Úvod do organické chemie

Organická chemie je definována jako chemie sloučenin uhlíku. Organické sloučeniny na rozdíl od sloučenin anorganických obsahují atomy jen několika málo prvků periodické tabulky. Kromě uhlíku a vodíku je to především kyslík, síra, dusík a halogeny. 

Atomy uhlíku se mohou velmi snadno spojovat navzájem nebo s atomy ostatních prvků do různých řetězců. Tyto vazebné možnosti jsou příčinou existence velkého množství organických sloučenin. V současné době přesahuje jejich počet 15 milionů.

Organická chemie je perspektivním oborem, který zásadním způsobem vstupuje do života moderní společnosti.