Základní principy historické geologie

Základní principy historické geologie

Princip aktualismu

Jedním ze základních geologických principů je princip uniformity, který říká, že platnost přírodních zákonů se v průběhu času nemění, a jehož význam v historických vědních disciplínách spočívá v předpokladu, že přírodní zákony platné dnes platily stejně i v minulosti. Skotský přírodovědec James Hutton formuloval princip uniformity jako tzv. princip aktualismu, který říká, že geologické procesy probíhající dnes probíhaly stejně i v minulosti. Na základě principu aktualismu došlo ke vzniku moderní geologie, avšak později se ukázalo, že princip aktualismu není univerzálně platný. Výzkumy ukázaly, že mnoho geologických procesů známých z minulosti dnes neprobíhají stejným způsobem nebo neprobíhá vůbec. Příčinou rozdílů jsou odlišné fyzikální, chemické a biologické podmínky, ve kterých geologické procesy probíhaly v minulosti a dnes. Např. rozdíly v salinitě moře, obsahu kyslíku v atmosféře a hydrosféře, změny klimatu nebo délky dne.

Obr. 1: James Hutton (princip aktualismu)

Princip počáteční horizontality a princip superpozice

Princip počáteční horizontality vrstev říká, že vrstvy kolmé nebo ukloněné vůči horizontu byly v minulosti rovnoběžné s horizontem. Logickým předpokladem pro jeho vyslovení je zjištění, že vrstvy se ukládají přibližně vodorovně se zemským povrchem. Princip superpozice říká, že vrstvy ležící výše jsou mladší než vrstvy ležící níže. Oba principy formuloval dánský lékař a přírodovědec Niels Stensen (Nicolaus Steno). Tento princip však neplatí univerzálně, jeho platnost je narušena v tektonicky převrácených vrstevních sledech. Pomocí prostorového uspořádání vrstev jsme schopni určovat časové vztahy starší/mladší.

Princip stejných zkamenělin

Anglický geolog William Smith formuloval pravidlo stejných zkamenělin, které je založeno na principu superpozice a na zákonitosti biologického vývoje (evoluční teorie). Tento princip říká, že vrstvy usazených hornin obsahující stejné fosilie jsou stejně staré a umožňuje tak porovnávat (korelovat) vrstvy se stejným fosilním obsahem a interpretovat je jako stejně staré. Princip stejných zkamenělin může být však narušen ve vrstvách, které obsahují přepracované, vícekrát uložené organizmy.

 

Zdroje
  • BÁBEK, Ondřej (2005): Historická geologie. vyd. Univerzita Palackého v Olomouci, 80s.
  • DVOŘÁK, Josef. Historická geologie II. díl Paleontologie. 1. vyd. Praha: SNTL, 1961, 351 s.
  • KACHLÍK, Václav. Základy geologie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2001, 342 s. ISBN 80-246-0212-1.

Obrázky

  • Obr. 1: Henry Raeburn. wikipedia [online]. [cit. 9.9.2014]. Dostupný pod Licencí Creative Commons na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:James_Hutton#mediaviewer/File:Sir_Henry_Raeburn_-_James_Hutton,_1726_-_1797._Geologist_-_Google_Art_Project.jpg.
  • Obr. 2: J. P. Trap 1868. wikipedia [online]. [cit. 9.9.2014]. Dostupný pod Licencí Creative Commons na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Niels_Stensen#mediaviewer/File:Niels_stensen.png.

 

Obrázek

Obr. 2: Niels Stensen (princip superpozice)

Kontrolní otázka

1) Vysvětlete proč princip aktualismu není univerzálně platný?

2) Vysvětlete princip superpozice.

3) Vysvětlete princip stejných zkamenělin.

Úkol

Představte si normální vrstevní sled na sebe uložených vrstev vápence. První až druhá vrstva obsahuje fosílie trilobitů, kdežto třetí až pátá vrstva obsahuje fosílie korálů. Která z těchto skupin fosílií je vývojově mladší?

 

Odkaz

http://lcmsobjevy.cfme.net/project/course/lesson/objects/object-ecoaching.aspx?project=1&course=2&lesson=12&object=12