Akumulátorová ruční okružní pila

Akumulátorová ruční okružní pila

Pila je určena k provádění podélných a příčných řezů a úhlových pokosových řezů ve dřevě. Před zahájením řezání se zkontroluje funkce spínače a zajišťovací páčky. Spínač se musí po uvolnění vracet do původní (vypnuté) polohy. Zajišťovací páčka zabraňuje spuštění pily při náhodném stisknutí spínače. Tyto funkce se kontrolují vždy před vložením akumulátoru. Dále se před zahájením řezání provede kontrola funkce pružiny dolního krytu, který chrání obsluhu před poraněním od kotouče. Dolní kryt kotouče slouží také jako ochrana kotouče při odložení nářadí. Okružní pila je vybavena přední rukojetí a zadním držadlem. Obojí se použije k pevnému uchopení oběma rukama. Při tomto uchopení nemůže dojít k pořezání rukou kotoučem. Před zahájením řezání musí být dotaženy a zajištěny páčky nastavení hloubky řezu a úkosu.

Nastavení hloubky řezu se provede povolením pojistné páčky a přesunutím základny do požadované polohy. Na požadované hloubce řezu se základna opět zajistí dotažením páčky. Pro dosažení čistých a bezpečných řezů se nastaví hloubka řezu tak, aby pod řezaný díl nevyčníval kotouč více než o jednu výšku zubu. Pro nastavení pily pro šikmé řezání se povolí zajišťovací páčka na desce se stupnicí úkosu na přední straně základny. Sklopením se nastaví požadovaný úhel (0°- 50°) a poté se páčka znovu dotáhne. Následuje ustavení základny na řezaný díl tak, aby širší strana základny byla položena na tu část dílu, která je pevně podepřena, a nikoliv na část, která po provedení řezu odpadne.

Při ustavení nářadí je také třeba dbát, aby nedošlo ke kontaktu řezaného dílu s kotoučem. Poté se pila zapne a počká se, dokud kotouč nedosáhne plných otáček. Nyní se kotouč posune do řezu a dále dopředu po povrchu řezaného dílu. Pila se udržuje rovně a pomalu se jí posunuje až do ukončení řezu. Pro dosažení čistých řezů je nutné udržovat přímou dráhu řezu a rovnoměrnou rychlost posunu.

V případě, že řez nesleduje přesně dráhu zamýšleného řezu, uvolní se spínač, počká se na zastavení kotouče a poté se pila vytáhne. Pila se ustaví na novou dráhu řezu a znovu se zahájí řezání. Při pokusu o násilné přesunutí nástroje zpět na rysku řezu by mohlo dojít k ohnutí kotouče, nebezpečnému zpětnému rázu, a tím případně k vážnému zranění.

 

Příčiny a prevence zpětného rázu:

 • Zpětný ráz je náhlá reakce na skřípnutý, zachycený nebo nesprávně seřízený pilový kotouč, která způsobuje nekontrolovatelné zvednutí pily z řezaného dílu a její vrhnutí směrem k obsluze.

 • Je-li kotouč sevřen nebo pevně zachycen uzavřením spáry, dojde k zastavení kotouče a reakce motoru vrhne pilu směrem k obsluze.

 • Pokud se kotouč v řezu zkroutí nebo vychýlí, mohou se zuby na zadním okraji kotouče zařezat do horního povrchu dřeva, čímž dojde ke zvednutí kotouče ze spáry a vrhnutí pily opět směrem k obsluze.

 • Zpětný ráz může nastat dále tehdy, vyvíjí-li se na pilu příliš velký tlak.

 

Zásady pro demontáž a montáž pilového kotouče:

 • Výměna pilového kotouče se provádí vždy pouze po vyjmutí akumulátoru.

 • Při demontáži kotouče se páčka zámku hřídele stiskne tak, aby se kotouč neotáčel, a pomocí speciálního klíče se povolí šroub zajišťující kotouč.

 • Následuje demontáž šroubu, příruby a kotouče.

 • Po montáži kotouče na hřídel musí dojít k řádnému dotažení šroubu zajišťujícího kotouč na hřídeli.

 • Pilový kotouč musí být na hřídel uložen tak, aby na přední straně pily směřovaly zuby nahoru.

 • Při výměně kotouče se provede očištění dolního a horního krytu kotouče od usazených pilin.

 • Používají se pouze kotouče správného průměru a otvoru.

 • Kotouče neodpovídající upínacímu systému pily se budou pohybovat výstředně a způsobí ztrátu kontroly nad nářadím.

   

Zásady pro vyjmutí a instalaci akumulátoru:

 • Před vyjmutím nebo instalováním akumulátoru musí být zařízení vypnuto.

 • Při vyjímání akumulátoru se stiskne a posune tlačítko na jeho boku.

 • Při instalaci se akumulátor zasunuje vždy až na doraz.

 • Pokud nejde akumulátor zasunout snadno, není vkládán správně.

Pro správnou funkci akumulátorové ruční okružní pily je nutno používat předepsané příslušenství, akumulátory a nabíječky.

 

Bezpečnostní zásady pro práci s akumulátorovou ruční okružní pilou:

 • Udržujte ruce mimo oblast řezání a kotouče, druhou ruku držte na pomocném držadle nebo krytu motoru. Budete-li pilu držet oběma rukama, nemůžete si pořezat ruce.

 • Nevkládejte ruce pod řezaný materiál; kryt vás nechrání před dotykem kotouče z dolní strany. Neodstraňujte odřezaný materiál, pokud se pohybuje kotouč; kotouč po vypnutí nářadí dobíhá.

