BOZP

BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci)

Základním předpisem pro dodržování bezpečnosti práce je Zákoník práce, který vymezuje obecné povinnosti zaměstnavatelů i zaměstnanců v této oblasti. Konkrétní pravidla pro jednotlivé druhy obrábění jsou uvedeny v českých technických normách - České technické normy. Obsahují jak technické požadavky strojů a dalšího příslušenství, tak i konkrétní pravidla bezpečné práce pro obsluhu strojů.

Povinnosti obsluhy před zahájením práce na stroji

 • Prohlédnout stroj, v případě zjištění jakékoliv závady nezahajovat práci na stroji a nahlásit závadu nadřízenému pracovníkovi,

 • Zkontrolovat a případně doplnit stav oleje,

 • Překontrolovat funkci upínacích zařízení,

 • Zkontrolovat nástroje a jejich opotřebení,

 • Nastavit parametry, ochranné zařízení a ovládací zařízení stroje do požadovaného stavu.

Povinnosti obsluhy za provozu stroje

 • Na stroji  musí pracovník pracovat takvým způsobem, který je předepsán bezpečnostními předpisy jako bezpečný jak pro něj tak i pro okolní pracovníky,

 • Pracovník musí být seznámen s návodem k obsluze stroje a je povinen ustanovení návodu dodržovat, 

 • Pracovník nesmí vyřazovat ochranné zařízení z činnosti,

 • Při jakékoliv opravě nebo seřízení stroje se musí stroj zastavit hlavním vypínačem,

 • Při výměně nástrojů, kontrole jakosti povrchu, při manipulaci s obrobkem a měření, musí obsluha zastavit vřeteno stroje,

 • Při přerušení dodávky proudu musí obsluhující vypnout ihned hlavní vypínač stroje, aby po obnovení dodávky el. proudu nedošlo k samovolnému spuštění stroje,

 • Do upínacího zařízení je dovoleno upínat pouze takové předměty, které zaručují dokonalé upnutí (např. čtyřhran nelze bezpečně upnout do tříčelisťového sklíčidla),

 • Dosedací plochy pro upínání nástrojů musí být čisté a nepoškozené a nástroj musí být bezpečně upnut podle technologických zásad.

 • K upínání se musí používat pouze vhodné a nepoškozené nářadí. Není dovoleno, nechávat upínací klíče zasunuty v upínacím zařízení, i když je v klidu, nebo k vyvození větší síly nasazovat na klíče jakékoliv prodloužení,

 • Nástroje, měřidla, upínací klíče, apod. se odkládají u stroje na vymezená místa.

Povinnosti obsluhy po skončení práce

 • Po skončení práce musí obsluhující pracoviště uklidit, odstranit ze stroje třísky a zbytky řezné kapaliny a uložit na určená místa měřidla, nástroje, obrobky, apod.,

obrazek

 • Závady na stroji vzniklé během práce musí pracovník oznámit svému nadřízenému, který zajistí jejich odstranění.

Pracovní oděv pracovníka

obrazek

 • Obsluhující musí nosit nepoškozený pracovní oděv (pracovní blůza, pracovní kalhoty a pracovní čepice) bez volně vlajících částí, se zapnutými rukávy a zasunutou blůzou do kalhot,

 • Zástěra nebo plášť se nesmí při obsluze stroje používat,

 • Při práci na obráběcích strojích si musí obsluhující zajistit vlasy vhodnou pokrývkou hlavy, nejčastěji pracovní čepicí, 

obrazek

 • Dlouhé vlasy musí být zajištěny na hlavě síťkou,

 • Pracovník musí nosit vhodnou pracovní obuv,

obrazek

 • Pracovník si musí chránit oči pracovními brýlemi nebo obličejovým štítem.

 • Před zahájením práce musí pracovník odložit prstýnky, řetízky, náramky, náramkové hodinky, náhrdelníky, vázanky, šály, apod.,

 • Ochranné rukavice se mohou používat pouze při výměně obrobku nebo nástroje, když jsou rotující části stroje v klidu. Při samotném obrábění se rukavice používat nesmí.

Odstraňování třísek

 • Při odstraňování třísek ze stroje za provozu a při úklidu se musí používat podle potřeby háčků, smetáků, škrabek, apod.,

 • Hadry a čisticí prostředky se smějí používat pouze k čištění stroje za klidu, a to až po odstranění třísek škrabkou, smetákem, apod.,

 • Čištění strojů stlačeným vzduchem je zakázáno. 

Zdroje
 • DRIENSKY, Dušan, Pavel FÚRIK, Terézia LEHMANOVÁ a Josef TOMAIDES. Strojní obrábění I. Praha: SNTL, 1988.
 • FIALOVÁ, Dana a Vladislav GRADEK. Zámečnické práce a údržba 3. díl. Praha: Parta, 2008. ISBN 970-80-7320-127-2.
 • Multimediální výuka SOUSTRUŽENÍ. PANNA, Radomír. [online prezentace]. 2004 [cit. 2014-11-12]. Dostupné z: http://www.osu.cz/dokumenty/proportal/pdf/kpv/soustruzeni/index.htm
Zamysli se

Proč máme dodržovat pravidla bezpečné práce?

Určeno i pro žáky ZŠ.