p5-prvky – halogeny

p5 – prvky – halogeny

p5 prvky se v PSP nacházejí v VII. A skupině (17. skupině), patří mezi ně fluor F, chlor Cl, brom Br, jod I a astat At. Nazývají se halogeny nebo halové prvky. Název pochází z řeckého hals = sůl a gennao = tvořím, od toho je český název solitvorné prvky.

Mají sedm valenčních elektronů v orbitalech ns a np, elektronová konfigurace ve valenční sféře je tedy ns2 np5.

Tab.1: Vlastnosti halogenů

 Z

 Značka

Elektronová konfigurace

 Elektro-

 negativita

       Teplota °C

 Oxidační

 číslo

 Skupen-

 ství

 tání

 varu

   9

 F

 [He] 2s2 2p5

 4,0

 – 219,6

 – 188

 –I

plyn

 17

 Cl

 [Ne] 3s2 3p5

 3,0

 – 101,0

 – 35

 –I,I,III,V,VII

plyn

 35

 Br

 [Ar] 3d10 4s2 4p5

 2,8

 – 7,3

 58,8

 –I,I,III,V,VII

kapalina

 53

 I

 [Kr] 4d10 5s2 5p5

 2,5

 113,6

 184,4

 –I,I,III,V,VII

pevná látka

Stabilní elektronovou konfiguraci mohou získat vznikem halogenidového aniontu X v iontových sloučeninách nebo vytvořením jedné jednoduché kovalentní vazby nepolární X – X (tvoří pak dvouatomové molekuly X2) nebo polární H – X.

Cl, Br, I, At mají prázdné orbitaly nd, které mohou využít na tvorbu vazeb (první, druhý a třetí vzbuzený stav atomu) s prvky s větší elektronegativitou, jako je např.  kyslík. Mohou pak mít kladná oxidační čísla.

Halogeny jsou velmi reaktivní. Proto se vyskytují pouze ve sloučeninách. Reagují s kovy i nekovy za vzniku halogenidů. Reagují s vodíkem za vzniku halogenovodíků. Mají oxidační účinky. Oxidační schopnost klesá od F k I. Halogen s nižším protonovým číslem vytěsňuje z halogenidů halogen s vyšším protonovým číslem.

Jsou jedovaté, karcinogenní (rakovinotvorné), dráždí a leptají sliznice.

Zdroje
  • BENEŠOVÁ, Marika a Hana SATRANOVÁ. Odmaturuj z chemie. 1.vydání. Brno: Didaktis, 2002. 208 s. ISBN 80-86285-56-1.
  • DVOŘÁČKOVÁ, Svatava. Rychlokurz chemie. 1. vydání. Olomouc: Rubico, 2000. 238 s. ISBN 80-85839-42-3.
  • FLEMR, Vratislav a Bohuslav DUŠEK. Chemie I/Obecná a anorganická. 1. vydání. Praha: SPN, 2001. 120 s. ISBN 80-7235-147-8.
  • KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. Chemie I v kostce. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Fragment, 1996. 120 stran. ISBN 80-7200-056-X.
  • ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 1. vydání. Olomouc: FIN, 1996. 262 stran. ISBN 80-7182-003-2.

Obrázky

Zapamatuj si

Fikaní Chlapíci Brousili Iukům Antény

Obrázek

Obr. 1: Periodická soustava prvků

Názvosloví

 Vytvoř vzorce sloučenin:  

kyselina pentahydrogenjodistá

chlorečnan draselný

hexafluorohlinitan sodný

chlorid amonný

kyselina bromičná                                              

Vytvoř názvy sloučenin: 

CaF2

AgCl

HIO3

NaClO

Ca(ClO)2