Měření

Měření

Pokud je to možné, vždy se dává přednost měření přímému!

Měření je porovnávání rozměrů určitého předmětu s velikostí tzv. měřicí jednotky, která představuje určitou měrovou jednotku vyjádřenou buď v metrech (m), nebo stupních (°). Bez této základní operace by žádný pracovník nemohl vykonávat svoji profesi.

 

Chyby v průběhu měření

Chyby systematické (soustavné) se stále opakují, jsou způsobeny např. vadou nebo opotřebením měřidla. Jsou velmi nebezpečné, neboť opakováním měření např. na témže vadném přístroji chybu nezjistíme. Chyby nahodilé způsobuje lidský faktor a vyskytují se nepravidelně. Dají se částečně odstranit opakovaným měřením. Výslednou hodnotu udává aritmetický průměr.

 

Chyby mohou být zapříčiněny:

  • špatné nastavení měřidla,

  • metodou měření (stupnici měřítka nepozorujeme kolmo k rovině stupnice),

  • prostředím (jiná teplota při měření než 20°C),

  • pracovníkem (nepřesné odměření a přenesení míry např. hmatadlem).

 

Měrné jednotky

Jednotkou délky je podle soustavy SI metr (m).

Ve strojírenství se však užívá jako základní jednotka 1 milimetr (mm), dále pak desetiny a setiny milimetru. Pro velmi přesná měření se měří s přesností až na 0,001 mm = 1 µm (1 mm = 1000 µm). U potrubí a některých závitů se používá měrná jednotka 1 anglický palec (1´´), který je 25,4 mm. Úhly udáváme ve stupních (°) a dále v minutách a sekundách.

V zásadě lze měření rozdělit na měření délkových rozměrů, úhlů a tvarů.

 

Měření přímé

Na měřidle se přímo odečte měřený rozměr. Pro hrubší měření se ve strojírenství používají měřidla ocelová nebo měřicí pásma. Jejich přesnost je 1 nebo 0,5 mm. Pro přesná měření jsou využívána posuvná a mikrometrická měřidla.

 

obrazek

1 - pevné rameno, 2 - pohyblivé rameno, 3 - měřená součástka, 4 - pomocná ramena pro měření vnitřních rozměrů, 5 - hloubkoměr, 6 - detail odčítání naměřené hodnoty.

Obr. 1: Měření posuvným měřítkem

Měření nepřímé

Těmito měřidly se kontroluje, jak se určitý rozměr přibližuje danému rozměru: např. kalibry, hmatadla, úhelníky, elektro signalizační přístroje, šablony apod.

 

obrazek

Obr. 2: Kalibr

obrazek

Obr. 3: Hmatadla

 

Zdroje
  • ŠVAGR J. – VOJTÍK J., Technologie ručního zpracování kovů, 1. vydání. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1985. 88 s.

Obrázky:

  • Obr. 1: Autor neznámý. [online]. [cit. 2014-11-27]. Dostupný na www: http://www.spstr.pilsedu.cz/osobnistranky/josef_gruber/kom/mereni/posuv.jpg
  • Obr. 2: ŠVAGR J. – VOJTÍK J., Technologie ručního zpracování kovů, 1. vydání. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1985. 88 s.
  • Obr. 3: ŠVAGR J. – VOJTÍK J., Technologie ručního zpracování kovů, 1. vydání. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1985. 88 s.
Opakování

Jaké měrné jednotky používáme ve strojírenství?

Jaké chyby mohou nastat v průběhu měření?

Co je to měření?

Co je to měření přímé a jaká měřidla přímá znáte?

Co je to měření nepřímé a jaká měřidla nepřímá znáte?