Sklonité střechy

Sklonité střechy

Sklonité střechy jsou všechny střechy se sklonem střešní roviny nad 10 °. Sklonité střechy mají různé tvary střech. Střechu tvoří nosná konstrukce střechy a střešní plášť.

Nosnou konstrukci sklonitých střech většinou tvoří dřevěné krovy nebo dřevěné, ocelové či betonové vazníky.

obrazek

Obr. 1: Krov

 

Obr. 2: Vazníky

Střešní plášť sklonitých střech je tvořen nosnou vrstvou střešního pláště v podobě bednění nebo laťování a střešní krytinou.

Obr. 3: Bednění z impregnovaných prken

 

Obr. 4: Laťování

 

Dřevěné krovy

Krov je prostorová nosná konstrukce střechy. Účelem krovu je přenášení zatížení od vlastní tíhy, skladby střešního pláště, sněhu, větru a případných dalších užitných zatížení do svislých nosných konstrukcí stavby. Jednotlivé prvky krovu se vzájemně spojují. Těmto spojům se říká tesařské spoje.

Dle způsobu uspořádání jednotlivých prvků krovu existuje několik typů vazeb krovů. Uvedeny jsou pouze základní typy.

  • Vazby krovů:

    • hambálková soustava,

    • stojatá stolice,

    • ležatá stolice.

 

Hambálková soustava

Jedná se o nejjednodušší vazbu krovu pro rozpětí svislých podpor krovu do 8 m. Všechny vazby krovu jsou stejné, od sebe vzdálené 1 m. Vazba se skládá z páru krokví. Krokve jsou zapuštěné do trámů. Každý pár krokví je rozepřen vodorovným prvkem zvaným hambálek. Aby byla zajištěna podélná tuhost krovu, ze spodní strany krokví se krov křížem ztuží fošnami. Tomuto ztužení se říká ondřejské kříže.

obrazek

Obr. 5: Hambálková soustava

Stojatá stolice

Jedná se o vaznicovou krovovou soustavu. Vaznice jsou jedním z hlavních nosných prvků této konstrukce. Jde o nejpoužívanější typ krovu.

obrazek

Obr. 6: Stojatá stolice

Vaznicová konstrukce se skládá z plných a prázdných vazeb. Prázdné vazby jsou od sebe vzdálené maximálně 1200 mm. Plné vazby mají mezi sebou maximálně 3 vazby prázdné, vzdálenost plných vazeb od sebe je tedy maximálně 4800 mm.

Plnou vazbu tvoří vazný trám, který nese sloupky. Sloupky nesou vaznice a jsou zajištěny vzpěrami. Na nadezdívce obvodových zdí leží pozednice. Právě pozednice a vaznice vynášejí krokve, které v plné vazbě svazují kleštiny. Podélné ztužení krovu zajišťují pásky, které podporují vaznici.

obrazek

Obr. 7: Plná vazba

V dnešní době bývá prostor krovu využíván. Pro bezproblémový pohyb v podkroví je nutné vynechat vazný trám. Sloupky se opřou do stropní konstrukce, která však musí být v místě umístění sloupků podepřena zdí. Plná vazba se schová do příček v podkroví.

Prázdná vazba obsahuje pouze pozednice a vaznice, jimiž jsou neseny krokve.

obrazek

Obr. 8: Prázdná vazba

Počet a umístění vaznic závisí na rozpětí krovu.

obrazek

Obr. 9: Vaznice v závislosti na rozpětí krovu

Ležatá stolice

Vaznice krovu jsou podporovány šikmými sloupky. Sestrojení je složité, ale vytváří volnější půdní prostor.

obrazek

Obr. 10: Ležatá stolice

obrazek

Obr. 11: Rozpětí u ležaté stolice

 

Vazníkové střešní konstrukce

Vazníky jsou prefabrikované výrobky určené pro vytvoření prostorové střešní konstrukce, která nese střešní plášť a podhled. Sklon vazníkových střech je malý. Vazníky se vyrábějí ze dřeva, oceli, betonu. Dřevěné vazníky mohou být plnostěnné nebo příhradové různých tvarů.

obrazek

Obr. 12: Tvary příhradových vazníků

obrazek

Obr. 13: Vazník a názvosloví jeho prvků

obrazek

Obr. 14: Plnostěnný vazník

Výhodou zastřešení příhradovými vazníky je možnost překlenutí rozponu až do 30 metrů bez vnitřní podpory. Dále vysoká variabilita tvaru a rozměrů. Vazníky jsou vyrobené ve výrobně, montáž na stavbě je rychlá.

Nevýhodou je nemožnost využití půdního prostoru. Použití vazníků není příliš vhodné u složitých půdorysných tvarů stavby.

obrazek

Obr. 15: Vazníkový krov

Zdroje
  • DOSEDĚL, Antonín a kol. Stavební konstrukce pro 2. a 3. ročníky SOU. Praha: Sobotáles,1998, 116 s. ISBN 80-85920-51-4.

Obrázky:

Kontrolní otázka

Od jakého sklonu mluvíme o sklonité střeše?

Co tvoří střechu?

Jaký je rozdíl mezi bedněním a laťováním?

Co je to krov?

Vyjmenuj prvky krovu hambálkové soustavy.

Jak se jmenují dvě základní vazby vaznicového krovu?

Vyjmenuj prvky krovu u obou základních vazeb vaznicového krovu.

Jaké jsou výhody zastřešení pomocí příhradových vazníků?

Jaké jsou nevýhody zastřešení pomocí příhradových vazníků?

 

Vhodné pro žáky ZŠ

Podívejte se z okna některého vyššího podlaží vícepodlažní budovy a sledujte, jaký je rozdíl mezi plochou a sklonitou střechou.

 

 

Obrázek

Obr. 16: Dřevěný krov

Obrázek

Obr. 17: Vazníkový krov