 • Před uchopením uřezaného materiálu počkejte, dokud se kotouč nezastaví.

 • Nastavte hloubku řezu na tloušťku řezaného dílu. Pod dílem by měl být viditelný méně než jeden celý zub pilového kotouče.

 • Nikdy nedržte řezaný díl v rukou ani si jej nepokládejte na nohy.

 • Uchyťte řezaný díl ke stabilní podložce. Je důležité zajistit řádné upevnění dílu, aby se omezilo na minimum riziko ohrožení těla, zachycení kotouče nebo ztráty kontroly.

 • Při práci v místech, kde může dojít ke kontaktu nástroje se skrytým elektrickým vedením, držte elektrické nářadí za izolované části držadel. Kontakt s vodičem pod napětím přenese proud do nechráněných kovových částí nářadí a obsluha může utrpět úraz elektrickým proudem.

 • Při rozřezávání vždy používejte podélné pravítko nebo přímé vodítko; zlepšuje se tak přesnost řezu a snižuje riziko zachycení kotouče.

 • Nikdy nepoužívejte poškozené nebo nesprávné podložky nebo šroub kotouče. Podložky a šroub jsou navrženy speciálně pro tuto pilu a zajišťují optimální funkci a provozní bezpečnost.

 • Zpětný ráz je důsledkem špatného použití pily nebo nesprávných pracovních postupů a podmínek.

 • Lze se mu vyhnout přijetím následujícího opatření – pilu držte oběma rukama, paže umístěte tak, abyste byli schopni odolat silám vznikajícím při zpětném rázu.

 • Nestůjte přímo nad kotoučem.

 • Pokud kotouč vázne nebo z jakéhokoli důvodu chcete přerušit řezání, uvolněte spínač a držte pilu bez pohybu v materiálu, dokud se kotouč nezastaví. Nikdy pilu nevytahujte z řezaného materiálu ani ji netahejte směrem zpět, je-li v pohybu kotouč. V opačném případě může dojít právě ke zpětnému rázu.

 • Spouštíte-li pilu opakovaně v řezaném materiálu, umístěte pilový kotouč do středu drážky a zkontrolujte, zda zuby kotouče nejsou zakousnuty do materiálu.

 • Velké desky podepřete, abyste omezili na minimum riziko skřípnutí kotouče, a tím vznik zpětného rázu.

 • Nepoužívejte tupé nebo poškozené kotouče.

 • Před zahájením řezání musí být dotaženy a zajištěny pojistné páčky nastavení hloubky řezu a úkosu.

 • Nikdy na pilu nevyvíjejte příliš velkou sílu. Příliš velký tlak na pilu může způsobit nerovné řezy, snížení přesnosti a možný zpětný ráz.

 • Před každým použitím zkontrolujte řádné uzavření dolního krytu. Nepoužívejte pilu, dokud se dolní kryt nepohybuje volně a okamžitě se neuzavře.

 • Zkontrolujte funkci pružiny dolního krytu. Pokud kryt a pružina nepracují správně, musí být před zahájením provozu opraveny.

 • Před položením pily na pracovní stůl nebo podlahu se vždy přesvědčte, zda dolní kryt zakrývá kotouč.

 • Nezastavujte pilový kotouč vyvinutím postranního tlaku.

 • Používejte vždy kotouče doporučené pro používané nářadí; nepoužívejte brusné kotouče.

 

Bezpečnostní pokyny pro manipulaci s akumulátorem:

 • Akumulátor nedemontujte.

 • Pokud se příliš zkrátí provozní doba akumulátoru, přerušte okamžitě provoz. Existuje riziko přehřívání, a tím popálení.

 • Akumulátor nezkratujte, nedotýkejte se svorek vodivým materiálem.

 • Akumulátor neskladujte společně s jinými kovovými předměty, nevystavujte ho vodě a dešti.

 • Nepoužívejte akumulátor, který byl vystaven pádu nebo nárazu.

 • Akumulátor nabijte předtím, než dojde k úplnému vybití baterie.

 • Pokud si všimnete sníženého výkonu pily, vždy ji zastavte a dobijte akumulátor.

 • Nikdy nenabíjejte úplně nabitý akumulátor; přebíjení zkracuje jeho životnost.

 

obrazek

Obr. 1: Akumulátorová okružní pila

 

obrazek

Obr. 2: Nabíječka s akumulátorem

 

Obr. 3: Pilový kotouč  

Zdroje
 • Návod k obsluze: Akumulátorová ruční okružní pila DSS610 MAKITA.

Obrázky:

 • Pokud není uvedeno jinak, jsou obrázky použity z archivu autora.   
Opakování

Co je třeba provést pro spuštění pily?

K čemu slouží dolní kryt kotouče?

Jak se nastaví hloubka řezu pro dosažení čistého a bezpečného řezu?

Kdy se pilový kotouč posune do řezu?

Co je nutné udržovat pro dosažení čistého řezu?

Jak se postupuje v případě, že řez nesleduje přesně dráhu zamýšleného řezu?

Uveď příčiny a prevenci zpětného rázu.

Uveď postup při výměně pilového kotouče.

Uveď bezpečnostní zásady pro práci s akumulátorovou okružní pilou.

Kontrolní otázka

Vhodné pro žáky ZŠ

1. K čemu je určena akumulátorová okružní pila?

2. Jaký nástroj používáme při řezání akumulátorovou okružní pilou?

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Akumulátorová okružní pila Bosch

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Akumulátorová okružní pila MAKITA (anglická verze)