Výtahy

Výtahy

Výtahy jsou strojní zařízení sloužící ke svislé, popř. i šikmé dopravě osob nebo materiálu mezi několika místy. Mohou pracovat přerušovaně nebo plynule.

U výtahů s přerušovaným pohybem se nastupování osob či nakládání materiálu děje za klidu výtahu. U výtahů s plynulým pohybem se nastupování osob či nakládání materiálu děje za jízdy při plynulém pohybu.

Hlavní části výtahu jsou:

 • výtahový stroj (1),

 • kabina (klec) (3),

 • zařízení výtahové šachty – vedení klece (2), šachta (4), vedení závaží (5), závaží (6).

Obr. 1: Výtah

1 – výtahový stroj, 2 vedení klece, 3 – klec, 4 – šachta, 5 – vedení závaží,

6 – závaží

Výtahový stroj slouží ke zvedání a spouštění klece. Skládá se z elektromotoru, ze šnekového převodu a hnacího kotouče. Na tento kotouč se lano na jedné straně navíjí, na druhé odvíjí. Elektromagnetická brzda se při zapnutí proudu do motoru odbrzdí. Dopravní rychlost bývá do 1,6 m/s, u rychlovýtahů až 6 m/s.

Obr. 2: Schéma výtahového stroje

1 – motor, 2 - převodovka, 3 – elektromagnetická brzda, 4 – hnací kotouč,

5 – vodící kotouč, 6 – závěsná lana

Obr. 3: Výtahový stroj

 

Výtahová klec je zavěšena na ocelovém laně a vyvážena protizávažím, které je v šachtě vedeno vodítky. Ocelová kostra klece je obložena dřevem, nebo ocelovými plechy. Výtahový stroj se obvykle umisťuje nad výtahovou šachtou.

Výtah, který pracuje plynule, se nazývá oběžný výtah - paternoster.

Oběžné výtahy mají několik kabin zavěšených nad sebou. Protože osoby nastupují do kabiny výtahu za jízdy, je dopravní rychlost malá, asi 0,3 m/s. Tento výtah se používá k plynulé přepravě velkého počtu osob současně.

Zabezpečení provozu výtahů

Bezpečnostní mechanismus slouží k zastavení kabiny, pokud dojde k přetržení nosných lan nebo zvýšení rychlosti o 40 % při pohybu dolů. Výtah je vybaven pomocným lanem, které je spojeno s klecí a pohybuje se spolu s ní. Pohyb lana se přenáší na odstředivý regulátor, jehož objímka pákou a táhlem natáčí výstředník. Při pádu klece zadrží zachycovače klec na vodítkách a klec se třením zastaví.

Obr. 4: Bezpečnostní mechanismus s klínovým zachycovačem

a) 1 – klín, 2 – táhlo, 3 – pomocné lano b) 1 – spínač, 2 táhlo c) 1 – rám klece, 2 – táhlo, 3 – vedení, 4 – klín

 

Provoz, údržba a bezpečnost výtahů je řešena úředně schváleným řádem, který vychází z mezinárodních norem ISO, evropských norem EN a ČSN.

Například dveře výtahové šachty nesmí jít otevřít, pokud kabina výtahu není proti dveřím. Na každém vchodu do výtahu musí být uvedena nosnost výtahu. Pokud jsou některé dveře otevřeny, nesmí být výtah uveden do chodu. Provozovatel výtahu je odpovědný za dodržování předpisů a norem.

Zdroje
 • Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Leinveber, Jan., Vávra, Pavel. Strojnické tabulky. 1. vydání. Praha: Scientia, spol. s r. o., pedagogické nakladatelství, 1996. 578 s. ISBN 80-7183-008-9.
 • Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.

Obrázky:

 • Obr. 1: Výtah. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Obr. 2: Schéma výtahového stroje. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Obr. 3: Výtahový stroj. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Obr. 4: Bezpečnostní mechanismus s klínovým zachycovačem. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Obr. 5: Výtah, www.vytahy-pce.cz, [online], © 2007-12 [cit. 2014-12-03], Dostupné z: http://www.vytahy-pce.cz/reference/
 • Obr. 6: Výtahový stroj, www.vytahy-vm.sk, [online], © 2014 [cit. 2014-12-03], Dostupné z: http://www.vytahy-vm.sk/
Kontrolní otázka

1. Jak se rozdělují výtahy?

2. Jaké jsou hlavní části výtahu?

3. Popište výtahový stroj.

4. Vysvětlete funkci bezpečnostního mechanismu.

5. Co je to paternoster?
 

Obrázek

Obr. 5: Výtah

Obrázek

Obr. 6: Výtahový stroj