Výroba

Výroba

 

Sůl kuchyňská se získává buď dolováním, nebo vyluhováním ložisek vodou, v přímořských státech se vyrábí rovněž odpařováním (teplé oblasti) nebo vymrazováním (severské státy) mořské vody. Surovina se nejprve zbavuje nečistot (především solí vápenatých a hořečnatých) a pak se zpracovává např. elektrolýzou.


Průmyslově významnou sloučeninou sodíku je uhličitan sodný.

Uhličitan sodný Na2CO3 má tyto vlastnosti: Mr 109,95; d 2,53; t. t. 854 oC; vyskytuje se ve formě bezbarvých, silně hygroskopických krystalů, které se ve vodě rozpouští na alkalickou kapalinu. Přirozeně se vyskytuje v solných jezerech Severní Ameriky a Egypta. Průmyslově se vyrábí Solvayovým způsobem. Nejprve se do koncentrovaného roztoku kuchyňské soli zavádí amoniak a CO2


NH+ CO+ NaCl + H2O → NaHCO3  + NH4Cl
V chladném roztoku je hydrogenuhličitan málo rozpustný. Oddělená sraženina hydrogenuhličitanu se posléze tepelně rozkládá:
2 NaHCO→ Na2CO+ H2O + CO2
Přidáním vápna do roztoku zbylého po oddělení hydrogenuhličitanu se získá zpět použitý amoniak:
CaO + 2 NH4Cl → CaCl+ 2 NH+ H2O

Velké množství sody se zpracovává ve sklárnách, menší při výrobě dalších chemikálií.

Schema využití chloridu sodného NaCl ve výrobě je uvedeno v příloze.
 

Kovový sodík se průmyslově vyrábí v tisícitunovém množství elektrolýzou roztavené směsi 40% NaCl a 60% CaCl2, při teplotě přibližně 580 °C v celách,  které navrhl Downs ( a zavedených firmou Du Pont, Niagara Falls, v roce 1921). Kovový sodík a vápník se vylučují na válcové ocelové katodě, procházejí sběrnou trubkou, kde vápník ztuhne a vrací se zpět do taveniny. Chlor uvolněný na grafitové anodě se shromažďuje v niklové nádobě a dále se čistí.

Draslík nelze výše uvedeným způsobem získat. Jeho výroba je založena na redukci roztaveného KCl kovovým sodíkem při 580 °C. Podobného procesu s kovovým vápníkem při teplotě 750 °C a za sníženého tlaku se užívá při výrobě kovového Rb a Cs.

Sodík a lithium se vyrábějí elektrolýzou tavenin svých chloridů:

  • 2 Na+ + 2 e→ 2 Na (redukce na katodě), 2 Cl-→ Cl2 + 2e- (oxidace na anodě),

  • Draslík se vyrábí redukcí KCl sodíkem a následnou destilací draslíku ze směsi.

    Alkalické kovy se vyrábějí elektrolýzou roztavených halogenidů a hydroxidů. Rubidium a cesium též redukcí halogenidů hořčíkem.

 

 

Zdroje
  • GREENWOOD, N.N.; EARNSNAW, A.. Chemie prvků. Praha: Informatorium, 1993, ISBN 80-85427-38-9.

Obrázky

Video 

Přílohy
Vyuziti NaCl ve vyrobe.pdf Stáhnout
Obrázek

Obr. 1: Elektrolýza

Odkaz

 

Elektrolýza vodného roztoku chloridu sodného - video

http://www.zschemie.euweb.cz/redox/redox11.html