Tranzistorový jev

Tranzistorový jev

Tranzistorový jev byl objeven r. 1947 při pokusech s krystaly germania. Vyjadřuje možnost ovlivňování procházejícího proudu napětím připojeným k hrotové elektrodě.

Tranzistorový jev spočívá v injekci menšinových nosičů z oblasti emitoru do oblasti báze a v odvedení převážné většiny těchto nosičů přechodem kolektor — báze. U diody všechny minoritní nosiče v oblasti opačné vodivosti zrekombinují. Přenos proudu neseného minoritními nosiči přes přechod báze — kolektor lze v náhradním obvodu naznačit pomocí zdroje proudu αNIE (viz obr. 1).

Obr. 1: Tranzistorový jev a) PNP normální režim b) PNP inverzní režim

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009

Obrázky

  • Obr. 1: Archiv autora. Tranzistorový jev a) PNP normální režim b) PNP inverzní režim