Základní a přídavné materiály pro svařování

Základní a přídavné materiály pro svařování

Anotace oblasti

Základní pojmy

Kovy, které svařujeme, označujeme jako základní materiály.

Kovy, které přidáváme do svaru ve formě tavných elektrod, svařovacích drátů nebo tyčinek, označujeme jako přídavné materiály.

Podmínkou vzniku kvalitního svaru je technologická vlastnost svařitelnost.

 

obrazek  

Obr. 1: Svařovací drát ocelový poměděný

 

Průřez svarem                         

obrazek

Obr. 2: Průřez svarem

1- základní materiál

2- tepelně ovlivněná oblast – část základního materiálu, ve které jsou vlastnosti a struktura materiálu změněny působením vysoké teploty

3- hloubka závaru – hloubka, do které byl základní materiál nataven

4- návar

5- kořen svaru – nejhlubší část svaru od jeho povrchu

 

Svarové vrstvy

obrazek

Obr. 3: Svarové vrstvy

1 - kořenová housenka

2 - krycí vrstva

3- podložení svaru

 

Značení základních materiálů

V současnosti se již nepoužívá značení dle ČSN 42 0002, ale přechází se na značení dle EN 10027.1 a EN 10027.2 .

Zkrácené značení ocelí podle ČSN EN 10027.1

Oceli jsou v této normě označeny charakteristickými písmeny a čísly, které vyjadřují základní charakteristické znaky, např. mechanické a fyzikální vlastnosti, oblast použití, chemické složení apod.

Stavba značky: Značka obsahuje základní symboly + číslice a přídavné symboly

obrazek

Obr. 4: Stavba značky

Základní symboly:         Symbol písmeno + Symbol číslo

S … oceli pro konstrukce všeobecného použití + číslo odpovídající minimální mezi kluzu v MPa

P … oceli pro tlakové nádoby+ číslo odpovídající minimální mezi kluzu v MPa

L … oceli pro potrubí+ číslo odpovídající minimální mezi kluzu v MPa

E … oceli pro strojní součásti+ číslo odpovídající minimální mezi kluzu v MPa

B … oceli pro výztuž do betonu+ číslo odpovídající minimální mezi kluzu v MPa

H … oceli pro ploché výrobky válcované zastudena+ číslo odpovídající min. mezi kluzu v MPa

Y … oceli pro předpínací výztuž do betonu+ číslo odpovídající minimální mezi pevnosti v MPa

R … oceli na kolejnice+ číslo odpovídající minimální mezi pevnosti v MPa

 

Kromě těchto základních symbolů obsahuje značka ještě přídavné symboly

 

Zkrácené značení ocelí podle ČSN EN 10027.2                                           

Jde o značení podle chemického složení. Rozděluje oceli podle chemického složení do skupin.    

Stavba značky: 1. XXXX

1. číslo jedna označuje oceli

XX další dvě čísla určují skupinu ocelí

XX poslední dvě čísla jsou pořadová číslice

Skupiny ocelí:

 • Nelegované oceli

 • Legované oceli

 

Značení přídavných materiálů

Při svařování používáme různé druhy přídavných materiálů, jako jsou elektrody (obalené, plněné), svařovací dráty, tyčinky, atd. Přídavný materiál se přidává v určitých časových intervalech do místa svaru. Volba přídavného materiálu závisí na chemickém složení základního materiálu. Pro zjednodušení určení přídavného materiálu bylo zavedeno jejich značení. Způsob značení se liší u jednotlivých výrobců.

Značení přídavných materiálů pro svařování plamenem podle firmy ESAB:

G XXX

G – značení označující přídavný materiál pro svařování plamenem

X – první číslo udává skupinu základních materiálů, pro kterou je přídavný materiál určen

XX – druhé a třetí číslo vyjadřuje charakter pořadového čísla, má význam pro výrobce

 

Značení přídavných materiálů pro svařování elektrickým obloukem metodou MIG/MAG podle firmy ESAB:

OK Autrod XX.XX

první dvojčíslí 1 – příd. mat. pro mechanizovaný způsob svařování

druhé číslo 2 – vinutý drát pro konstrukční oceli

3 – vinutý drát pro svařování nízkolegovaných ocelí

4 – vinutý trubičkový drát pro svařování bez

5 – vinutý trubičkový drát

6 – vinutý vysokolegovaný nerezavějící drát

8 – vinutý drát pro svařování hliníku

9 – vinutý drát pro svařování jiných neželezných kovů

třetí a čtvrté číslo jsou pořadová čísla a rozlišení ve skupinách

 

Značení přídavných materiálů pro svařování elektrickým obloukem metodou WIG:

GI XX

GI - znamená inertní plyn XXX - číslice

první X - číslice, která označuje druh přídavného materiálu

další X - pořadové číslo přídavného materiálu

obrazek

Obr. 5: Přídavný drát pro svařování plamenem

 

Zdroje
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Svařování tenkých plechů, drátů a profilů, studijní text k modulu vzdělávacího programu Profesmodul, EPAVA Olomouc, vydání první, Olomouc 2012. CZ1.07/3.2.05/01.0006.
 • VALOŠEK, František, RECHTENBERG, Karel. Systémy označování ocelí, část 1, Systém číselného označování, ČSN EN 10027-1, zpracovatel VÚHŽ,a.s., Dobrá. Český normalizační institut, 1994.
 • VALOŠEK, František, RECHTENBERG, Karel. Systémy označování ocelí, část 2, Systém zkráceného označování, základní symboly, ČSN EN 10027-2, zpracovatel VÚHŽ,a.s., Dobrá. Český normalizační institut, 1994.

