Ostatní druhy čerpadel

Ostatní druhy čerpadel

Proudová čerpadla

Proudová čerpadla nazýváme injektory. Hnací silou je pohybová energie proudu páry, tlakové vody nebo vzduchu, která strhuje dopravovanou kapalinu, a podle toho se rozdělují na parní a vodní injektory - ejektory. U parních injektorů vstupuje vodní pára do expanzní trysky, kde nabývá velké rychlosti a při výstupu z trysky strhuje proud s sebou vzduch. V injektoru tak vzniká podtlak umožňující nasávání kapaliny, kterou proud tlačí do tlačné trysky. V jejím nejužším průřezu proud nabývá největší rychlosti a ta se v rozšiřujícím se průřezu tlačné trysky mění v tlak, s jakým vstupuje kapalina smíšená s kondenzátem páry do výtlačného potrubí. Podobně pracují i vodní injektory, ty nemají však takovou sací schopnost jako parní. Vodní injektory jsou vhodné k čerpání kalu, protože jej ředí.

Obr. 1: Parní injektor

1– tryska, 2– směšovač, 3– tlačná tryska, 4– regulační ventil,

5– zpětný ventil, a – vstup páry, b – výtlak, c – sací hrdlo, d - odpad

Vrtulová čerpadla

Pracují podobně jako čerpadla odstředivá, proudění kapaliny však nezpůsobuje odstředivá síla, ale axiálně uložené oběžné kolo s tvarem vrtule o několika křídlech. Tato čerpadla mohou nasávat vodu z hloubky maximálně 2 metry a jsou vhodná pro velké průtoky, např. pro odvodňování, čerpadla zdymadel apod.

Obr. 2: Vrtulové čerpadlo

1– oběžné kolo, 2- převaděč

 

Mamutová čerpadla

Hnací silou mamutového čerpadla je vzduch tlaku asi 0,2 MPa. Pohyb vody je způsoben rozdílem hustoty vody a vody se vzduchem. Sací trouba čerpadla je ponořena do vody a ve vzdálenosti h1 pod hladinou se do ní tryskou přivádí stlačený vzduch. Nad touto tryskou se v sací troubě vytváří směs vzduchu a vody, která má menší hustotu než voda okolo trouby a tím sloupec vody vytlačuje do výšky H. Mamutová čerpadla se používají k dopravě znečištěných kapalin, např. v čistírnách odpadních vod, k čerpání vody ze zemních vrtů apod. Předností mamutových čerpadel je bezporuchovost a jednoduchost.

Obr. 3: Mamutové čerpadlo

1– čerpací trouba, 2– hubice, a– tlakový vzduch, b– sání, c– výtlak

Automatická čerpací stanice

Automatická čerpací stanice je zařízení se samočinným provozem, kdy čerpadla vytlačují vodu buď do výše položené otevřené nádrže, z níž je voda rozváděna samospádem nebo do tlakové nádrže, odkud se vede do míst spotřeby tlakovým potrubím. Čerpadlo je ovládáno plováky, prvním plovákem se spouští a zastavuje čerpání podle stavu hladiny v horní nádrži a druhým plovákem se řídí čerpání podle stavu hladiny ve studni. Plováky ovládají spínač, kterým se uvádí do provozu elektromagnet stykače.

 

Obr. 4: Automatická čerpací stanice

1,2– plováky, 3– spínač, 4– stykač

Zdroje
  • Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
  • Leinveber, Jan., Vávra, Pavel. Strojnické tabulky. 1. vydání. Praha: Scientia, spol. s r. o., pedagogické nakladatelství, 1996. 578 s. ISBN 80-7183-008-9.
  • Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.

Obrázky:

  • Obr. 1: Parní injektor. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
  • Obr. 2: Vrtulové čerpadlo. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
  • Obr. 3: Mamutové čerpadlo. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
  • Obr. 4: Automatická čerpací stanice. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
  • Obr. 5: Vrtulové čerpadlo E, www.cerpadla-michadla.cz, [online], © 2012 [cit. 2014-12-03], Dostupné z: http://www.cerpadla-michadla.cz/cerpadla-michadla/eshop/0/0/5/10-Vrtulova-cerpadla-E
  • Obr. 6: Obr. 6: Automatická tlaková stanice Grundfos Hydro Solo-E, cbs.grundfos.com, [online], © 2014 [cit. 2015-07-21], Dostupné z: http://cbs.grundfos.com/GCZ_Czech_Republic/lexica/CAPS_level_2/PRO_Hydro_Solo-E.html
Kontrolní otázka

1. Popište princip funkce proudových čerpadel.

2. Jaký rozdíl je mezi odstředivým a vrtulovým čerpadlem?

3. Popište princip funkce mamutového čerpadla.

4. K čemu slouží automatické čerpací stanice?

Obrázek

Obr. 5: Vrtulové čerpadlo E

Obrázek

Obr. 6: Automatická tlaková stanice Grundfos Hydro Solo-E