Litosférické rozhraní

Litosférické rozhraní

Litosférické rozhraní jsou seismicky aktivní linie, podél kterých se desky vůči sobě navzájem pohybují. V některých případech může být deskové rozhraní zároveň i hranicí mezi kontinentální a oceánskou litosférou, jindy probíhá hranice mezi kontinentálním a oceánským typem litosféry uvnitř jediné desky. Na deskových rozhraních se uvolňuje maximum vnitřní energie litosféry ve formě zemětřesení, vulkanické činnosti a zvýšeného tepelného toku.

 • Na základě tří základních směrů pohybu desek se desková rozhraní rozdělují do tří typů:

  • Divergentní (konstruktivní) deskové rozhraní (desky se pohybují od sebe, vzdalují se),

  • Konvergentní (destruktivní) rozhraní (desky se pohybují proti sobě, přibližují se),

  • Rozhraní podél transformních zlomů (konzervativní) rozhraní (desky se pohybují vedle sebe, aniž by se vzdalovaly nebo přibližovaly).

Obr. 1: Schéma vzájemného pohybu litosférických desek: A) divergentní rozhraní; B) konvergentní rozhraní; C) transformní rozhraní

Divergentní deskové rozhraní

Divergentní rozhraní se nalézá tam, kde se dvě desky vzájemně pohybují od sebe. Rozeznáváme dva základní typy těchto rozhraní:

1) kontinentální drift

2) středooceánský hřbet

Kontinentální rift je zónou rozpadu desky tvořené kontinentální litosférou. Rozpad kontinentální litosféry je vyvolán buď zvýšeným tepelným tokem ze zemského pláště a hromaděním tepla pod kontinentální litosférou, nebo bočním natahováním (extenzí). Středooceánské hřbety jsou dlouhá podmořská pásemná pohoří, kde dochází k výstupu konvekčních proudů a odsouvání litosférických desek od sebe. Jsou to místa vzniku nové oceánské kůry. Magma prostupuje přes hluboké zlomové zóny k povrchu kde tuhne. Tento proces je provázen významnou zemětřesnou aktivitou.

Konvergentní deskové rozhraní

Projevuje se vzájemným přibližováním litosférických desek a jejich následným kontaktem a střetem. Takové úseky označujeme jako mobilní zóny nebo také aktivní okraje. Při střetu litosférických desek typu kontinent kontinent, kdy jsou oba okraje tvořeny rigidní lehkou kontinentální litosférou, se projevuje kolizí. S jeho zánikem je spojen vznik pásemného pohoří. Konvergence litosférických desek typu kontinent oceán se projevuje podsouváním těžší oceánské litosféry pod lehčí litosféru kontinentální. Tento proces se označuje jako subdukce. Vzácným příkladem konvergentní struktury typu kontinent – oceán je obdukce. Jde o proces, při kterém se nasouvá oceánská kůra na kůru kontinentální. Třetí forma subdukčních struktur vzniká při střetu typu oceán – oceán, kdy se podsouvá deska s oceánskou kůrou pod jinou oceánskou desku. Vznikají při ní v čelní části hlubokomořské příkopy, tvoří se vulkanické ostrovní oblouky.

Transformní rozhraní

Transformní rozhraní nacházíme mezi dvěmi deskami, které se pohybují vedle sebe. Jsou to oblasti, kde nová zemská kůra nevzniká ani nezaniká. Rozhraní je tvořeno mnoha přibližně paralelními transformními zlomovými zónami, na kterých dochází k prokluzu desek vůči sobě. Tato činnost je doprovázena významnou zemětřesnou aktivitou.

 

Zdroje
 • BÁBEK, Ondřej (2005): Historická geologie. vyd. Univerzita Palackého v Olomouci, 80s.
 • ZAPLETAL, Jan. Základy geologie. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 93 s. ISBN 80-706-7855-0.

Obrázky

 • Obr. 1:  Jelínek, Jan. Schéma vzájemného pohybu litosférických desek [online]. [cit. 2014-10-1]. Dostupný na www: http://geologie.vsb.cz/jelinek/tc-lit-desky.htm. Projekt FRVŠ č. 2104/2010.
 • Obr. 2:  Jelínek, Jan. Schéma vzájemného pohybu litosférických desek [online]. [cit. 2014-10-1]. Dostupný na www: http://geologie.vsb.cz/jelinek/tc-lit-desky.htm. Projekt FRVŠ č. 2104/2010.
 • Obr. 4:  Jelínek, Jan. Schéma vzájemného pohybu litosférických desek [online]. [cit. 2014-10-1]. Dostupný na www: http://geologie.vsb.cz/jelinek/tc-lit-desky.htm. Projekt FRVŠ č. 2104/2010.
Obrázek

Obr. 2: Schéma středooceánského hřbetu rozděleného transformním zlomem, s detailem vrcholové části - riftové údolí s vulkanickou a mělkou zemětřesnou aktivitou (modré body)

Obrázek

Obr. 3: Schéma konvergentních rozhraní. A) styk oceánské a kontinentální desky; B) styk dvou oceánských desek; C) styk dvou kontinentálních desek (kontinentální kolize)

Kontrolní otázka

1) Co je to litosférické rozhraní?

2) Uveďte 3 typy deskových rozhraní.

3) Popište divergentní deskové rozhraní.

4) Popište konvergentní deskové rozhraní.