Paleoekologie

Paleoekologie

Paleoekologie studuje vztah mezi organizmy a jejich prostředím v geologické minulosti. To, zda je určité prostředí pro život konkrétního organizmu vhodné nebo méně vhodné, je určeno tzv. ekologickými faktory.

Ekologické faktory

Ekologické faktory můžeme rozdělit na:

 • BIOTICKÉ

 • ABIOTICKÉ

Biotické ekologické faktory

Jsou to vztahy mezi jednotlivými populacemi organizmů např.:

 • PARAZITISMUS (je vztah dvou organizmů, z něhož jeden organismus (parazit) má zisk a druhý na něj doplácí)

 • PREDACE (kořistění - dravý způsob života, při němž živočich (predátor) aktivně vyhledává a loví kořist pro potravu)

 • MUTUALISMUS (soužití dvou na sobě životně závislých populací nebo organismů)

 • KOMENZALISMUS (soužití výhodné pro jednu populaci)

 • NEUTRALISMUS (soužití dvou populací, které se nijak neovlivňují)

Abiotické ekologické faktory

K významným abiotickým ekologickým faktorům patří např. teplota a prosvětlení vody. Podle prosvětlení (prostupnosti světla vodou) se vodní prostředí obecně dělí na svrchní fotickou zónu a spodní afotickou zónu. Spodní hranice fotické zóny je silně závislá na čistotě vody a většinou je to do 200 m hloubky. Hojný výskyt bentických fotosyntetizujících organizmů (mnohobuněčné řasy s karbonátovým skeletem) je však omezen hloubkou jen okolo 40 - 50 m (účinné prosvětlení). K dalším ekologickým činitelům patří pohyb vody, zakalení, chemické složení vody, slanost, hloubka vody atd.

Pro zjišťování paleoekologických údajů používáme především metody vyplývající z principu aktualizmu. Jde zvláště o srovnávání se způsobem života dnešních skupin organizmů, srovnávací anatomii a fyziologii a funkční morfologii, které vycházejí ze způsobu života dnešních příbuzných skupin, z podobnosti morfologie a fyziologie orgánů fosilních a dnešních organizmů, popřípadně funkcí těchto orgánů indikujících podobný způsob života. Přímé srovnávání ekologických poměrů dnešních organizmů a organizmů z geologické minulosti je však omezeno platností principu aktualismu a s přibývajícím geologickým stářím fosílií je zatíženo stále větší chybou. Způsob života fosilních organizmů lze nepřímo zjistit také podle výskytu a zachování jejich zbytků v sedimentu.

Zdroje
 • BÁBEK, Ondřej (2005): Historická geologie. vyd. Univerzita Palackého v Olomouci, 80s.

Obrázky

 • Obr. 1: Archiv autora.
 • Obr. 2: AUTOR NEZNÁMÝ. wikipedia [online]. [cit. 9.9.2014]. Dostupný pod Licencí Creative Commons na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Fosiln%C3%AD_palivo#mediaviewer/File:Steinkohle_aus_dem_Bergbau.jpg.
 • Obr. 3: Mark A. Wilson. wikipedia [online]. [cit. 9.9.2014]. Dostupný pod Licencí Creative Commons na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Fosilie#mediaviewer/File:Isocrinus_nicoleti_Encrinite_Mt_Carmel.jpg.

 

Čti také

Z fosilního záznamu poznáváme kromě biologických dějin života na Zemi také klimatickou historii naší planety. V horninách a jejich fosíliích lze vystopovat projevy klimatických podmínek, které v dané oblasti dříve panovaly. Např. určité druhy korálových živočichů potřebují k životu teplé mělké vody, naopak jistým druhům kvetoucích rostlin se daří pouze v chladnějším a sušším podnebí. Klimatické podmínky však nelze stanovit jen na základě jediného typu fosílií. V úvahu je potřeba vzít všechny fosilní formy života.

Obr. 1: Fosilní korál

Koráloví živočichové jsou poměrně hodně citliví na změny. Slouží nám jako velmi přesný indikátor proměn podnebí a mořského prostředí.

Doplňující učivo

Fosilní paliva

Všechna fosilní paliva obsahují uhlík a vznikla přeměnou zbytků organické hmoty v důsledku geologických pochodů. Patří mězi ně především uhlí, ropa a zemní plyn. Z fosilních paliv pochází kolem 90% veškeré energie, spotřebované v průmyslově rozvinutých zemích. Naše závislost na nich vyvolává problémy: vyčerpání zdrojů a znečištění. Obojí může mít následky na budoucnost lidstva i dalších forem života na Zemi.

Obr. 2: Černé uhlí

Obrázek

Obr. 3: Zkamenělé pozůstatky druhohorní lilijice druhu Isocrinus nicoleti z období střední jury

Video
This div will be replaced by the JW Player.

VYMÍRÁNÍ A ZOTAVOVÁNÍ EKOSYSTÉMŮ

Kontrolní otázka

1) Co studuje paleoekologie?

2) Jak můžeme rozdělit ekologické faktory?

3) Uveďte biotické ekologické faktory.

4) Uveďte příklady abiotických ekologických faktorů.