Obrázky:

 • Obr. 1: Svařovací drát ocelový poměděný. Archiv autora.
 • Obr. 2: Průřez svarem. KOLEKTIV AUTORŮ. Svařování tenkých plechů, drátů a profilů, studijní text k modulu vzdělávacího programu Profesmodul, EPAVA Olomouc, vydání první, Olomouc 2012. CZ1.07/3.2.05/01.0006.
 • Obr. 3: Svarové vrstvy. KOLEKTIV AUTORŮ. Svařování tenkých plechů, drátů a profilů, studijní text k modulu vzdělávacího programu Profesmodul, EPAVA Olomouc, vydání první, Olomouc 2012. CZ1.07/3.2.05/01.0006.
 • Obr. 4: Stavba značky. KOLEKTIV AUTORŮ. Svařování tenkých plechů, drátů a profilů, studijní text k modulu vzdělávacího programu Profesmodul, EPAVA Olomouc, vydání první, Olomouc 2012. CZ1.07/3.2.05/01.0006.
 • Obr. 5: Přídavný drát pro svařování plamenem. Archiv autora
 • Obr. 6: Svařenec. Autor neznámý, [cit. 2014-11-23], dostupný z: http://www.okstavebni.cz/technologicke-svarence
 • Obr. 7: Svařovací elektrody obalené. Archiv autora.
 • Obr. 8: Nové označování elektrod pro MAG dle firmy ESAB. Autor neznámý, [cit. 2014-11-23], dostupný z: http://www.dds-czech.cz/znacenidleeu.php
 • Obr. 9: Nové označování elektrod pro TIG dle firmy ESAB. Autor neznámý, [cit. 2014-11-23], dostupný z: http://www.dds-czech.cz/znacenidleeu.php
 • Obr. 10: Svařovací dráty pro WIG/TIG. Archiv autora.
Přílohy
SM 24 SVAROVANI KOVU Un.doc Stáhnout
Praktická ukázka

Praktická ukázka značení základních materiálů

ČSN 42 0002   EN 10 027.1  EN 10 027.2

11 343               S 30235 JR G1     1.0028

11 373               S 235 JR G1         1.0036

11 375               S 235 JR G2         1.0038

11 378               S 235 J2               1.0116

11 416               P 265 GH             1.0425

11 503               P 355 NL1            1.0566

11 523               S 355 J2 G3         1.0570

12 020               C 15 E                   1.1141

13 126               L 360 NB              1.0582

15 020               16 Mo3                 1.5415

11 483               S 355 J2 G3         1.0570

11 531               S 355 J2 G4         1.0577

14 220               16 Mn Cr5            1.7131

16 224               S 690 QL             1.8928

15 128               11CrMo9-10        1.7715

15 121               13CrMo4-5          1.7335

15 130               25CrMo4             1.7218

15 313               10CrMo9-10        1.7380

15 412               10CrMo11           1.7276

17 102               5Cr Mo16            1.7218

17 113               X10CrAlSi7          1.4713

15 320               24CrMoV55         1.7733

15 323               17CrMoV10         1.7766

15 423               20CrMoV135       1.7779

15 217               S 355 J0 WP       1.8962

17 021               X10Cr13              1.4606

17 022               X20Cr13              1.4021

           snimek-005_web.jpg

Obr. 6: Svařenec

Doplňující učivo

Přídavné symboly pro značky

dle EN 10027.1

kromě základních symbolů jsou ve značce ještě přídavné symboly, které popisují zkušební teplotu a stav materiálu.

 

Nárazová práce           Zkušební teplota

27 J        40 J        60 J        [° C] 

JR           KR          LR          20             

J0            K0          L0           0     

J2            K2          L2          -20                

J3            K3          L3           0

J3            K4          L4          -40 

 

                     Stav materiálu                   

 Symbol                                      Význam  

M           Termomechanicky válcováno

A            Mech.válcováno+normaliz.žíháno

Q            Mech.válcováno+zušlechtěno                                                                

G1          Neuklidněno                     

G2          Uklidněno              

G3          Uklidněno a normalizováno    

G4          Uklidněno,normalizováno,popuštěno

                     

Doplňující učivo

Skupiny ocelí pro značky

dle EN 10027.2

 

Skupiny ocelí:     1. XXXX

 • Nelegované oceli

  • oceli obv.jakostí 00, 90

  • jakostní 01-07,91-97

  • ušlechtilé 10-19

    

 • Legované oceli

  • jakostní 08-09,98-99

  • ušlechtilé 

                           - nástrojové 20-29

                           - různé 30-39

                           - chemicky odolné 40-49

                           - konstrukční 50-89

Obrázek

Obr. 7: Svařovací elektrody obalené

Obrázek

Obr. 8: Nové označování elektrod pro MAG dle firmy ESAB

Obrázek

Obr. 9: Nové označování elektrod pro TIG dle firmy ESAB

Obrázek

Obr. 10: Svařovací dráty pro WIG/TIG