Termochemie

Termochemie

Termochemie je oblast termodynamiky zabývající se studiem tepelného zabarvení chemických reakcí.

Zajímá se o to, zda se teplo při chemické reakci do okolí uvolňuje, či se z okolí spotřebovává.

Energie uvolněná nebo spotřebovaná při chemickém ději je důsledkem rozdílu energie uvolněné v souvislosti se vznikem nových chemických vazeb a energie spotřebované na zánik chemických vazeb (vazebná a disociační energie).

Reakce probíhající za izobarických podmínek dělíme na exotermické a endotermické. 

Exotermické (exotermní) reakce

Reakce, při kterých se teplo uvolňuje ze soustavy, se nazývají exotermické. Změna enthalpie za konstantního tlaku je záporná:

ΔH < 0

Mezi exotermické reakce patří například:

  • hoření železa v kyslíkové atmosféře,

  • hoření hořčíkové pásky,

  • ředění kyselin,

  • katalytický rozklad peroxidu vodíku oxidem manganičitým.

               obrazek

Obr. 1: Rozklad peroxidu vodíku - důkaz kyslíku

Endotermické (endotermní) reakce

Reakce, při kterých se teplo spotřebovává z okolí, se označují jako endotermické. Změna enthalpie za konstantního tlaku je kladná:

ΔH > 0

Jsou to tedy reakce, kterým musí být dodána energie. Mezi endotermické reakce patří například:

  • tepelný rozklad vápence,

               obrazek

Obr. 2: Vápenka

  • rozklad vody na vodík a kyslík.

 

Zdroje
  • FLEMR, Vratislav a Bohuslav DUŠEK. Chemie I/Obecná a anorganická. 1. vydání. Praha: SPN, 2001, ISBN 80-7235-147-8.
  • HONZA, Jaroslav a Aleš MAREČEK. Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl. Brno: DaTaPrintBrno, 1996, ISBN 80-902200-4-5.  
  • ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 1. vydání. Olomouc: FIN, 1996, ISBN 80-7182-003-2.

Obrázky​

Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Mgr. Marie Jankovská

Přílohy
Endotermni reakce.pdf Stáhnout
Doplňující učivo

Reakční enthalpie je extenzivní stavová veličina, která popisuje výměnu tepla s okolím. Absolutní hodnotu enthalpie nelze změřit, avšak můžeme zjistit její změnu ΔH.

Změnu entalpie lze změřit pouze za tzv. standardního stavu.

Standardní reakční enthalpie udává změnu enthalpie určité reakce při teplotě 298,15 K (25°C) a tlaku 101,325 kPa. Standardní reakční enthalpii označujeme obvykle jako ΔH°298.

Pokus

Příkladem endotermické reakce je rozklad dichromanu amonného. Pokus je známý pod názvem Sopka.

Obr. 3: Sopka

Víte, že ...

Kromě „prudkých“ reakcí existují i reakce, ve kterých se také uvolňuje energie, a přitom nemusí docházet k hoření látek. Příkladem mohou být některé krystalizace.       

 

 

 

 

 

 

Obr.4: Krystalizace modré skalice

Laboratorní cvičení

Endotermni_reakce - viz přílohy