Základy elektrotechniky

Elektrotechnika se zabývá výrobou, rozvodem a spotřebou elektrické energie a zařízeními, která se pro tyto účely používají.

Elektřina a elektrické jevy jsou známy téměř dva a půl tisíce let. Název elektřina je odvozen od řeckého výrazu jantar, protože elektrické jevy se nejvíce projevovaly při předení, kdy se třením elektricky nabíjely jantarové součástky kolovrátků.

Elektrické jevy se dlouho považovaly za zajímavost, která nemá praktické uplatnění. Teprve Voltovy galvanické články umožnily zkoumat jevy spojené s průchodem elektrického proudu vodiči. Ze začátku se elektřinou zabývala jen fyzika, později se vytvořila elektrotechnika jako technické odvětví a nakonec vznikla teoretická elektrotechnika jako věda. 

Zdroje
  • VOŽENÍLEK, Ladislav a Miloš ŘEŠÁTKO. Základy elektrotechniky I. 3. vyd. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00435-7.

Obrázky

  • Obr. 1:  TKOTZ, Klaus et al. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vyd. Praha: Europa – Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-13-3.
Obrázek

Obr. 1: Příručka pro elektrotechnika