Reflexní oblouk

REFLEXNÍ OBLOUK

Základem fungování nervového řízení a nervové činnosti je reflex. Je to neměnná odpověď organismu, jimiž člověk reaguje na změny vnitřního
a zevního prostředí. Základem reflexu je reflexní oblouk tvořený:

 • receptorem (čidlem);

 • dostředivou (aferentní) dráhou;

 • centrálním nervovým systémem;

 • odstředivou (eferentní) dráhou;

 • efektorem (výkonným orgánem).

Z prostředí, ať už vnějšího, nebo vnitřního, jsou přijímány podněty, které zachycuje receptor. Podněty mohou být fyzikální i chemické. Podněty vyvolávají značné podráždění. Podrážděním jsou vzruchy vedeny dostředivými (aferentními) vlákny do centrální nervové soustavy. Zde se přijímají, zpracovávají a vyhodnocují informace. Vyhodnocené informace odchází odstředivými (eferentními) vlákny z centrální nervové soustavy v podobě vzruchu k výkonným orgánům (efektoru). Ty poté zahájí svou činnost.

Reflexy můžeme rozdělit na:

 • reflexy mozkové a míšní;

 • proprioceptivní, interoceptivní a exteroceptivní;

 • reflexy kladné (výsledkem je např. pohyb) a útlumové (výsledkem je např. zpomalený pohyb);

 • reflexy podmíněné a nepodmíněné.

Podmíněné reflexy

 • Podmíněné reflexy vznikají během života. Jsou tedy získané a mohou být pouze dočasné. Opakováním, učením se reflexy posilují. Čím častěji se spojení opakuje, tím se reflexy stávají pevnějšími a po čase dochází k jejich zautomatizování. Pokud ale přestaneme podnět posilovat, reflex se utlumí a po čase úplně vyhasne. Podmíněné reflexy vznikají klasickým nebo operativním vyhasínáním.

 • Klasickým podmiňováním se zabýval I. P. Pavlov. Ten vypozoroval, že podmíněný reflex vznikne z původně neutrálního podnětu spojeného s působením podnětu vrozeného. Toto spojení při pravidelném opakování vyvolává vrozenou reakci. Tedy původně neutrální podnět, který žádnou reakci nevyvolával, je nahrazen podnětem jiným, který požadovanou reakci vyvolává. Pavlov popsal tento druh podmiňování u psů. U krmení psů zjistil, že pokud je reakce psů (slinění) na typický podnět (potrava) nahrazena reakcí stejné intenzity, ale jiného podnětu (zvonku), pak po pravidelném opakování stačí, abychom jen zazvonili, a psi začnou slinit.

 • Operativní podmiňování je spojené s činností. Pozitivním podmiňováním dochází k odměňování za provedenou činnost, čímž chceme činnost posílit. Naopak negativním podmiňováním se snažíme nežádoucí chování odstranit, a to formou trestu.

Nepodmíněné reflexy

 • Reflexy nepodmíněné jsou zcela automatické, vrozené reakce. Probíhají tedy po předem daném reflexním oblouku a jejich počet se během života nemění. Pouze se některé reflexy výchovou utlumí. Jedná se např. o reflex sací, polykací, kašlací, mrkací atd. Centrum těchto reflexů je ve všech částech centrálního nervového systému, v šedé hmotě.

Signální soustava

 • Soubor signálů určitého druhu nazýváme signální soustavu. Rozlišujeme první a druhou signální soustavu.

  • První signální soustava je typická jak pro člověka, tak i pro zvířata. Pomocí této soustavy reagujeme na životní situace, tedy na fyzikální, chemické nebo biologické jevy. Jsou základem pro konkrétní myšlení.

  • Druhá signální soustava je vytvořena pouze u člověka. Signálem pro vytvoření podmíněných reflexů jsou podněty abstraktní. Zejména slova. Základem druhé signální soustavy je myšlení.

 

Zdroje
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
 • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
 • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
 • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.
 • PĚGŘÍM, Raromír a Antonín VALACHOVIČ. Anatomie a fyziologie člověka – učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969, 516 s. ISBN 08-032-69.

Obrázky

 • Obr. 1: SVOJKA, VAŠUT. Atlas anatomie, Praha, 1996, 96 s. ISBN 80-7180-092-9.
 • Obr. 2: JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia. 1. vyd. Nakladatelství Olomouc: Olomouc. 1998, 327 s. ISBN 80-7182-050-4.
 • Obr. 3: Autor neznámý. Reflex. Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. 2001- [cit. 2015-02-01]. Dostupné z:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Greifreflex.JPG
Obrázek

Obr. 1: Reflex vyvolávající bolest

Obrázek

Obr. 2: Schéma míšního reflexu

Obrázek

Obr. 3: Úchopový reflex

Pracovní list

Vyhledej a popiš vrozené reflexy (použij internet).

Kontrolní otázka

Vhodné i pro ZŠ

Jak probíhá reflexní oblouk?

Jaký je rozdíl mezi podmíněnými a nepodmíněnými reflexy?