Pohyby v kloubech

KLOUB

Jedná se o pohyblivé spojení dvou, případně i více kostí, které se dotýkají.

Dotyk kostí je umožněn díky chrupavce uvnitř kloubního pouzdra.

Po obvodu jsou spojeny kloubním pouzdrem (vazivo), které funguje jako ochrana kloubu.

Je zde mnoho sítí vlásečnic a nervových vláken.

Vnitřní strana kloubního pouzdra produkuje synovii – jedná se o kloubní maz a má několik funkci:

 • vyživuje kloub;

 • zmenšuje tření styčných ploch kloubů;

 • drží kloubní plochy u sebe.

Jedna z možností plochy dotyku (facies articulares) je kloubní jamka a kloubní hlavice.

Klouby můžeme dělit na:

 • Klouby jednoduché

  • Jedná se o spojení dvou kostí.
 • Klouby složené

  • Zde jsou spojeny více než dvě kosti, nebo mezi kosti jsou vloženy chrupavčité destičky (menisky), které vyrovnání zakřivení styčných ploch.

  • Provádějí více pohybů (ohyb, otáčení) = kolenní kloub.

Pohyby v kloubech

Flexe = ohnutí

 • Jedná se o pohyb, při kterém se zmenšuje kloubní úhel (úhel, který svírají kosti).              
 • Ohnutí ruky v lokti → flexe v loketním kloubu.
 • Zakopávání → flexe v kolenním kloubu.

Extenze = natažení

 • Jde o pohyb, kdy se zvyšuje kloubní úhel (opakem je flexe).
 • Dochází k natažení neboli narovnání končetiny.
 • Natažení ruky v lokti → extenze v loketním kloubu.
 • Předkopávání → extenze v kolenním kloubu.

Abdukce = odtažení

 • Označení pohybu směrem od osy těla.​
 • Oddálení končetin od osy trupu.
 • Rozpažení nebo roznožení.                                                                                       

Addukce = přitažení                                                                                

 • Označení pohybu směrem k ose těla (opakem je abdukce).
 • Přiblížení končetiny k ose těla.
 • Připažení nebo přinožení.

Rotace = otáčení

 • Jde o pohyb kolem/okolo podélné osy.
 • Můžeme rozlišovat podle směru pohybu na:
  • vnitřní rotaci;

  • vnější (zevní) rotaci.

 • Kroužení v ramenním, loketním, kyčelním, kolenním kloubu.

Pronace = rotace předloktí

 • Jedná se o pohyb dlaně → hřbet ruky dopředu a dlaň dozadu.
 • Typický pohyb pronace následuje, když se podíváme na hodinky.

Supinace = rotace předloktí

 • Opak pronace → dlaň směřuje vzhůru/dopředu a hřbet ruky dozadu.
 • Horní končetiny jsou svislé podél těla, hřbety rukou směřují dozadu, dlaně do předu, tzn. malíky směřují k tělu, palce od těla. 

Cirkumdukce

 • K tomuto pohybu dochází, pokud dojde v kloubu postupně k flexi, abdukci, extenzi a addukci.

 

Zdroje
 • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
 • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.
 • Autor neznámý. Orientace na lidském těle. Základy sportovní kineziologie. [online]. 23.11.2014 [cit. 2014-11-23]. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/1451/e-learning/kineziologie/elportal/pages/orientace_na_tele.html

Obrázky

 • Obr. 1: ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 516 s. ISBN 807169-970-5.
 • Obr. 2: Autor neznámý. Kloub. Wikipedie: Otevřená encyklopedie. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z:http://www.pflegewiki.de/images/4/4b/Gelenke_Zeichnung01.jpg
 • Obr. 3, 4: Fuchsová, Jitka. Směry a roviny lidského těla. Základní pohyby. [cit. 2014-01-30]. Dostupné z:http://www.szsmb.cz/admin/upload/sekce_materialy/sm%C4%9Bry_t%C4%Bla.pdf
Procvič si

Seřaďte přeházená slova a přiřaďte je k českým výrazům

 1. XEELF   ______________            natažení
 2. DDECAUK _____________           ohnutí
 3. ZEXEENT   ____________           přitažení
 4. CEUKABD ___________    rotace předloktí
 5. CEROTA   ______________          otáčení
 6. CERONAP ______________         odtažení

 

Obrázek

Obr. 1: Klouby

Úkol

ÚKOL PRO ŽÁKY ZŠ

Vyhledejte alespoň 5 jednoduchých a 5 složených kloubů.

Obrázek

Obr. 2: Pohyb končetin

Obrázek

Obr. 3: Pohyb končetin