější nosné konstrukce stavby. Ty musí být navrženy a provedeny tak, aby bezpečně přenášely zatížení z konstrukcí stavby do základové půdy, aby nedocházelo k nestejnoměrnému sedání stavby, aby vzdorovaly účinkům podzemní vody, popřípadě vyhovovaly dalším požadavkům. Metody zakládání staveb jsou založeny na poznatcích z mechaniky zemin, geologie, stavební mechaniky, stavitelství a dalších oborů, které se stále vyvíjejí a modernizují.

Obr. 1: Příklad základové desky

Základní pojmy

  • Základy – stavební konstrukce, které přenášejí veškeré zatížení ze svislých konstrukcí budov do základové půdy. Základ musí být navržen tak, aby bezpečně přenesl všechno zatížení ze stavby do základové půdy přes základovou spáru, to znamená v rovině, ve které základ spočívá na základové půdě.

  • Základová spára – plocha, ve které se konstrukce základu stýká se základovou půdou, dochází zde k přenosu zatížení.

  • Návrh základů – vychází z celkového zatížení (stálého i nahodilého) přenášeného ze svislých konstrukcí do základů a z únosnosti základové půdy.

  • Tlaková zatěžovací síla - přenáší se do základové půdy pod úhlem 45° až 60° od základové spáry. S hloubkou pod základy se tlak zmenšuje, síla se roznáší do větší plochy.

  • Půdorysný tvar základů – je dán výpočtem, má vliv na stlačení zeminy (nejmenší sedání vykazuje základ kruhový, pak čtvercový největší obdélníkový). Základ o menší půdorysné ploše vykazuje větší sedání než základ větší.

  • Hloubka založení - je to rozdíl úrovně základové spáry a nejbližšího bodu terénu u základů, ovlivňuje velikost sedání stavby. Větší hloubka znamená menší sedání. Hloubka založení musí být provedena do tzv. nezámrzné hloubky.

  • Plošné základy - bezprostředně podpírající stavební konstrukci a roznášejí zatížení na základovou spáru. Patří mezi ně základové pásy, patky, rošty, desky.

  • Hlubinné základy - zatížení stavby přenášejí do hlubších únosnějších vrstev základové zeminy pomocí svislých nosných konstrukcí (např. pilot, studní, pilířů), na kterých jsou umístěny plošné základy, které podporují.

Zdroje

Obrázky:

  • Obr. 1: Pokud není uvedeno jinak, obrázky jsou z archívu autora.