Rohová razítka a jejich obsah

Rohová razítka a jejich obsah

Nedílnou součástí každého výkresu je takzvané rohové razítko. Je to vpodstatě tabulka s určitou strukturou sloužící k zapisování řady potřebných technických informací, které musí úplný výkres obsahovat. Rohové razítko se obvykle umísťuje v pravém dolním rohu výkresu. V dobách, kdy se výkresová dokumentace zhotovovala ručním kreslením, se rohová razítka skutečně na výkrese vytvářela otiskem razítka. V procesu elektronické tvorby výkresů je razítko již nedílnou součástí používané šablony výkresu. Moderní programové vybavení pro tvorbu výkresové dokumentace potom dokáže přenášet údaje z rohového razítka nejen do systému řízení dokumentace, ale umožňuje je přímo využít jako vstupní technologická i ekonomická data. Propojením konstrukčních (výkresových) dat s technologickým a ekonomickým softwarem vznikají moderní systémy umožňující rychlou tvorbu a správu firemní výrobní dokumentace. Elektronizací všech těchto dat se výrazně zvyšuje produktivita jejich tvorby a minimalizuje se možnost chyb vlivem lidského faktoru.

Forma a obsah rohového razítka se dnes liší podle firem a systému dokumentace, který používají. Způsob vyplňování i forma razítka jsou rovněž odlišné, jedná-li se o výkres jednotlivé součásti nebo o výkres sestavy. Nicméně základní potřebné údaje uváděné v razítku jsou pro všechny jeho podoby více méně totožné. V této lekci se dále budeme zabývat rohovým razítkem na výkrese jednotlivé součásti a razítko pro sestavy a jeho odlišnosti popíšeme v úvodních kapitolách týkajících se výkresu sestav. Údaje, které razítko na výkrese součásti obsahuje prakticky vždy, jsou tyto:

 • Označení firmy.

 • Číslo výkresu.

 • Název výkresu.

 • Název nadřazené sestavy nebo stroje, pro který je výkres určen.

 • Měřítko výkresu.

 • Údaje o počtu listů výkresu.

 • Datum vzniku výkresu.

 • Jméno autora výkresu.

 • Typ, norma a rozměry polotovaru.

 • Druh použitého materiálu.

 • Hmotnost součásti (většinou hrubá i čistá).

 • Údaje o změnách prováděných na výkrese.

 • Údaje o osobách kontrolujících a schvalujících výkres.

 • Údaje o použitém způsobu promítání.

 • Údaje o normě a velikosti neuváděných rozměrových a geometrických tolerancí.

Protože razítko je obvykle totožné pro výkresy součástí i sestav, může obsahovat i části, které se vyplňují pouze u součástí nebo pouze u sestav!

Rohové razítko používané na SPŠS v Olomouci

Jak již bylo řečeno, je běžné, že jednotlivé firmy používají různou podobu rohového razítka. Na SPŠS v Olomouci je používáno razítko, které ukazuje následující obrázek.

obrazek

Obr. 1: Rohové razítko SPŠS Olomouc

 

V následujících příkladech si ukážeme, jakým způsobem se vyplní jednotlivá pole tohoto rohového razítka.

Části razítka určené pouze pro výkresy sestav

Nejdříve si ukážeme, které části razítka se na výkrese jednotlivé součásti nevyplňují. Jsou to pole označené „pozice“ (part no.) a pole označené „kusů (pieces). Pole pozice je určeno k označení pozice v kusovníku sestavy. Protože na výkrese součásti žádný kusovník není, nemůže být pole vyplněno. Psát do tohoto pole „číslo pozice“, kterou má daný dílec na sestavě je nesmysl, protože v případě použití součásti na více sestavách není možno zde zapsat všechna poziční čísla na všech sestavách, kde je výkres použit. U vyplnění pole „kusů“ je situace totožná. Ze stejného důvodu nebudeme vyplňovat ani pole označené „identifikátor-výkres…“. Pole označené „celková čistá hmotnost“ rovněž zůstane nevyplněno, protože na výkrese součásti je již čistá hmotnost vyplněna v prvním řádku a údaj by byl duplicitní. Pro názornost jsou pole zmiňovaná v tomto odstavci barevně vyznačena na dalším obrázku.

obrazek

Obr. 2: Rohové razítko SPŠS Olomouc - pole používaná pouze na výkrese sestavy

 

Vyplňování údajů o polotovaru, materiálu, hmotnosti a čísle skladové položky

Pro tyto údaje jsou určena pole ve dvou horních řádcích rohového razítka. Který údaj se kam vyplňuje, je zřejmé z popisu pod těmito dvěma řádky. Pro lepší názornost si uvedeme příklad vyplnění této část razítka na dalším obrázku:

obrazek

Obr. 3: Rohové razítko SPŠS Olomouc - vyplňování údajů o polotovaru, materiálu, hmotnosti atd.

