Bezlebeční

Podkmen: BEZLEBEČNÍ (Cephalochordata, Acrania)

Bezlebeční jsou výchozí skupinou strunatců. Ontogenetický vývoj a antomie bezlebečných má význam pro pochopení vývoje a tělesné stavby strunatců a obratlovců. (Pozn.taxon „bezlebeční“ se v moderní taxonomii již neužívá, je to parafyletická skupina.)

Jedinými příslušníky tohoto podmene jsou kopinatci. Mořští živočichové, žijící na písčitých mělčinách pobřežního pásma. Jsou bezbarví a téměř průhlední.

Jedná se o významnou skupinu z hlediska vývoje. Kopinatci mají všechny znaky strunatců po celý život (v larválním stádiu i v dospělosti).

 • struna hřbetní (chorda) i v předním části těla (viz vědecký název Cephalochordata)
 • nemají lebku (viz vědecký název Acrania)

 

 • modelovým příkladem je kopinatec plžovitý

 • dorůstá délky 5-6 cm

 • larválním stádiu i v dospělosti má zachovanou strunu hřbetní

 • mají rybovitý tvar těla s ploutevním lemem kopinatého tvaru (viz název)

Dýchací soustava:

 • dýchá celým povrchem těla (žaberní otvory mají funkci pomocnou)

Trávicí soustava:

 • trávicí trubice, ústní otvor je lemován pohyblivými tykadly, hltan je proděravěn žaberními štěrbinami (filtrace planktonu)

Cévní soustava:

 • uzavřená (nedokonale), bezbarvá krev

Nervová soustava:

 • nervová trubice v hlavové části mírně rozšířena (mozek a mícha nejsou rozlišeny)
 • uložena nad chordou na hřbetní straně kopinatce

Rozmnožování:

 • gonochoristé s vývojem nepřímým (obrvená larva)

http://skaphandrus.com/uploads/fotografias/1231.jpg

Obr. 1: Kopinatec plžovitý

Zdroje

BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN 80-862-8567-7.

GAISLER, Jiří a Jan ZIMA. Zoologie obratlovců. Vyd. 2., přeprac. Praha: Academia, 2007, 692 s. ISBN 978-802-0014-849.   

HANČOVÁ, Hana a Marie VLKOVÁ. Biologie v kostce: [pro střední školy]. 1.vyd. Praha: Fragment, 1998, 151 s. ISBN 80-720-0111-6.  

PAPÁČEK, Miroslav. Zoologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 286 s. ISBN 80-858-2757-3.

SMRŽ, Jaroslav, Ivan HORÁČEK a Miroslav ŠVÁTORA. Biologie živočichů: pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 207 s. ISBN 80-7168-909-2. 

ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995, 292 s. ISBN 80-855-7274-5.

Zoologie pro veterinární mediky. Zoologie.frasma [online]. 2012. vyd. [cit. 2014-08-31]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz

Obrázky:

Obr. 1: Kopinatec plžovitý [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://www.skaphandrus.com/uploads/fotografias/1231.jpg

Víte, že ...

Kopinatec byl klasickým modelovým objektem srovnávací morfologie a embryologie. Vědci na něm zkoumali rýhování vajíčka. Svého času to byl po člověku nejčastěji zkoumaný živočich.

Další druh kopinatec čínský žije v Čínském moři a slouží také jako potrava.

Čti také

"Stále záhadný kopinatec".

http://casopis.vesmir.cz/clanek/stale-zahadny-kopinatec

Kontrolní otázka

Strunu hřbetní mají kopinatci:

a) po celý život

b) jen ve stádiu larvy