Zdroje energie

Zdroje energie

Zajištění energie -  klíčová otázka pro budoucnost existence lidstva (bez energie není život). Prognózy ukazují, že světová poptávka po elektrické energii stále významně roste a podílejí se na tom zejména rozvojové ekonomiky (Čína, Indie).

Primární energie

Je to veškerá energie na Zemi pocházející z jaderných reakcí probíhajících na hvězdách:

 • zásoby fosilních paliv (uhlí, ropa, zemní plyn) v zemské kůře, které jsou výsledkem činnosti Slunce v průběhu milionů let,

Obr. 1: Zásoby fosilních paliv ve světě

 

 • uran používaný v jaderných elektrárnách, který vznikl před miliardami let při výbuchu supernovy v blízkosti sluneční soustavy,

Obr. 2: Zásoby uranu ve světě

 

Obr. 3: Výroba (červeně) a spotřeba (modře) uranu v roce 2010

 • vítr a přírodní koloběh vody, které jsou způsobeny nerovnoměrným zahříváním pevniny a oceánů slunečním teplem.

Sekundární energie

-  energie přímo využitelná pro potřeby člověka ( elektřina).

Obr. 4: Podíly jednotlivých zdrojů energie na celkové energetické spotřebě v České republice

 

 • Sekundární energie vzniká přeměnou primární energie různými procesy, s různou účinností (elektrárny tepelné, sluneční, větrné, mořské, jaderné…).

 • Účinnost přeměny (ekonomické hledisko) se vyjadřuje výkonovou hustotou (jednotka kWh/m2) - z tohoto hlediska jsou na tom obnovitelné zdroje velmi špatně:

  • větrná elektrárna - 0,13 kWh/m2,

  • solární elektrárna - 0,25 kWh/m2,

  • vodní elektrárna - 108 kWh/m2,

  • uhelná elektrárna - 500 kWh/m2,

  • jaderná elektrárna - 650 kWh/m2.

 • Nejúčinnějším procesem přeměny energie je štěpení uranu v atomových elektrárnách. Z obnovitelných zdrojů má v našich podmínkách pro velkovýrobu elektřiny význam hlavně energie vodní.

Zdroje

Obrázky:

Samostatná práce

Vyhledej v grafu (obr.1) odpovědi na otázky:

 • Která země má největší zásoby ropy na světě, kolik je to % celosvětových zásob?
 • Která země má největší zásoby uhlí na světě, kolik je to % celosvětových zásob?
 • Která země má největší zásoby zemního plynu na světě, kolik je to % celosvětových zásob?

 

 

Samostatná práce

Vyhledej z grafu (obr.3), která země těžila v roce 2010 nejvíce uranu na světě?

Vyhledej, ve kterých krajích v ČR se těží uran.

Obr. 5: Těžba uranu v ČR

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Animace – koloběh vody v přírodě a proudění větru - vhodné i pro žáky ZŠ

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Jaderná elektrárna - vhodné i pro žáky ZŠ