Genetická mineralogie

Geneze minerálů

Nerostotvorné procesy (tzn. procesy vedoucí ke vzniku minerálů) můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin. Jde o soubor složitých pochodů, které dosud ne vždy podrobně známe.

  • ENDOGENNÍ PROCESY

  • EXOGENNÍ PROCESY

Endogenní procesy

Endogenní nerostotvorné procesy jsou spjaty s vnitřními geologickými silami. Do této skupiny patří především magmatické, metamorfní a hydrotermální procesy; endogenní procesy probíhají zejména ve svrchním plášti a v zemské kůře.

  • ENDOGENNÍ PODMÍNKY A VZNIK LOŽISEK NEROSTŮ
vznik ložisek ložiskotvorné procesy charakteristika genetický (ložiskový) typ
mobilizace a koncentrace ložiskotvorných látek z korových a plášťových hmot magmatismus tavení, magmatická diferenciace magmatogenní ložiska
  metamorfismus rekrystalizace, metamorfní diferenciace metamorfogenní ložiska
  hydrotermální procesy cirkulace teplých podzemních vod magmatogenní i metamorfogenní ložiska

Exogenní procesy

Exogenní procesy jsou vyvolávány vnějšími geologickými silami a dochází k nim v přípovrchových částech zemské kůry, v hydrosféře a atmosféře. K exogenním nerostotvorným procesům patří zejména některé procesy probíhající při zvětrávání hornin a při vzniku sedimentů.

  • EXOGENNÍ PODMÍNKY A VZNIK LOŽISEK NEROSTŮ
vznik ložisek ložiskotvorné procesy charakteristika genetický (ložiskový) typ
mobilizace a koncentrace ložiskotvorných látek v přípovrchových částech litosféry a na jejím rozhraní s hydrosférou a atmosférou zvětrávání dezintegrace hornin a minerálů zvětralinová ložiska
  transport zvětralinových produktů mechanicky, v suspenzi nebo v pravých roztocích sedimentární ložiska
  sedimentace chemická nebo mechanická sedimentace, diageneze až epigeneze sedimentární ložiska

 

Zdroje

ZIMÁK, Jiří. Mineralogie a petrografie. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 226 s. ISBN 80-706-7856-9.