Takto vyplněné razítko říká, že polotovarem součásti je kruhová tyč o průměru 50mm a uřezané délce 128mm (délka včetně přídavků na obrábění čela) dle rozměrové normy ČSN 42 5510. Materiálem je ocel jakosti 12 060 ve výchozím stavu žíhaném na měkko (12 060.3), který je dále zušlechtěn na dolní obvyklou pevnost (12 060.6). Výchozí hmotnost uřezaného polotovaru (hrubá hmotnost) je 0,94 kg a dílec po dokončení má hmotnost 0,758 kg (čistá hmotnost). Dílec je veden na skladě pod skladovým číslem 12-123-12345. Je dobré si všimnout, že normalizovaný rozměr polotovaru a rozměr, na který je polotovar řezán, jsou odděleny pomlčkou a nikoliv symbolem „x“! Způsob předepsání nejběžnějších druhů normalizovaných polotovarů ukazují následující příklady:

 • Tyč kruhová: TYČ KRUHOVÁ Ø50-245 (KR 50 – 245)

 • Tyč čtvercová: TYČ ČTVERCOVÁ 24-25 (4HR 24 – 125)

 • Tyč šestihranná: TYČ ŠESTIHRANNÁ 30-88 (6HR 30 – 88)

 • Plech: PLECH 10-300x200 (P 10 – 300x200)

 • Trubka kruhová:  TRUBKA Ø70x10-875 (TR Ø 70x10 -87)

 • Tyč průřezu „L“: L 75x50x5-500

 • Tyč průřezu „U“: U 200-1200

 • Tyč průřezu „I“: I 300-1500

 • Tyč průřezu „T“: T 60-800

 • Trubka čtvercová:  TR 4HR 200x10-1000

 • Trubka obdélníková: TR OBD 80x60x5-189

V praxi se však často můžeme setkat s polotovary, které nejsou normalizovány. Jedná se především o odlitky, výkovky, svarky nebo jiné nakupované a podle výkresu upravované díly. V těchto případech zůstává pole pro uvedení normy polotovaru pochopitelně nevyplněno. Způsob jejich předpisu v rohovém razítku ukazují další příklady:

 • Odlitek dle čísla modelu 123: ODLITEK Č.M. 123

 • Zápustkový výkovek (zápustka č. 456): VÝKOVEK Č.Z. 456

 • Svarek dle čísla výkresu 4-12-56: SVAREK Č.V. 4-12-56

Identifikační údaje výkresu vyplňované v rohovém razítku

Pro tyto údaje jsou určena pole v pravé dolní části rohového razítka. Příklad jejich vyplnění zase ukazuje obrázek.

obrazek

Obr. 4: Rohové razítko SPŠS Olomouc - vyplňování identifikačních údajů výkresu

 

Tyto údaje se obvykle vyplňují větším a tučným písmem, což umožňuje jejich snadnou čitelnost a rychlou orientaci při práci s větším počtem papírových výkresů. Údaj o počtu listů a číslech jednotlivých listů se vyplní pouze v případě, že součást je zobrazena na více jak jednom listu. Tato situace se v praxi většinou týká pouze rozměrnějších a komplikovaných součástí nebo větších sestav.

Údaje o měřítku výkresu, autorovi, datu vzniku výkresu a souboru výkresu

Přestože rohové razítko obsahuje ještě řadu polí, o kterých jsme se doposud nezmínili, zaměříme se pouze na některá z nich. Jsou to pole obsahující údaje o použitém měřítku výkresu, autorovi výkresu, datu vzniku výkresu a jménu elektronického souboru výkresu. Ostatní pole vyžadují již poměrně podrobnou znalost procesu řízení výkresové dokumentace, která je nad rámec znalostí nutných pro středoškolské studium, pro které je tento materiál určen. Ukázku vyplnění zmiňovaných polí zachycuje opět obrázek.

obrazek

Obr. 5: Rohové razítko SPŠS Olomouc - vyplňování údajů o měřítku, autorovi, datu vzniku výkresu atd.

 

Měřítko ze stejných důvodů jako identifikační údaje vypisujeme větší a tučným písmem.

Kompletně vyplněné razítko pro výukové potřeby SPŠS Olomouc

Poslední obrázek této lekce ukazuje příklad kompletně vyplněného razítka vycházejících z výukových potřeb SPŠS v Olomouci. Údaje v příkladu mají pouze dokumentovat způsob vyplňování razítka a neodpovídají žádné skutečné součásti.

obrazek

Obr. 6: Kompletně vyplněné rohové razítko SPŠS Olomouc (výkres samostatné součásti)